Vid tredje stadiets utbildning är det vanligt att det råder brist på kurslitteratur, speciellt den svenskspråkiga litteraturen. Det kan vara 40 studerande som ska dela på 7 böcker. Då lånetiden vanligtvis är 14 dagar, hinner inte alla studerande ens få tillgång till böckerna innan kursen är slut.

Genom att alltid publicera nya böcker i form av e-böcker skulle fler studerande få tillgång till böckerna. Skulle böckerna finnas som som e-bok skulle studerande inte heller behöva stressa över att hinna läsa allt inom den begränsade lånetiden.
Då undervisningen nu i skrivande stund är på distans, skulle också e-böcker ge studerande smidigare tillgång till böckerna, då det nu inte finns något behov för att bo i studiestäderna.

Därför vill Svensk Ungdom i Nyland:

– ATT ny kurslitteratur skulle även publiceras som e-bok.
– ATT äldre kurslitteratur som det finns ont om skulle publiceras som e-bok.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram en viktig fråga angående likabehandling av studerande. Förbundsstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att alla studerande har tillgång till den kurslitteratur som de behöver för att kunna framskrida i sina studier. Eftersom det i många utbildningar råder brist på kurslitteratur kunde e-böcker vara en lösning på problemet.

Frågan kring just tillgången till e-böcker är ändå problematisk. Svensk Ungdom kan inte som ett politiskt ungdomsförbund tvinga någon att skanna in alla gamla böcker som används i undervisningen. Även om Svensk Ungdom skulle önska att alla studerande har tillgång till e-böcker, så är detta i slutändan ett beslut som tas i de olika högskolorna var för sig om hur mycket böcker som skaffas och i vilket format. Alla böcker är heller inte tillgängliga som e-böcker, utan det är något som bokförlagen själva väljer, oftast baserat på efterfrågan på marknaden. Därför anser förbundsstyrelsen att det inte är ändamålsenligt att politiskt besluta att all ny kurslitteratur skulle publiceras som e-böcker.

Läget med kurslitteratur är mycket varierande beroende på högskola och även inom högskolor beroende på ämne och fakultet. Eftersom denna fråga främst regleras av utbudet och efterfrågan på marknaden så ser förbundsstyrelsen det inte som ändamålsenligt att arbeta vidare med frågan.

Med den här motiveringen anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder och är därmed besvarad.

Utskottets förslag enligt ovan:

Att motionen inte ska föranleda några åtgärder

Kongressens beslut:

Att motionen inte ska föranleda några åtgärder