SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids uttrycker sin stora oro för ungas psykiska välmående. Igår publicerade Psykisk hälsa rf. sin rapport om hur olika åldersgruppers psykiska välmående påverkats av coronapandemin. Enligt undersökningen är det de unga vuxna, det vill säga 18-35-åringarna, som är mest utsatta under pandemin och vars psykiska hälsa lidit mest. 

– Det här är tråkig läsning men det kommer inte som en överraskning. Flera av de begränsningar som gjorts under det gångna åren har speciellt riktats mot unga. Flera unga vuxna lever i osäkerhet om framtiden, vilket tär på det psykiska välmåendet, säger Wickström.

– Det är inte enbart restriktionerna som gör situationen tung för unga. Orosmomenten kring den egna ekonomin, situationen på arbetsmarknaden och den egna hälsan oroar också. Regeringen har medlen för att förbättra ungas situation. Nu krävs bara viljan. Studerande behöver inkluderas i socialskyddsreformen och studiestödets storlek måste möjliggöra studier på heltid, säger Sigfrids. 

Wickström och Sigfrids hoppas att unga vuxnas nödrop nu tas på allvar. De vill se att den länge debatterade terapigarantin träder i kraft så fort som möjligt. De hoppas också på riktade stöd för att motarbeta ungas psykiska illamående i samband med ramrian senare i vår.

– Det är bra att regeringen föreslagit en förändring av vaccinationsstratrategin där man är beredd att styra en del vaccinleveranser till de värst drabbade områden. Nu måste regeringen ännu arbeta fram en exit-strategi som skapar framtidstro även för unga. Hur man ska kunna möjliggöra en något så normal vardag med vardagliga sociala kontakter är en viktig fråga som måste beaktas i planen, säger Wickström.

– Ramrian kommer att vara avgörande för den yngre generationen. För att råda bot på problemen behöver vi satsningar på dem som mår dåligt som skapar en framtidstro och tillit till samhället. Det vinner vi alla på, säger Sigfrids.