Vi arbetar för ett flerspråkigt och mångkulturellt finland. Vi vill bygga en livskraftig ekonomi med starkt entreprenörskap och världens bästa utbildning. Vi fattar ekologiskt hållbara beslut och vill ha en ren natur. Vi finns såväl på landsbygden som i städer och vill göra det i framtiden också. Vårt Finland är internationellt, en del av Norden och en del av Europa. Vi kompromissar aldrig med mänskliga rättigheter. Vi tror på ett jämlikt och liberalt Finland.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

urbanrural_ikon

I stan & på landet

Vi vill att alla ska kunna leva och verka där de vill, oberoende av om det är i stan eller på landet. Infrastrukturen måste fungera väl och transportmöjligheterna ska vara effektiva. Kollektivtrafiken ska alltid vara det lättaste valet – det ska vara billigare, bättre och smidigare att åka tåg än att ta bilen. SU vill ha välfungerande städer och en levande landsbygd.

En levande landsbygd och dynamiska, välmående städer gör det möjligt för var och en att bo i den miljö de trivs bäst i. Viljan att få bo på landsbygden eller i storstaden ska inte ställas emot varandra.

I Finland som på många andra ställen pågår det som bäst en urbaniseringsvåg. En allt större del av befolkningen bor i stadsmiljöer vilket ställer krav på stadsplanering, bostadstillgång och service. Livskraftiga städer behöver ett effektivt bostadsbyggande, fungerande kollektivtrafik och måttliga prisnivåer. Stadsplaneringen ska stöda affärsverksamhet och en dynamisk stadsmiljö genom att möjliggöra tillräcklig kapacitet för kollektivtrafik, stöda tät bebyggelse och skapa flera ”gröna rum”. Segregering i stadsmiljöer ska motverkas genom bostadsplanering, som sprider på det sociala boendet och genom direkta sociala åtgärder. För att våra städer ska kunna växa på ett hållbart sätt bör fokus i trafikplaneringen skifta. Miljövänliga och utsläppssnåla färdmedel som kollektivtrafik och cykel ska alltid vara smidigare och förmånligare än köra bil.

Vi vill ha en dynamisk och levande landsbygd också i framtiden. Landsbygdens villkor är helt andra än de i städerna och således kan inte samma tankesätt appliceras på båda. Vi vill därför ha en god infrastruktur även utanför våra städer.

Att administrationen centraliseras och samordnas betyder ändå inte att servicepunkterna måste bli färre och större. Svensk Ungdom vill så långt som möjligt undvika långa avstånd till skola, hälso- och sjukvård. Då det inte är möjligt ska alternativ som hälsovårdsbussar och skolskjutsar användas. Inom utbildningen bör dock närundervisning prioriteras och ny teknologi får inte ersätta den personliga kontakten mellan lärare och elever.

För att landsbygden ska vara livskraftig måste man bevara de näringar, som försörjt flera generationer. Förnybara naturtillgångar, så som fiskerinäringen, vilthushållningen, skogsbruket och vattenhushållningen bör vårdas

Skärgården är ett av landets mest betydande turism- och rekreationsområden, men för att skärgårdens unika miljö ska bestå bör turismen beakta principerna för en hållbar utveckling. För att skärgårdsbor även i fortsättningen ska kunna verka och bo i skärgården krävs det att förbindelsen mellan fastland och öarna fungerar. Lika rättigheter gäller inte bara stadsbor.

Läs mer om SU:s stads- och landsbygdspolitik i vårt politiska program.

*

Liberalism

För oss är det fria valet viktigast. De
politiska besluten ska utgå från dig
och mig. Liberalism för oss är att
individen själv ska få välja hur hon vill
leva sitt liv, men så att andra inte
skadas eller kränks. För oss betyder
liberalism också att människas
sexuella läggning, kön, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning eller
bakgrund inte är avgörande.
Människan står i centrum och ska ha
likadana möjligheter i samhället,
oberoende av olikheter.
Svensk Ungdom arbetar för ett öppet
och tolerant samhälle där språk-,
genus- och minoritetsperspektiv alltid
tas i beaktande!