Varje år förorsakar halkolyckor behovet av sjukhusvård för tusentals personer och t.ex. år 2020 var antalet sjukvårdsbesök 13 000. Varje år uppstår det även mellan 5 till 25 dödsfall orsakade av halka. 2020 orsakades 17 dödsfall pga. halka. Halkolyckor belastar alltså vården betydligt.

Enligt Trafikskyddet halkar ungefär var tredje finländare årligen. Halkolyckor orsakar långa perioder av arbetsoförmåga och ersättningarna för enbart grundkostnader vid halkolyckor uppgår till omkring 50 miljoner euro. Även om det stundvis skulle öka på kostnaderna att ta till med fler förebyggande åtgärder, skulle det ändå spara i längden då det skulle minska på andelen olyckor förorsakade av halka.

Därför anser Svensk Ungdom i Egentliga Finland att det behövs fler åtgärder för att förebygga halkolyckor. Detta kunde göras t.ex. i form av att erbjuda dubbar till skor för personer i riskgrupp, samt att öka på sandningen och vägsaltningen på trottoarer.

Svensk Ungdom i Egentliga Finland anser därför att SU borde arbeta för:

  • ATT fler åtgärder tas för att motverka halkolyckor

Förbundsstyrelsens svar: 

Motionären lyfter fram ett mycket aktuellt ärende. Halkolyckor orsakar förutom mänskligt lidande och skador även stora kostnader inom vården. 

Under den gångna vintern har det varit mycket utmanande att upprätthålla en tillräckligt hög nivå på vinterunderhållet. Växlande temperaturer där snön stundvis vräker ner i stora mängder, för att senare smälta innan det fryser igen är en stor utmaning sett ur vägunderhålls perspektiv. 

Precis som motionären tar fram i texten orsakar halkolyckor årligen stora kostnader för samhället. I och med klimatförändringens följder på vädret kommer vädret att bli allt mer omväxlande i framtiden, vilket i sin tur riskerar att föra mer sig fler halkolyckor. För att undvika att denna utveckling sker, ser förbundsstyrelsen det som nödvändigt att öka på de förebyggande åtgärderna för att minska på risken för halkolyckor. Även om det stundvis skulle öka på kostnaderna att ta till med fler förebyggande åtgärder, skulle det ändå spara i längden då det skulle minska på andelen olyckor förorsakade av halka.

Motionärens yrkan är därmed enligt förbundsstyrelsen viktig och något som även förbundsstyrelsen hoppas att kongressen kommer att omfatta. 

Därmed anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT fler åtgärder tas för att motverka halkolyckor

Utskottets förslag:

  • ATT fler åtgärder tas för att motverka halkolyckor

Kongressens beslut:

  • ATT fler åtgärder tas för att motverka halkolyckor