Finland kan och bör bli bättre på att återvinna avfall. Återvinning minskar mängden råmaterial som utvinns ur naturen och samtidigt minskar vårt ekologiska fotavtryck. En hög återvinningsgrad minskar de sammanlagda koldioxidutsläppen och man sparar både energi och pengar. I en värld där trenden är en allt högre konsumtion av varor blir det hela tiden viktigare att effektivera avfallssorteringen. Högre återvinningsgrad är även ett måste för utvecklingen av en cirkulär ekonomi, som är ett genomgripande tema i regeringsprogrammet för 2019-2023.

Sedan 2011 har Finlands avfallsproduktion per capita legat högre än medeltalet för hela EU (eurostat), och skillnaden växer. Finland bör föregå med gott exempel i alla miljöfrågor och därför också vara ledande på återanvändning av avfall. Mycket av avfallet bränns i Finland, och vissa förbränningsanläggningar tar till vara på energin som frigörs. Ökad sortering av avfall behövs för att kunna utnyttja avfallet som råmaterial i högre grad, istället för att bränna det.

Tydligare anvisningar gör det lättare för gemene konsument att avgöra hur varje förpackning skall återvinnas. Dessutom måste kapaciteten för att sortera och hantera avfall ökas, i avseende på både uppsamling och vidareutnyttjande.

Vi Kretsstyrelsen i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT antalet och tillgången till sorteringspunkter ökar
– ATT sorteringspunkterna töms tillräckligt ofta
– ATT kapaciteten för plaståtervinning utökas
– ATT öka sorteringsmedvetenheten
– ATT det skall finnas tydliga sorteringsanvisningar på alla förpackningar
– ATT utveckla den cirkulära ekonomin
– ATT pantsystemet utvecklas till att inkludera även icke-palpa-förpackningar, tex med nedsatt pantvärde

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram en viktig fråga angående återvinning av avfall. Förbundsstyrelsen anser precis som motionären att det är av yttersta vikt att Finland blir bättre på återvinning av avfall samt cirkulär ekonomi. Detta är även nödvändigt för att Finland ska kunna minska på sina koldioxidutsläpp och nå sina klimatmål.

Eftersom frågan gällande den cirkulära ekonomin redan är ett genomgripande tema i det nuvarande regeringsprogrammet anser förbundsstyrelsen att den sjätte att-satsen för vår del uppfylls. Motionären för motion nummer 7 är ute i samma ärende och förbundsstyrelsen svar på den motionen täcker även efterfrågan på sorteringspunkter i denna mening. Orsaken till varför förbundsstyrelsen föreslår att slopa den andra, tredje och fjärde att-satsen gällande att sorteringspunkterna töms tillräckligt ofta, att kapaciteten för plaståtervinning utökas och att sorteringsmedvetenheten ökar grundar sig i att förbundsstyrelsen anser att dessa redan är i bruk och täcks av den nya avfallslagen.

För att göra återvinnandet så lätt som möjligt för konsumenten behöver antalet och tillgången till sorteringspunkter öka, och det behöver finnas tydliga sorteringsanvisningar på alla förpackningar. Genom att öka antalet återvinningsstationer åtgärdas också behovet av bland annat förbättrad plaståtervinning och behovet av flera tömningar. Genom att förbättra sorteringsanvisningarna på förpackningar ökar även sorteringsmedvetenheten. Även utvecklingen av pantsystemet är välmotiverad. Därför anser förbundsstyrelsen att det finns goda motiveringar till att arbeta vidare med motionen.

Förbundsstyrelsens föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT antalet och tillgången till sorteringspunkter ökar.
– ATT det skall finnas tydliga sorteringsanvisningar på alla förpackningar.
– ATT pantsystemet utvecklas till att inkludera även icke-palpa-förpackningar, till exempel med nedsatt pantvärde.

Utskottets förslag:

– ATT antalet och tillgången till sorteringspunkter ökar.
– ATT det skall finnas tydliga sorteringsanvisningar på alla förpackningar.
– ATT pantsystemet utvecklas till att inkludera även icke-palpa-förpackningar, till exempel med nedsatt pantvärde.

Kongressens beslut:

– ATT antalet och tillgången till sorteringspunkter ökar.
– ATT det skall finnas tydliga sorteringsanvisningar på alla förpackningar.
– ATT pantsystemet utvecklas till att inkludera även icke-palpa-förpackningar, till exempel med nedsatt pantvärde.