KANDIDATER I VÄLFÄRDS-OMRÅDESVALET

Välj ditt välfärdsområde här eller scrolla ner för att bekanta dig med våra kandidater!

Valitse tästä hyvinvointialueesi, tai tutustu ehdokkaisiimme selaamalla!

ÖSTERBOTTEN

276 MATILDA HELLSTRÖM

Vasa

24 år

Studerande, Ordförande i studentföreningen N.U.D rf för verksamhetsåret 2021

Jag vill jobba för att psykisk ohälsa tas på allvar och att tröskeln att söka hjälp blir lägre och att studenthälsan har tillräckligt med resurser.

277 HEIDI HEMMING

Malax

27 år

Närvårdare, medlem i Åminne folkparks styrelse

 

280 IDA-MARIE JUNGELL

Jakobstad

28 år

Centrumutvecklare

Ungdomars och barns välmående

284 REBECCA KJELLMAN

Korsholm

28 år

Röntgenskötare

”För hela vårdens välmående och utveckling.”

Alla skall ha rätt till vård oberoende var man bor. Vården skall vara högklassig och man skall känna sig trygg som klient. Jag vill jobba för vårdarnas del inför kommande utmaningar och förändringar.

292 RASMUS MATTUS

Vörå

21 år

Studerande, kretsordförande för SU i Österbotten

Alla ska få den vård de förtjänar inom utsatt tid oavsett var de bor

307 LINA SJÖSKOG

Pedersöre

24 år

Studerande i hälsovetenskaper, Närvårdare

Jag vill arbeta för att du som ung ska få förebyggande och  lättillgänglig vård.. För ett tryggt välfärdsområde som lyssnar på invånarna & satsar på utveckling. Räddningsverket ska fortsätta upprätthålla frivilligverksamheten då det ger trygghet för både glesbygdsorter samt i städer.

309 ROBERTH SJÖSTRÖM

Närpes

29 år

Studerande, medlem kretsstyrelsen för SU i Österbotten

Mina hjärtefrågor är: Barn, unga och familjer, äldreomsorg och primärhälsovård.
I mitt välfärdsområde vill jag se till att det finns tillräckligt med skolkuratorer eller skolpsykologer inom alla studienivåer.

318 MARIA TOKOU

Kronoby

26 år

Förvaltningssekreterare, medlem i kretsstyrelsen för SU i Österbotten

Jag gör politik från hjärtat och med människan i fokus. För mig är det viktigt att vården är lättillgänglig, nära och trygg. Med mitt politiska engagemang och breda nätverk vill jag säkerställa att de ungas röst hörs och tas i beaktande även i välfärdsområdet.

320 FRANS VILLANEN

Vasa

26 år

Studerande, Stadsfullmäktigeledamot i Vasa

Det här är ett val där många kommer med löften de inte kan hålla. Jag är inte en av dem.
Men jag lovar en sak: En röst på mej är en röst för ungdomar.
Kolla in min insta (@_franzie) eller FB-sida (Frans Villanen) för spännande kampanjinnehåll!

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

8 INA MATTILA

Kokkola

24 vuotta

Ravintolapäällikkö

Terveyspalveluiden toimintojen alasajon sijaan niiden kehittäminen. Kestävät ja kasvua tukevat taloudelliset päätökset.Aktiivinen ote mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä. Yhteistyö terveyspalveluissa yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

12 NATALIE STORBACKA-KOIVUNEN

Karleby

27 år

Ekonomimagister, hälsocoach

Det viktigaste med vård och omsorg är förebyggande verksamhet, tidigt ingripande samt målinriktad rehabilitering. Vården skall ses på från ett holistiskt perspektiv, vilket betyder att servicen skall ges utgående från en helhetssyn på individen.

NORRA ÖSTERBOTTEN

205 VERONICA HELANEN

Oulu 

21 vuotta

Opiskelija

EGENTLIGA FINLAND

643 MI ADOLFSSON

Pargas

23 år

Studerande, Svensk Ungdom i Egentliga Finland vice ordförande
Opiskelija, RKP Nuoret Varsinais-Suomi varapuheenjohtaja

En tillgänglig social- och hälsovård för alla. En förbättrad kontakt mellan mentalvården och unga. Ytterligare stöd till tjänster för personer med funktionsnedsättning.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saavutettavuus on taattava kaikille. Mielenterveyspalveluiden ja nuorten välistä yhteyttä on parannettava. Lisätukea vammaispalveluiden toteuttamiseen.

