Revideringen av äktenskapslagen 2017 var ett stort framsteg i att säkerhetsställa samkönade pars juridiska rättigheter. I samband med lagrevideringen gjorde man inga ändringar i adoptionslagen och eftersom adoptionslagen uttrycker att endast äkta makar kan adoptera fick samkönade par samma möjlighet att adoptera ett gemensamt barn, förutsatt att de ingått ett äktenskap.

I verkligheten blir samkönade pars möjlighet att adoptera väldigt begränsad. Hittills har inga internationella adoptioner för samkönade genomförts i Finland, men även i Sverige där möjligheten att adoptera funnits sedan 2003 tog det 14 år innan den första internationella adoptionen genomfördes 2015. De flesta länder i världen förbjuder homosexuella par från att adoptera från deras land. I kombination med tros-relaterade argument motiveras beslutet med att det skulle ha en negativ inverkan på barnets utveckling om hen växte upp i en icke-normativ miljö. Studier pekar inte mot någon signifikant skillnad i barnets utveckling och välmående i en regnbågsfamilj respektive en traditionell familjeenhet i medel- till överklassfamiljer i Västeuropa och Nordamerika.

Regnbågsfamiljer missgynnar inte barnet utvecklingsmässigt eller socialt eftersom man i stort redan accepterat HBTQ-par (även som föräldrar) i väst. Observera att detta gäller västländer eftersom det blir svårt att utifrån den data som finns idag motivera att detta skulle stämma för regnbågsfamiljer i hela världen då det sociala klimatet kan se väldigt annorlunda ut.  UNICEF estimerar att det finns 140 miljoner föräldralösa barn i världen, att det samtidigt finns lagar som hindrar ofrivilligt barnlösa från att adoptera är paradoxalt och borde åtgärdas. Med vetskapen om att det är utmanande att påverka lagstiftning i andra länder, i synnerhet utanför EU och Europas gränser anser vi ändå att Svensk Ungdom som liberal organisation har ett ansvar att stå upp för lika rättigheter oavsett och jobba för en mer jämlik värld.

Svensk Ungdoms internationella utskott och Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott anser därför att SU borde jobba för:

 • ATT Svensk Ungdom, genom sina internationella takorganisationer, för fram en sådan politik som främjar möjligheten för samkönade par att adoptera.
 • ATT Finland kraftigare tar ställning till jämlikhetsfrågor och när jämlikhet och mänskliga rättigheter äventyras, både i hemlandet och utomlands
 • ATT Finland föregår med gott exempel och underlättar för samkönade par att genomföra internationella adoptioner, enskilt eller genom adoptionsbyrå.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende. Förbundsstyrelsen anser att det är problematiskt att samkönade pars möjlighet att adoptera i verkligheten är väldigt begränsad både på grund av felaktiga argument, och argument som grundar sig på tro – detta trots att Finlands egen lagstiftning inte förorsakar några teoretiska hinder. Adoptionens funktion är att ge barnet ett säkert och bra hem, vilket varken påverkas av l de vuxnas kön eller sexualitet. För Svensk Ungdom är det här en av hörnstenarna i politiken samt en jämlikhetsfråga där ingen ska diskrimineras på grund av bakgrund, ålder eller sexuell läggning. 

Som motionären påpekar, ska Svensk Ungdom jobba för en jämlikare värld och föra fram de åtgärder som skulle förbättra lika rättigheter både på nationellt och internationellt plan. Därmed ska förbundet sträva efter att föra en politik baserat på våra värdesättningar också internationellt. Det ska vara möjligt för alla att kunna adoptera, både i Finland och internationellt och därför stöder förbundsstyrelsen helhjärtat motionärens andemening.

Därför anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT Svensk Ungdom, genom sina internationella takorganisationer, för fram en sådan politik som främjar möjligheten för samkönade par att adoptera.
 • ATT Finland kraftigare tar ställning till jämlikhetsfrågor och när jämlikhet och mänskliga rättigheter äventyras, både i hemlandet och utomlands.
 • ATT Finland föregår med gott exempel och underlättar för samkönade par att genomföra internationella adoptioner, enskilt eller genom adoptionsbyrå.

Utskottets förslag:

 • ATT Svensk Ungdom, genom sina internationella takorganisationer, för fram en sådan politik som främjar möjligheten för samkönade par att adoptera.
 • ATT Finland kraftigare tar ställning till jämlikhetsfrågor och när jämlikhet och mänskliga rättigheter äventyras, både i hemlandet och utomlands.
 • ATT Finland föregår med gott exempel och underlättar för samkönade par att genomföra internationella adoptioner, enskilt eller genom adoptionsbyrå.

Kongressens beslut:

 • ATT Svensk Ungdom, genom sina internationella takorganisationer, för fram en sådan politik som främjar möjligheten för samkönade par att adoptera.
 • ATT Finland kraftigare tar ställning till jämlikhetsfrågor och när jämlikhet och mänskliga rättigheter äventyras, både i hemlandet och utomlands.
 • ATT Finland föregår med gott exempel och underlättar för samkönade par att genomföra internationella adoptioner, enskilt eller genom adoptionsbyrå.