Text: Ellinor Juth. Bild: Beväringsförbundet

Försvarsmaktens främsta uppgift är att bevara Finlands frihet och vår rätt att själva välja hur vi ska leva. För att främja den egna säkerheten kan försvaret också hjälpa i konfliktsituationer utanför Finland. Försvaret behöver hela tiden utvecklas för att upprätthålla förmågan att möta hot, skydda kritiska samhällsfunktioner och försvara oss när det säkerhetspolitiska läget är oförutsägbart. Försvarsmakten måste vara beredd att agera i hela landet. Vid gränserna vill man hindra dem som anfaller att ta sig till strategiskt viktiga områden och lamslå samhällets vitala funktioner. Försvarsmakten stöder också andra myndigheter, till exempel räddningsverksamheten om en storolycka inträffar, samt deltar i internationell krishantering. 

I Finland har försvarsviljan traditionellt varit hög. Finland anses värt att försvara, vid behov med vapen. Folk litar i allmänhet på försvarsmakten och anser att den allmänna värnplikten är ett effektivt sätt att skapa en grund för Finlands försvar. Med hjälp av den allmänna värnplikten är det möjligt att upprätthålla ett tillräckligt stort antal reservister. En allmän värnplikt fungerar så länge försvarsviljan är hög. Den allmänna värnplikten är också kostnadseffektiv och Finlands utgifter för försvar är lägre än genomsnittet i Europa. Men det är ändå viktigt att satsa på ökat nationellt och internationellt samarbete när det kommer till försvaret.

Det är viktigt att upprätthålla ett bra och aktivt försvar även i fredstid

I ett internationellt försvarspolitiskt och militärt samarbete utvecklar man prestationsförmågan tillsammans och vid behov använder man sina egna resurser för att bistå andra. Finland besluter själv över sin egen användning av sina militära resurser i alla situationer. Till exempel deltar Finland i det nordiska försvarssamarbetet med detta som utgångspunkt.

Det är viktigt att upprätthålla ett bra och aktivt försvar även i fredstid, för man vet aldrig när hot kan uppstå. Det betyder inte att provocera eller agera fientligt, men vid inskränkningar och hot är det viktigt att kunna visa att man är beredd och har resurser att agera.

Medborgare i Finland har en skyldighet att delta i försvaret av landet. Värnplikten gäller alla män i åldern 18–60, och utöver beväringstjänst innehåller plikten repetitionsövningar och frivilliga utbildningsevenemang. Av den manliga åldersklassen är det drygt 70 procent som genomgår beväringsutbildningen. Ett alternativ till beväringstjänst är civiltjänst. För kvinnor är beväringstjänsten frivillig, men kvinnor har också en skyldighet att försvara landet, vilken föreskrivs i grundlagen. Försvarsmakten ordnar utbildningar för både civila och militärer.