Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos finländska kvinnor och årligen insjuknar ca. 5 000 kvinnor i bröstcancer. Nästan var åttonde kvinna drabbas av sjukdomen. Risken för bröstcancer ökar med åldern; ungefär hälften av bröstcancerfallen upptäcks hos kvinnor över 60 års ålder men cirka en fjärdedel mellan 25 och 49 och en fjärdedel mellan 50 och 59 års ålder. Några kvinnor yngre än 25 år insjuknar årligen i bröstcancer.

Bröstcancerscreening har som målsättning att upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt och kommunerna i Finland ordnar vartannat år kostnadsfri screening för kvinnor i åldern 50–59 och för de kvinnor i åldern 60–69 som är födda 1947 eller senare. Det har uppskattats att 5–10 procent av bröstcancerfallen beror på ärftlig benägenhet, dessutom har bärare av dessa genmutationer 20–40 procents risk att få cancer i äggstockarnna. Eftersom cancersjukdomarna ökar hela tiden och ett betydande antal kvinnor drabbas av bröstcancer redan i ung ålder anser Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott att bröstcancerscreening borde erbjudas redan vid 25 år ålder

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Tack vare det nationella screeningsprogrammet har det dock blivit sällsyntare och årligen konstateras hos oss ca 150 nya fall av livmoderhalscancer. Men även unga kvinnor i fertil ålder kan insjukna i denna cancer, och i Finland har livmoderhalscancer tyvärr blivit vanligare just hos kvinnor i åldern 30–40 år. Kvinnor i åldern 30–60 år kallas till riksomfattande screening med fem års intervall. Vissa kommunder erbjuder screening från 25 års ålder. Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott anser att alla kommuner borde erbjuda screening vid 25 års ålder, detta är en jämlikhetsfråga och alla bör ha lika tillgång till god hälsovård. Ens bostadsort ska inte vara avgörande i denna fråga.

HPV-vaccinet skyddar mot infektioner med humant papillomvirus. En papillomvirusinfektion kan leda till olika typer av cancer, såsom livmoderhalscancer, cancer i slidan, cancer kring kvinnans yttre könsorgan, penis samt cancer i huvud- och halsregionen. De papillomvirusinfektioner som orsakar cancer i könsorganen är symtomfria. I det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar ingår HPV-vaccin (Cervarix) för alla elever i åldern 10-12 år. HPV-vaccinet har fram till hösten 2020 bara getts till flickor, men ges numera också till pojkar. Även om unga i allt större utsträckning vaccineras med HPV-vaccinet, finns det fortfarande ett stort antalsom är ovaccinerade, var tredje kvinna i drygt 20 års ålder bär just nu på en papillomvirusinfektioner med hög risk. Detta kan bero på t.ex. okunskap om viruset och vaccinet. Vaccinet är frivilligt och ges redan i lågstadieålder, vid så ung ålder har föräldrar och vårdnadshavare också en avgörande roll. Då barn erbjuds HPV-vaccin är de ännu så unga att vårdnadshavarens roll i vaccinationsbeslutet är oerhört viktig. Det är därför av största betydelse att vårdnadshavare får tillräckligt med information om fördelarna med HPV-vaccinet och vad riskerna med att inte låta sitt barn vaccineras kan leda till. Enligt forskningsresultat som THL uppger skyddar HPV-vaccinet i två doser mot en infektion med de HPV-virustyper som ingår i vaccinet med 100%, och skyddet är långvarigt. Vaccinationstäckningen varierar dock mycket i Finland. Enligt uppgifter från 2019 är vaccinationstäckningen bland flickor födda år 2006 bäst i Norra Savolax (83%) och sämst i kustområdena i Österbotten (54%). Det är viktigt att beakta regionala skillnader och arbeta för en höjd vaccinationstäckning med HPV-vaccinet där behov finns. Utskottet vill ännu tillägga att man kan drabbas av livmoderhalscancer även om man vaccinerats, då sjukdomen kan uppstå av andra orsaker än papillomviruset.

Kommunerna utför screeningarna för både bröstcancer och livmoderhalscancer själva eller köper tjänsterna av en privat leverantör, men det är också på kommunens ansvar att ge tillräckligt med information om screeningen och hur den organiseras, samt att anordna vaccination och informera om HPV-vaccinet.

Därför vill Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott att Svensk Ungdom ska arbeta för

– ATT screeningstjänster för livmodershalscancer erbjuds till kvinnor från 25 års ålder i alla kommuner
– ATT screeningstjänster för bröstcancer erbjuds till kvinnor från 25 års ålder
– ATT HPV-vaccinet och dess verkan och betydelse synliggörs och att unga informera om det i större utsträckning, samt arbetar för att desinformation om vaccinet inte sprids

Förbundsstyrelsen svar:

Motionärerna lyfter fram ett flertal otroligt viktiga frågor. Inte minst med tanke på möjligheten att arbeta förebyggande inom vården samt upptäcka möjliga sjukdomar i tid. Precis som motionärerna konstaterar är livmoderhalscancer vanligt även bland fertila kvinnor. Därmed håller förbundsstyrelsen med motionären om att screeningtjänsterna borde erbjudas till alla kvinnor redan från 25-årsålder för att kunna upptäcka cancern i ett så tidigt skede som möjligt.

Även HPV-vaccinets goda effekter för motionärerna väl fram i brödtexten till motionen. Tyvärr sprids mängder av felaktig information kring vacciner idag. Förbundsstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att vacciners verkan och betydelse synliggörs och att detta såklart även ska gälla HPV-vaccinet.

Dock är den andra att-satsen om screeningtjänsterna för bröstcancer mer problematisk än motionären ger till känna i motionen. Det vore viktigt att även här kunna upptäcka cancern i ett så tidigt skede som möjligt, men tyvärr är screeningtjänsterna, enligt förbundsstyrelsen, problematiska i detta avseende. Screeningtjänsterna är inte till stor hjälp för kvinnor under 40 år. Cancern går sällan att upptäcka hos yngre kvinnor eftersom bröstvävnaden ser annorlunda ut beroende på åldern, och därmed är inte screeningen ändamålsenligt för att upptäcka cancern i tid. Istället behöver kvinnor, även i en yngre ålder än screeningtjänsterna är tillgängliga, satsa på att regelbundet undersöka sina bröst själva och ges tillräckligt mycket information om vilka signaler i kroppen som kan tyda på att allting inte står rätt till. Med den här motiveringen som bakgrund anser förbundsstyrelsen att den andra att-satsen borde strykas.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT screeningtjänster för livmoderhalscancer erbjuds till kvinnor från 25-årsålder i alla kommuner.
– ATT HPV-vaccinet och dess verkan och betydelse synliggörs och att unga informeras om det i större utsträckning, samt arbetar för att desinformation om vaccinet inte sprids.

Utskottets förslag:

– ATT screeningtjänster för livmoderhalscancer erbjuds till kvinnor från 25-års ålder i alla kommuner.
– ATT HPV-vaccinet och dess verkan och betydelse synliggörs och att unga informeras om det i större utsträckning, samt arbetar för att desinformation om vaccinet inte sprids.
– ATT införa ett försök att ordna blodprov för att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede.

Kongressens beslut:

– ATT screeningtjänster för livmoderhalscancer erbjuds till kvinnor från 25-års ålder i alla kommuner.
– ATT HPV-vaccinet och dess verkan och betydelse synliggörs och att unga informeras om det i större utsträckning, samt arbetar för att desinformation om vaccinet inte sprids.