Under de senaste fyra åren har vargstammen ökat rejält i Finland och vargarna har kommit sig längre och längre mot tätorter. Det har uppkommit fall där vargar har setts bredvid livsmedelsbutiker, daghem och mitt inne i centrum av städer. Vargen är ett rovdjur och lustmördare som flera gånger dödat både boskapsdjur och husdjur. På en del områden görs vargobservationer nära bostäder nästan varje dag vilket inte gynnar någon, vargen hör hemma i vildmarken inte i tätorter. Stamvårdande jakt på varg skulle göra vårt samhälle tryggare genom att vargstammen minskar och vargen drar sig bort från tätorter.

Svensk Ungdom i Österbotten vill därför

  • ATT svensk ungdom skall stöda stamvårdande jakt på varg.

Förbundsstyrelsens svar:  

Denna motion är aktuell, eftersom man vintern 2021-2022 gjorde ett försök bedriva stamvårdande jakt på varg. I försöket fick man fälla sammanlagt 20 vargar från fyra etablerade flockar eller vargpar, enligt Jord- och skogsbruksministeriet.

Syftet med stamvårdande jakt på varg är att hålla vargen på en nivå så att den inte skadar människan eller hennes hus- och produktionsdjur samt att se till att stammen hålls på en god nivå. Detta försök gällde utanför renskötselområdena. Försöket var i vissa fall misslyckat, eftersom man inom vissa områden där varg konstaterats finnas nära inpå människan inte blev beviljade licenser för att fälla vargar, men nog i glesbebyggda områden där den inte orsakade någon fara för varken människan eller hennes hus- eller produktionsdjur.

Det är alltid möjligt att under året ansöka om dispens för att skjuta så kallade problemvargar som hela tiden rör sig nära bebyggelse eller uppträder hotfullt. Ett annat alternativ att skydda sig på områden som har rovdjur är att bygga rovdjursstängsel som delvis finansieras av Finlands viltcentral. Men på vissa områden är det opraktiskt att inhägna alla hagar och områden med statliga pengar var vargen rör sig, då är jakt att föredra.

Förbundsstyrelsen ser samtidigt en problematik i att det tar en så pass lång tid att bli beviljad en licens för skyddsjakt av varg vilket är en delorsak till de skador som orsakas för både människa och djur. Därför föreslår förbundsstyrelsen också en ny att-sats om att tiden bör förkortas för beviljandet av licens. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT byråkratin gällande skyddsjakt på varg underlättas.
  • ATT tiden för beviljande av licens för skyddsjakt av varg förkortas.

Utskottets förslag:

  • ATT byråkratin gällande skyddsjakt på varg underlättas.
  • ATT tiden för beviljande av licens för skyddsjakt av varg förkortas.

Kongressens beslut:

  • ATT byråkratin gällande skyddsjakt på varg underlättas.
  • ATT tiden för beviljande av licens för skyddsjakt av varg förkortas.