Vi arbetar för ett flerspråkigt och mångkulturellt finland. Vi vill bygga en livskraftig ekonomi med starkt entreprenörskap och världens bästa utbildning. Vi fattar ekologiskt hållbara beslut och vill ha en ren natur. Vi finns såväl på landsbygden som i städer och vill göra det i framtiden också. Vårt Finland är internationellt, en del av Norden och en del av Europa. Vi kompromissar aldrig med mänskliga rättigheter. Vi tror på ett jämlikt och liberalt Finland.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

miljo_ikon

Miljö & jordbruk

Vi har bara en värld. Vi vill leva i en ren miljö och därför måste hållbart tänkande finnas med på alla plan. Vi vill äta ren närproducerad mat som produceras hållbart och simma i en frisk Östersjö. Klimatförändringen medför utmaningar och möjligheter som kräver lokala, nationella och globala åtgärder och regelverk. Mycket utgår också från dig och mig. Lever vi hållbart måste politiken och näringslivet följa i våra fotspår.

För Svensk Ungdom är miljöpolitiken viktig. Alla politiska, ekonomiska och samhälleliga beslut måste fattas med miljön i åtanke. Vår målsättning är ett koldioxidneutralt Finland, vilket kräver en ambitiös och långsiktigt klimatpolitik.

Klimatuppvärmningen och miljöskyddet är vår tids största utmaningar, och kräver både globala och nationella lösningar. Parisavtalet år 2015 var ett viktigt steg i rätt riktning för en mer hållbar framtid. För att målsättningarna ska uppnås krävs konkreta, omedelbara och ambitiösa åtgärder på hemmaplan. För att tackla miljöproblemen behövs även ett starkt samarbete inom EU.

Vi har ett ansvar för biodiversiteten och att vi agerar på ett hållbart sätt.Finland ska aktivt ska arbeta för att minska övergödningen av Östersjön, bland annat genom att minska utsläpp från industrier och jordbruk i avrinningsområdet. Östersjöns läge är kritiskt och är ett av världens mest förorenade hav. För att stoppa föroreningen krävs ett beslutsamt och aktivt samarbete Östersjöländerna emellan.

Den långsiktiga målsättningen är ett utsläppsfritt Finland utan fossila bränslen. Finland bör bli mera självförsörjande i fråga om energi och basenergiproduktionen bör vara förnybar.  Behovet av ny teknik skapar jobb och innovationsmöjligheter, någonting vi bör satsa på för att skapa en grön tillväxt Vi vill ha en decentraliserad energimarknad med rättvisa spelregler för hållbar energiproduktion. Det ska löna sig att välja grönt och kosta att smutsa ner.

Det är inte bara samhället som har ansvar för miljö- och klimatproblemen. Allt utgår från den enskilda individen. Vi uppmuntrar miljövänlig konsumtion och ekologiskt tänkande för såväl samhälleliga aktörer som för enskilda människor. Vi kan alla bidra till en hållbar utveckling.

Jord- och skogsbruket är viktigt för Finland. Förutsättningarna för ekojordbruk ska förbättras och byråkratin bör minskas. Svensk Ungdom vill att vi ska kunna köpa närmat också i framtiden och vill att det offentliga ska vara en föregångare genom att använda mera närmat. Majoriteten av den mat som används i skolor, på sjukhus och på ålderdomshem ska vara producerad hemma i Finland. Samtidigt måste vi minska på matsvinnet.

Läs mer om SU:s miljö- och jordbrukspolitik i vårt politiska program

*

Liberalism

För oss är det fria valet viktigast. De
politiska besluten ska utgå från dig
och mig. Liberalism för oss är att
individen själv ska få välja hur hon vill
leva sitt liv, men så att andra inte
skadas eller kränks. För oss betyder
liberalism också att människas
sexuella läggning, kön, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning eller
bakgrund inte är avgörande.
Människan står i centrum och ska ha
likadana möjligheter i samhället,
oberoende av olikheter.
Svensk Ungdom arbetar för ett öppet
och tolerant samhälle där språk-,
genus- och minoritetsperspektiv alltid
tas i beaktande!