Resultatet av den svenskspråkiga ungdomsbarometern utgiven av Tankesmedjan Magma har på onsdag eftermiddag tillkännagivits. I den har en omfattande mängd ungdomar från åldern 15-19 besvarat en enkät.

Resultaten visar att unga idag mår ännu sämre än tidigare år. Fortsättningsvis mår unga flickor, och övriga kön än de som uppgett “flicka” och “pojke” som grupp sämst.

– Ungas försämrade framtidstro och mående är ett hot mot vårt samhälle som måste tas på allvar. Att unga mår dåligt är förstås värst för de drabbade unga, men det påverkar alla om en del av befolkningen saknar framtidstro. Ungas illamående kräver åtgärder, vilket tyvärr politiker på alla nivåer just nu varken prioriterar eller tar på allvar, säger Julia Ståhle, förbundsordförande för Svensk Ungdom.

I resultatet ser man att över hälften av svenskspråkiga unga känner ångest inför framtiden. 64% känner oro inför klimatet, vilket är en siffra som minskat de senaste åren. Coronapandemin och kriget i Ukraina har påverkat vad unga oroar sig för.

– Situationen kräver åtgärder såsom ökat antal lågtröskeltjänster som skolkuratorer och psykologer, satsningar på ungdomsgårdar och verkstäder, samt en minskad börda på bland annat gymnasieelever. Unga måste också få ta del av beslutsfattandet, och de demokratiska tjänsterna för unga måste förstärkas, avslutar Ståhle.