Enligt undervisnings- och kulturministeriet är Finlandsmodellens huvudsakliga mål att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri.

Det har många gånger bevisats att idrott och motion har en positiv förebyggande inverkan på psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att ungdomar som studerar på andra stadiet får jämlika möjligheter till ett fritidsintresse som andra barn i Finland.

Det är under andra stadiet som de flesta ungdomar introduceras till alkohol, nikotinprodukter eller droger. Om ungdomarna inte har ett fritidsintresse eller annars inte betraktar sin fritid som värdefull så är tröskeln för att utveckla psykisk ohälsa och att söka sig till rusmedel lägre. För att förebygga att unga vänder sig till dessa åtgärder så bör man sänka tröskeln för hobbyverksamhet för andra stadiets studeranden mellan åldrarna 15-20.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT Finlandsmodellen bör appliceras på andra stadiets studeranden.
  • ATT  också unga på andra stadiet ska ha tillgång till ekonomisk och lättillgänglig hobbyverksamhet.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett viktigt ämne som Svensk Ungdom länge arbetat för men med den tidigare benämningen hobbygaranti. Diverse hobbyer har bevisats att ha en positiv effekt på ungas välmående, både sett till den psykiska och fysiska hälsan. Finlandsmodellen är ett bra projekt inom grundutbildningen där alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund eller annan faktor, har jämlika möjligheter att delta i en hobby. Även Svensk Ungdoms gedigna arbete inom partiet har säkerligen spelat in för att kunna erbjuda alla barn och unga en hobby genom Finlandsmodellen. 

Som motionären påpekar vore det viktigt att studerande på andra stadiet skulle få samma resurser som eleverna inom grundutbildningen, speciellt med tanke på att ungdomar i den åldern kan anses vara i en ålder där förebyggande åtgärder är väldigt viktiga. Därmed delar förbundsstyrelsen motionärens förslag att införa en liknande modell som också appliceras på studerande på andra stadiet. Även där påverkar exempelvis föräldrarnas socioekonomiska status långt vilka förutsättningar den unga har att välja en hobby hen trivs med. För att alla unga, oavsett ålder, ska ha samma möjligheter borde modellen appliceras även på andra stadiet. 

Därför anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT Finlandsmodellen bör appliceras på andra stadiets studeranden.
  • ATT  också unga på andra stadiet ska ha tillgång till ekonomisk och lättillgänglig hobbyverksamhet.

Utskottets förslag:

  • ATT Finlandsmodellen bör appliceras på andra stadiets studeranden.
  • ATT  också unga på andra stadiet ska ha tillgång till ekonomisk och lättillgänglig hobbyverksamhet.

Kongressens beslut:

  • ATT Finlandsmodellen bör appliceras på andra stadiets studeranden.
  • ATT  också unga på andra stadiet ska ha tillgång till ekonomisk och lättillgänglig hobbyverksamhet.