Dödsfall förorsakade av drogförgiftning eller långvarigt missbruk av droger har ökat under hela 2000-talet. Siffrorna talar sitt klara språk om att den hjälp vi idag erbjuder missbrukare inte är tillräcklig. Svensk Ungdom har lämnat in en motion om inrättande av brukarrum till Svenska folkpartiets partidag som inleds kommande veckoslut. Motionen kräver att man inför brukarrum i Finland.

 – Vi behöver mera verksamhet som sänker tröskeln för droganvändare att uppsöka hjälp och erbjuder en kontinuerlig kontakt med myndigheterna. Brukarrum normaliserar inte användningen av droger – de är en konkret åtgärd för att minska drogdödligheten och hjälpa personer i en svag ställning. Det vinner vi alla på, säger Julia Ståhle, förbundsordförande för Svensk Ungdom.

Införandet av brukarrum i Finland kräver en ändring av lagstiftningen, eftersom den i dagens läge förbjuder innehav och användning av droger. En speciallag kunde tillåta användning och innehav av droger i specifika utrymmen. 

 – Det finns många injektionsrum runt om i världen, till exempel i Nederländerna, Danmark och Norge, och de har gett goda resultat. Finland måste ta ett aktivare grepp för att bekämpa drogmissbruket, säger Ståhle.