Under coronapandemin har det blivit tydligt att andra stadiets studerande fått lida av restriktionerna.

Under coronapandemin har studerande på andra stadiet helt glömts bort. Högstadieelever har haft rätten att vistas i skolan då de använder ansiktsmask. Andra stadiet började redan i oktober använda ansiktsmasker men blev tvungna att i december påbörja distansstudier. Samtidigt började elever i högstadierna använda ansiktsmask. Högstadieeleverna har haft möjligheten att undervisas i skolan eftersom de inte anses bli exponerade när de använder masker. Varför gäller inte detta också andra stadiet?

Andra stadiet har under coronan varit en stor del av tiden på distans. Detta har påverkat inlärningen och motivationen på ett negativt sätt. Studerande oroar sig för hur studentskrivningarna kommer gå då motivationen varit lägre under distansen och det snart är dags för skrivningar. Situationen har sett olika ut för olika gymnasier i hela landet. Vissa områden har haft möjlighet att ha närundervisning. Då studentskrivningarna påverkar möjligheten att komma in till vidarestudier blir detta också en orättvis behandling. Inom yrkesutbildningen har man under året sett ett uppsving i antalet studerande som avbryter sina studier. Detta leder till att färre människor som studerat på yrkesskola under epidemin inte kommer att ha en högre utbildning än grundskolan.

SU i Nyland vill:

– ATT alla skolor som inte har haft möjlighet till närundervisning skall få extra resurser för att hjälpa studerande
– ATT andra stadiet skall få extra resurser för att hjälpa eleverna orka igenom skolan
– ATT andra stadiet skall ha klara riktlinjer för hur de sköter studierna under distansen
– ATT andra stadiet skall få delta i beslutfattandet gällande deras skolgång

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram en viktig fråga angående andra stadiets elevers välmående. Förbundsstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att elever får tillräckligt med stöd för sina studier. Behovet av stöd har inte minskat på grund av coronapandemin men istället ändrat form.

Även om motionen har en mycket god andemening så ser förbundsstyrelsen vissa praktiska problem i genomförandet av motionärens förslag på åtgärder. Eftersom coronapandemin med tillhörande distansundervisning påverkat de elever på andra stadiet som till en stor del redan har blivit utexaminerade eller håller på att bli det, så finns det inte riktigt åtgärder skolorna kan ta till för att stöda de elever som nämns i motionen. Kommunernas ekonomi är redan begränsad och vi tror inte att det finns tillräckliga ekonomiska resurser för att öka på resurserna för att hjälpa eleverna. Det finns inte heller tillräckligt personal för att förverkliga den extra verksamheten. Det är heller inte den undervisande personalens uppgift att få eleverna att orka genom sina studier. För att hjälpa de elever som studerat på andra stadiet under pandemin borde åtgärder ha tagits redan tidigare och stödformerna borde ha varit tillräckligt långvariga.

Den sista att-satsen valde förbundsstyrelsen att slopa eftersom det förblir oklart vem på andra stadiet som skulle fatta beslut om vad. Förbundsstyrelsen anser att personalen på andra stadiet redan har möjlighet att påverka andra stadiets utbildning medan det finns bland annat elevkårer där eleverna kan påverka.

Eftersom distansstudier är en ny form av undervisning, anser förbundsstyrelsen att det vore ändamålsenligt att skapa klara riktlinjer för hur distansundervisningen ska ordnas för att nå bästa resultat. Därför anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska fortsätta arbeta för motionen.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT andra stadiet skall ha klara riktlinjer för hur de sköter studierna under distansen.

Utskottets förslag:

– ATT andra stadiet skall ha klara riktlinjer för hur de sköter studierna under distansen.
– ATT skolan lägger extra resurser på att tackla de problem som uppstått i och med coronapandemin.
– ATT studerande på andra stadiet ska ha bättre möjligheter att delta i beslutsfattandet gällande deras skolgång

Kongressens beslut:

– ATT andra stadiet skall ha klara riktlinjer för hur de sköter studierna under distansen.
– ATT skolan lägger extra resurser på att tackla de problem som uppstått i och med coronapandemin.
– ATT studerande på andra stadiet ska ha bättre möjligheter att delta i beslutsfattandet gällande deras skolgång