Svensk Ungdom har flera politiska program, såsom det internationella politiska programmet från år 2019, det högskolepolitiska programmet och det skattepolitiska programmet från 2016, det miljö- och klimatpolitiska programmet och det jämlikhetspolitiska programmet som godkändes på den förra kongressen.

Som man kan se, är inte alla politiska program uppdaterade till dagen. Det tar givetvis enorm tid att uppdatera olika politiska program, men vi skulle gärna vilja ha en plan för uppdateringarna som skulle följas. Så att det inte blir som nu, då det högskolepolitiska programmet och det skattepolitiska programmet i år blir 6 år gamla.

Grunden för förbundet, det politiska programmet som vi nu skall godkänna på denna kongress, uppdateras vartannat år. Vi i Svensk Ungdoms ekonomi- och arbetsmarknadspolitiska utskott anser att de andra politiska programmen också kunde uppdateras året efter att det huvudsakliga politiska programmet uppdaterats. Till exempel de  äldsta programmen vi har,  det skattepolitiska programmet och det högskolepolitiska programmet från 2016 och det internationella politiska från 2019 skulle bli för 2023-2025. Det miljö- och klimatpolitiska programmet och det jämlikhetspolitiska programmet samt jämlikhetsplan skulle kunna uppdateras under 2023 och bli för 2024-2026. Det skulle dessvärre bli samtidigt som det huvudsakliga programmet uppdateras, men för att få en jämn uppdateringscykel på alla program skulle detta var en möjlighet.

EPU vill därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT ha en plan för regelbunden uppdatering av alla politiska program.
  • ATT SU:s utskott ska uppdatera det skattepolitiska-  det högskolepolitiska och det internationella politiska programmen under år 2022.

Förbundsstyrelsens svar:

Svensk Ungdoms politiska program är tillsammans med de godkända motionerna de viktigaste dokumenten som lägger upp ramarna för förbundets politik. Trots det är vissa program, precis som motionären hänvisar till,  utdaterade. Flera orsaker bidrar till detta, bland annat stora valkampanjer som ordnas varje år, samt att det politiska programmet är det enda programmet som man systematiskt och kontinuerligt vartannat år uppdaterar. 

Samtidigt har utskotten en viktig roll i uppdaterandet av programmen, och för att kunna uppdatera ett specifikt politiskt program är det också önskvärt  att utskottet som berör den politiska sektorn själv tar initiativ till att uppdatera programmet. Som motionären hänvisar till finns här rum för förbättring, vilket förbundsstyrelsen också identifierat.  

SU ska vara ett förbund som konstant följer med vetenskapliga och politiska utvecklingar, och ska därför också uppdatera sina politiska program regelbundet. Förbundsstyrelsen föreslår emellertid att den första att-satsen omformuleras så att förbundsstyrelsen tar fram ett roterande schema för när de sektorvisa politiska programmen ska uppdateras. Samtidigt ser förbundsstyrelsen den andra att-satsen som ytterst problematisk eftersom förbundsstyrelsen omöjligt kan behandla tre politiska program samtidigt som hela riksdagsvalskampanjen och utförandet av den ska förverkligas. För att den kommande förbundsstyrelsen själv ska kunna avgöra med vilken tidtabell programmen kan uppdateras fyller att-satsen om ett roterande schema även behovet i motionärens andra att-sats. 

Därmed anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT förbundsstyrelsen tar fram ett roterande schema för när de sektorvisa politiska programmen uppdateras.

Utskottets förslag:

  • ATT förbundsstyrelsen tar fram ett roterande schema för när de sektorvisa politiska programmen uppdateras.

Kongressen beslut:

  • ATT förbundsstyrelsen tar fram ett roterande schema för när de sektorvisa politiska programmen uppdateras.