Vi arbetar för ett flerspråkigt och mångkulturellt finland. Vi vill bygga en livskraftig ekonomi med starkt entreprenörskap och världens bästa utbildning. Vi fattar ekologiskt hållbara beslut och vill ha en ren natur. Vi finns såväl på landsbygden som i städer och vill göra det i framtidenockså. Vårt Finland är internationellt, en del av Norden och en del av Europa. Vi kompromissar aldrig med mänskliga rättigheter. Vi tror på ett jämlikt och liberalt Finland.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

ekonomi_ikon

Jobb & ekonomi

Svensk Ungdom ser att marknadsekonomi och jobb är grunden till ett välmående samhälle. Arbete ger inte bara skattemedel, det hindrar också utanförskap och driver utvecklingen framåt. Vi vill skapa fler jobb och företagsamhet ska uppmuntras och underlättas. Vi vill att alla ska kunna jobba och bidra till samhället. De som inte kan det ska få den stöd och hjälp de behöver. Vi vill att alla har rätt till jämlik vård. Vi vill satsa ännu mera på förebyggande åtgärder och på att förkorta sjukledigheter.

Svensk Ungdom vill ha en stark, hållbar ekonomi för alla, såväl för staten som för dig. Det ska alltid löna sig att ta emot jobb. Därför måste vi göra det lättare och billigare att anställa. Det ska också vara lätt att ta emot jobb och att byta karriär. Därför vill Svensk Ungdom införa ett arbetsmarknadssystem i likhet med den danska Flexicurity-modellen i Finland. I Danmark har arbetstagaren ett starkare socialskydd då man blir arbetslös än i Finland, med 90 procent av lönen de första månaderna. Den högre grundtryggheten har gjort det möjligt att lätta på vissa arbetsvillkor och gjort det lättare att anställa och säga upp. Samtidigt satsas det mycket mera på vidareutbildning och coaching för arbetslösa.

Företagsbeskattningen ska sporra utvecklingen och ge nya möjligheter. I Finland har fokus länge legat på stora företag och beskattning som stöder dem. Svensk Ungdom vill satsa på små- och medelstora företag för det är där som framtidens jobb finns.

Samhällets skyddsnät måste finnas där för medborgarna. Finlands socialpolitik ska stöda och aktivera medborgarna men för tillfället är risken för passivering stor. Därför vill vi reformera bidragssystemet i Finland för att sporra till arbete. Svensk Ungdom förespråkar en modell med negativ inkomstbeskattning där alla medborgare garanteras en ekonomisk trygghet.

Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning. Därför vill vi att ungdomsgarantin ska förverkligas i verkligheten och att uppsökande ungdomsarbete blir lagstadgad verksamhet i alla kommuner. En progressiv inkomstbeskattning och en hållbar tillväxt där såväl miljö som jämlikhet beaktas bygger grunden till ett välmående samhälle!

För att Finland ska klara sig i den internationella konkurrensen behövs allas kunskaper och insatser. Välmående arbetstagare ger mera av sig själva och därför vill Svensk Ungdom satsa mera på arbetsplatsvälmående. Möjligheten att utvecklas och att få uppskattning sporrar arbetstagare och får dem att känna sig mera värdefulla.

Det måste också skapas flexibla lösningar för personer med nedsatt arbetsförmåga samt för övergångar till och från föräldraledigheter, sjukledigheter och pensioneringar. Funktionsnedsättningar ska inte vara ett hinder för att få delta i förvärvsarbetet. Likaså bör samhället bättre anpassas för funktionsnedsatta, så att de har en reell möjlighet att lyckas på arbetsmarknaden. Kvinnor och män behandlas inte lika på arbetsmarknaden. Kvinnor har lägre lön, lägre pension och tar ett mycket större ansvar för hemmet och barn. Därför vill Svensk Ungdom att 6+6+6 modellen för föräldraledighet införs i Finland och att kostnaderna för föräldraledigheten delas jämnt mellan alla arbetstagare.

 

Läs mer om SU:s ekonomi- och sysselsättningspolitik i vårt politiska program!

*

Liberalism

För oss är det fria valet viktigast. De
politiska besluten ska utgå från dig
och mig. Liberalism för oss är att
individen själv ska få välja hur hon vill
leva sitt liv, men så att andra inte
skadas eller kränks. För oss betyder
liberalism också att människas
sexuella läggning, kön, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning eller
bakgrund inte är avgörande.
Människan står i centrum och ska ha
likadana möjligheter i samhället,
oberoende av olikheter.
Svensk Ungdom arbetar för ett öppet
och tolerant samhälle där språk-,
genus- och minoritetsperspektiv alltid
tas i beaktande!