Enligt lagen om utstationerade arbetstagare (2016/447) skall den ansvarige arbetsgivaren följa finsk lag om minimilön (förutsatt att det är till förmån för arbetstagaren) enligt branschens allmänt bindande kollektivavtal. Dock framkommer det i en rapport som Finnwatch gjort för att kartlägga samhällsansvaret inom byggbranschen att utstationerad arbetskraft fortfarande utnyttjas. Detta antas bero på brister i övervakningen och kunde dämpas med hjälp av en lagstiftning om företagsansvar.

Arbets- och näringsministeriet har utfört en utredning om huruvida en lag om företagsansvar baserad på omsorgsplikt skulle vara möjlig att genomföra nationellt. Enligt statsminister Marins regeringsprogram ska Finland ta fram bindande reglering om företagsansvar, men ingen vidare diskussion har ännu förts.

Ekonomi och arbetsmarknadspolitiska utskottet vill därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT utstationerad arbetskraft blir upplyst om sina rättigheter
 • ATT ingen ska få bli utan lön bara för de inte är från Finland
 • ATT arbetstagare har tillgång till anmälningskanaler för klagomål
 • ATT en lag om företagsansvar stiftas i enlighet med regeringsprogrammet snarast möjligt

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett viktigt ärende. I synnerhet i samband med ockerhärvan i Närpes har kränkandet av utländska arbetstagares rättigheter varit ett särskilt relevant problem som också kräver att frågan diskuteras bredare, också inom Svensk Ungdom.  Alla arbetstagare ska ha kunskap om sina rättigheter och samma möjligheter att utföra klagomål om rättigheterna inte uppfylls. Tyvärr är det här ännu inte verklighet idag och därmed är motionen ytterst aktuell. De personer som redan befinner sig i en utsatt position, är därtill också ofta de personer som har minst kunskap om sina rättigheter på arbetsmarknaden.  Därför gläds också förbundsstyrelsen över den skrivning som hittas i Marins regeringsprogram, precis som motionären också påpekar. För att skrivningen i regeringsprogrammet ska bli verklighet behövs dock konkreta åtgärder för att främja situationen och här ser också förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom har en viktig roll.

Samtidigt är frågan om bland annat rätt till lika lön för lika arbete något som förbundet aktivt arbetat för en längre tid. Trots det finns det ännu flertalet brister, speciellt när det handlar om utlokaliserad arbetskraft. Förbundsstyrelsen gläds därmed åt de konkreta åtgärdsförslag som motionären lyfter fram och ser dessa som naturliga följande steg i politiken för att kunna förbättra alla arbetstagares rättigheter och möjligheter för att skapa en mer jämlik arbetsmarknad i Finland.

Därmed anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT utstationerad arbetskraft blir upplyst om sina rättigheter
 • ATT ingen ska få bli utan lön bara för de inte är från Finland
 • ATT arbetstagare har tillgång till anmälningskanaler för klagomål
 • ATT en lag om företagsansvar stiftas i enlighet med regeringsprogrammet snarast möjligt

Utskottets förslag:

 • ATT utstationerad arbetskraft blir upplyst om sina rättigheter
 • ATT ingen ska bli utan lön bara för de inte är från Finland
 • ATT arbetstagare har tillgång till anmälningskanaler för klagomål
 • ATT en lag om företagsansvar stiftas i enlighet med regeringsprogrammet snarast möjligt

Kongressens beslut:

 • ATT utstationerad arbetskraft blir upplyst om sina rättigheter
 • ATT ingen ska bli utan lön bara för de inte är från Finland
 • ATT arbetstagare har tillgång till anmälningskanaler för klagomål
 • ATT en lag om företagsansvar stiftas i enlighet med regeringsprogrammet snarast möjligt