646 VEERA GRANROTH

Åbo

22 år

Studerande, vice ordförande för SU och ordförande för ÅAS, suppleant i Åbo stadsfullmäktige & medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Åbo

Det ska vara lätt att få vård med lågtröskel och satsningarna ska alltid finnas på den förebyggande nivån.  Just nu är vårdköerna för långa och gällande mentalvård för barn och unga, måste vården vara tillgänglig med låg tröskel. Även om administrationen av elev- och studerandevården flyttar till välfärdsområdena, ska vården finnas nära eleverna. Vi ska satsa på uppsökande ungdomsarbete, barnskyddet och effektivt samarbete mellan myndigheter.

651 VILLE KÄLDSTRÖM

Åbo

29 år

Politices magister, sakkunnig inom arbetsförmedling (sjöfart)

Jag vill se att folk rör på sig aktivt och tar väl hand om sig själva. Arbete skall alltid vara lönsamt, men när skadan eller hälsoproblemen uppstår ska hjälpen finnas nära. Även mentalvårdsproblemen som är ett växande problem hos ungdomen bör tas på allvar och hjälp bör fås snarast möjligt.

VÄSTRA NYLAND

602 VILLE BERGLUND

Raseborg

28 år

Politices kandidat

Jag kommer att arbeta för barn och ungas psykiska som fysiska välmående, service på både svenska, finska och engelska och för ett trovärdigt och högklassigt räddningsväsende

613 KARIN CEDERLÖF

Esbo

27 år

Jurist, sakkunnig i miljöfrågor och grundläggande rättigheter. Fullmäktigeledamot för SFP i Esbo.

Krisläget på hälsostationerna måste åtgärdas. Det behövs mera assisterande personal till hälsocentralerna så att läkarna och sjukskötarna får fokusera på vårdarbetet. Jag jobbar också för ungas välmående och bättre tillgång till mentalvårdstjänster.

621 PATRICIA GRÖNHOLM

Ingå

20 år

Vakthavande styrman, medlem i Ingås frivilliga brandkår

Jag vill jobba för en satsning på mentalvårdstjänster även på svenska! Och att man börjar satsa på lågtröskel tjänster för unga. Jag vill även jobba för att bevara de mindre sjukhusen Borgå, Lojo och Raseborg. Och att kommunerna får behålla så många tjänster som möjligt.

629 ANDREAS HINDRÉN

Raseborg

29 år

Tullinspektör, IT-tradenom

Säkerhet, trygghet och omsorg är teman som ligger mig varmt om hjärtat.
Social- och hälsovårdstjänster samt räddningsverksamheten på land och till havs, skall ha tillräckliga resurser, finnas nära dig och fungera på båda inhemska språken!

643 EDVARD LINDFORS

Hanko

24 vuotta

Opiskelija

Olisi todella tärkeää että myös pienemmät kaupungit otetaan huomioon hyvinvointialueessa. Niin nuorten kuin vanhempien terveyden takaminen vaatii terveydenhuoltoa lähellä ja omalla kielellä.

Det är viktigt att även små städer har ett ord när man ser på välfärdsområdet. Ungas och de äldres välmående kräver hälsovård nära och på eget språk.

663  ELIN SANDFORS

Kyrkslätt

18 år

Studerande, medlem i SU i Nylands kretsstyrelse

Psykisk ohälsa är en folksjukdom som sätter enorma spår i samhället. Mentalvård måste vara lättillgänglig och lågtröskeltjänster måste främjas. Psykisk ohälsa har vuxit bland ungdomen, speciellt som en följd av distansundervisningen. Skolpsykologers och kuratorers verksamhet får inte lida då välfärdsområdet samarbetar med skolor. Samtidigt måste vi jobba för att täcka resursbristerna inom mentalvården och se till att service är tillgänglig på svenska.

