Vi arbetar för ett flerspråkigt och mångkulturellt finland. Vi vill bygga en livskraftig ekonomi med starkt entreprenörskap och världens bästa utbildning. Vi fattar ekologiskt hållbara beslut och vill ha en ren natur. Vi finns såväl på landsbygden som i städer och vill göra det i framtiden också. Vårt Finland är internationellt, en del av Norden och en del av Europa. Vi kompromissar aldrig med mänskliga rättigheter. Vi tror på ett jämlikt och liberalt Finland.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

internationalism_ikon

Internationalism

Vi tar vårt internationella ansvar. Finland är en aktiv aktör inom det nordiska samarbetet, medlem i Europeiska unionen och Förenta Nationerna och respekterar de internationella avtal som sluts. Vi ska modigt uttala oss om svåra frågor och agera på internationella kriser då det behövs. Svensk Ungdom arbetar för en human flykting- och asylpolitik och för mänskliga rättigheter. Solidaritet är en grundpelare i vår politik och värdegrund.

Vi lever i en global värld och vi ska arbeta tillsammans för att göra den bättre. Svensk Ungdom ser positivt på EU men anser inte att EU är färdigt eller perfekt. Mänskliga rättigheter måste alltid tas i beaktande i all politik, speciellt den internationella. Finland ska stöda och hjälpa globala syd vidare i sin utveckling genom att fortsätta ge bistånd och genom en rättvis och jämlik handelspolitik där utvecklingsländers företagsklimat och roll inom handelspolitiken stärks och stöds. Vi måste också motverka skatteflykt, genom att skapa mer transparenta system.

Vi engagerar oss aktivt i flyktingpolitiken. Migration är en naturlig del av världen och vi anser att debatten om invandring i många fall är snedvriden. Finland behöver invandring för att åtgärda bristen på arbetskraft och för att trygga vår välfärd. Vi vill starkt motarbeta främlingsfientlighet och vill därför påminna om att invandringen ger mera än vad den kostar. Finland måste ta ett större ansvar i asyl- och flyktingpolitiken. Mängden kvotflyktingplatser måste ökas. Finland måste följa internationella överenskommelser. Asylsökande får bland annat inte utvisas till länder där de kan utsättas för tortyr eller förföljelse. Brott mot mänskliga rättigheter ska alltid motarbetas.

*

Liberalism

För oss är det fria valet viktigast. De
politiska besluten ska utgå från dig
och mig. Liberalism för oss är att
individen själv ska få välja hur hon vill
leva sitt liv, men så att andra inte
skadas eller kränks. För oss betyder
liberalism också att människas
sexuella läggning, kön, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning eller
bakgrund inte är avgörande.
Människan står i centrum och ska ha
likadana möjligheter i samhället,
oberoende av olikheter.
Svensk Ungdom arbetar för ett öppet
och tolerant samhälle där språk-,
genus- och minoritetsperspektiv alltid
tas i beaktande!