Vi arbetar för ett flerspråkigt och mångkulturellt finland. Vi vill bygga en livskraftig ekonomi med starkt entreprenörskap och världens bästa utbildning. Vi fattar ekologiskt hållbara beslut och vill ha en ren natur. Vi finns såväl på landsbygden som i städer och vill göra det i framtiden också. Vårt Finland är internationellt, en del av Norden och en del av Europa. Vi kompromissar aldrig med mänskliga rättigheter. Vi tror på ett jämlikt och liberalt Finland.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

utbildning_ikon

Utbildning

Utbildningen är samhällets grundsten. Den ska vara allmänbildande och tillgänglig för alla. Vi vill se en utbildning som ger individen förutsättningar att förverkliga sig själv – skolsystemet måste se eleven. Jämställdhet, tolerans och kritiskt tänkande ska vara ledord. Lärarens roll är därför mycket viktig.

Det viktigaste inom utbildningspolitiken är utbildningens innehåll och de studerandes behov. Därför ska alla beslut som fattas grunda sig på detta. Grundskolan ska ge en likvärdig grund åt alla barn men också se begåvning. Alla ska ha rätt att nå sin fulla potential. Efter den grundläggande utbildningen ska andra stadiets utbildning – yrkesskole- och gymnasieutbildningen – vara tillgänglig för alla elever. För att förhindra utslagning bör de som av olika orsaker inte kvalificerar garanteras andra möjligheter. Finland behöver mångsidigt kunnande och för att vi ska nå detta är utbildningspolitiken av yttersta vikt. Skolan är viktig för Finlands konkurrenskraft och välmående.

Ungdomsgarantin är mycket viktig. Vi vill att denna ska förverkligas i praktiken och för detta behövs resurser. Unga måste må bra för att Finland ska må bra och samtliga kommuner måste därför erbjuda de unga vägledning och stöd i enlighet med ungdomslagen.

En hög utbildningsgrad är nyckeln till framgång för Finland. Därför ska högskolorna vara tillgängliga för alla. Alla, oberoende bakgrund, ska ha möjlighet att studera. Regionalpolitiska intressen får inte styra högskolepolitiken och högskoleutbildningen måste vara avgiftsfri för alla.

*

Liberalism

För oss är det fria valet viktigast. De
politiska besluten ska utgå från dig
och mig. Liberalism för oss är att
individen själv ska få välja hur hon vill
leva sitt liv, men så att andra inte
skadas eller kränks. För oss betyder
liberalism också att människas
sexuella läggning, kön, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning eller
bakgrund inte är avgörande.
Människan står i centrum och ska ha
likadana möjligheter i samhället,
oberoende av olikheter.
Svensk Ungdom arbetar för ett öppet
och tolerant samhälle där språk-,
genus- och minoritetsperspektiv alltid
tas i beaktande!