664 LINDA SEDERHOLM

Esbo

27 år

Diplomingenjör, doktorstuderande

De nya välfärdsområdena behöver tekniskt kunniga personer som kan räkna och greppa stora tal. Vi behöver både stora specialiserade centralsjukhus, och lokala hälsostationer som är lättillgängliga och nära befolkningen. Att räkna rätt är grunden för att få samarbetet att fungera mellan olika enheter.

673 EMIL STRANDELL

Kyrkslätt

19 år

Beväring medlem i SU

 

675 JULIA STÅHLE

Esbo

24 år

Politices kandidat, Förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom

I de kommande välfärdsområdena vill jag arbeta för en lättillgänglig och högkvalitativ vård på de båda inhemska. Den psykiska aspekten ska tas mera i beaktande inom all vård och det multiprofessionella samarbetet mellan olika aktörer ska utvecklas.

678 AMANDA SÖDERSTRÖM

Raseborg

26 år

Hälsovårdare

Det finns några teman som är extra viktiga för mig i detta val och det är dessa: vård på svenska, förebyggande vård, äldrevården och passande boendeformer för alla äldre. Vårdbranschen måste göras mer lockande och att ett gott arbetsklimat ska vara garanterat.

680 SEBASTIAN TOLVANEN

Raseborg

25 år

Sjukskötare, ordförande för Svensk Ungdom i Nyland
Sairaanhoitaja, RKP-nuorten Uudenmaan puheenjohtaja

Tillgängligheten och kvaliteten i social och hälsovården, räddningsväsendet och tillgång till nationalspråken.

687 ANITA WESTERHOLM

Raseborg

26 år

Stadsstyrelseordförande i Raseborg, Förbundsordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Jag vill se ett välmående, jämställt och hållbart välfärdsområde där invånarna trivs och mår bra, där rätt vård och omsorg ges i rätt tid. Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, service på svenska och lättillgänglig service är särskilt viktigt för mig.

688 HENRIK WICKSTRÖM

Ingå

27 år

Politices magister, näringslivspolitisk sakkunnig

Jag vill arbeta för fungerande närservice på svenska och finska. Du ska inte bollas av och an utan du ska få vård från en och samma lucka. Vi måste stärka mentalvårdstjänsterna och se till att personalens välmående prioriteras.

ÖSTRA NYLAND

136 FLORENTA DUSHI

Porvoo

18 år

Opiskelija

Haluan tehdä töitä lasten ja nuorten mielenhyvinvoinnin edestä.

155 TOBIAS LILJESTRÖM

Sibbo

24 år

 

 

168 EMIL NYGÅRD

Lovisa

21 år

Landsbygdsföretagare

Det skall vara lätt för alla att söka vård, även på svenska.

 

174 OTSO REIJONEN

Porvoo

19 år

Ylioppilas, RKP-nuorten hallituksen jäsen

Haluan tehdä töitä sen eteen, että hyvinvointialueeni tarjoaa kaikenikäisille laadukkaat palvelut kestävällä tavalla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää nuorten mielenterveyspalveluihin ja pelastustoimen toimintaedellytyksiin.

180 FRIDA SIGFRIDS

Borgå

25 år

Förbundsordförande för SU, Politices kandidat.

Jag heter Frida Sigfrids och fungerar som förbundsordförande för Svensk Ungdom. Jag är också stadsstyrelse- och fullmäktigeledamot i Borgå. I de kommande välfärdsområdena vill jag arbeta för en jämlik och tillgänglig mentalvård och därför hoppas jag att just du vill ge din röst till en representant för den yngre generationens beslutsfattare.

188 SHARIE SVEHOLM

Borgå

24 år

Marknadsförare, tradenom

Jag vill jobba för att det ska vara lätt för alla att söka vård, oavsett vad det gäller. Jag vill att ett smidigt tidsbokningssystem utvecklas och att fler lågtröskelmottagningar skapas. Räddningstjänster ska vara lättillgängliga i hela Finland, och ska på mindre tryggas exempelvis genom aktiva avtalsbrandkårer.

PS. Alla Svenska Folkpartiets kandidater hittar du här!

PS. Löydät kaikki RKP:n ehdokkaat täältä!