SU:S POLITIK

Vi arbetar för ett flerspråkigt och mångkulturellt Finland.

Vi vill bygga en livskraftig ekonomi med starkt entreprenörskap och världens bästa utbildning.

Vi fattar ekologiskt hållbara beslut och vill ha en ren natur. Vi finns såväl på landsbygden som i städerna. Vårt Finland är internationellt, en del av Norden och en del av Europa. Vi kompromissar aldrig med mänskliga rättigheter. Vi tror på ett jämlikt och liberalt Finland.

Bekanta dig med vår politik – Lyssna på politiska programmet i ett nötskal

med Frida Sigfrids, Nicholas Kujala, Anna Hellberg

LIBERALISM

Liberalismen är en hörnsten i vår politik. Alla ska själva få välja hur de lever sina liv, förutsatt att de inte kränker eller skadar andra. För oss betyder liberalism att alla ska få lika möjligheter i livet, oberoende ens sexuella läggning, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller bakgrund.

Alla politiska beslut ska enligt oss göras på ett sätt som främjar människans frihet och möjligheter till ett gott liv. Människor kan inte vara fria om de alla dras över samma kam, och därför jobbar vi för ett öppet och tolerant samhälle som alltid tar språk-, genus- och minoritetsperspektiv i beaktande.

MILJÖ & JORDBRUK

Att lösa klimatförändringen är vår tids viktigaste utmaning. En frisk planet är en förutsättning för ett fungerande samhälle och möjligheten till ett gott liv. Vi vill att Finland visar exempel och ledarskap i klimatarbetet, med den långsiktiga målsättningen att landet ska bli utsläppsneutralt och ha 100 procent förnybar energiproduktion innan år 2050. Politiken har en avgörande roll i att uppmuntra till klimatsmarthet. Därför vill vi gå in för en grön skatteväxling där skatterna för miljöskadlig verksamhet höjs och skatter på arbete sänks.

Att satsa på ekologisk och närproducerad mat hör till de mest effektiva redskapen i att främja klimatsmarthet. Vi vill att förutsättningarna för inhemsk livsmedelsproduktion främjas, att den offentliga upphandlingen prioriterar närproducerad mat och att producenternas möjligheter att sälja produkter direkt till konsumenterna underlättas.

UTBILDNING

Vi ser högklassig utbildning som nyckeln till Finlands framgång. En god allmänbildning bygger grunden till ett självständigt liv för individen, och en hög utbildningsgrad ger Finland möjlighet att klara sig i den internationella konkurrensen.

Vi vill återinföra den subjektiva dagvårdsrätten för att ge alla en likvärdig start i livet, och öka antalet vuxna i skolorna för att alla elever ska bli sedda. Alla ska ha likvärdiga möjligheter till studier efter grundskolan, och därför vill vi göra andra stadiet faktiskt avgiftsfritt och höja grundfinansieringen till högskolorna. För att alla oberoende bakgrund ska kunna förverkliga sina drömmar ska högskoleutbildningen även i framtiden vara avgiftsfri.

JOBB & EKONOMI

En fungerande marknadsekonomi som skapar jobb är enligt oss grunden till ett välmående samhälle. Arbete och företagande för samhället framåt, men ger också meningsfullhet och förhindrar utanförskap.

Det ska alltid vara lönsamt att ta emot ett jobb, och därför vill vi göra bidragssystemet mer flexibelt, sänka skatterna på arbete och göra det lättare för företagare att anställa. De som inte har möjlighet att arbeta ska få tillräckligt stöd.

Vi vill att alla ska ha en likvärdig möjlighet till balans mellan arbete och familj, och vill därför reformera familjeledigheterna så att alla föräldrar får tid med sina barn och en rättvis chans på arbetsmarknaden.

I Finland behövs allas insatser, och allt fler ska få förverkliga sig själv i arbetslivet. Därför vill vi göra det lättare för personer med nedsatt arbetsförmåga att få jobb och höja sysselsättningsgraden i alla åldersgrupper.

INTERNATIONALISM

För ett litet land som Finland möjliggör ett tätt internationellt samarbete inflytande på världsarenan. Enligt oss ska Finland sitta vid alla bord där stora beslut fattas i organ som EU och FN, och samarbeta för stabilitet och mänskliga rättigheter med andra demokratiska länder.

Vi lever inte i ett vakuum, utan arbetet för en tryggare värld skapar trygga närsamhällen även i Finland. Vi vill att Finland tar sitt globala ansvar genom att öka flyktingkvoten och genom att höja biståndet till en procent av BNI. Finland behöver även mera arbetskraftsinvandring för att kunna trygga välfärden på sikt då befolkningen åldras.

I STAN OCH PÅ LANDET

För att alla ska kunna förverkliga sina drömmar behövs både levande landsbygd, vår unika skärgårdsmiljö och växande storstäder. Stad och landsbygd ska enligt oss inte ställas emot varandra, utan de bygger tillsammans ett land där alla kan hitta en närmiljö de trivs bäst i.

Vi vill se dynamiska städer med en levande stadskultur, stadsplanering som motverkar segregering och tillräckliga gröna rum. Vi vill värna om möjligheterna till företagsamhet även på landsbygden, stöda utvecklandet av klimatsmarta innovationer inom sektorer som bioekonomi och värna om närservicen.

För att landsbygden ska vara livskraftig även i framtiden vill vi värna om de näringar som redan försörjt flera generationer.

POLITISKA PROGRAM

Det politiska programmet är SU:s viktigaste dokument som gäller den politik vi bedriver. I programmet hittar du SU:s åsikter om en rad politiska frågor. Vårt politiska program uppdateras vartannat år på förbundets kongress, där alla medlemmar har möjlighet att påverka programmets innehåll. Utöver det har vi sektorprogram som behandlar specifika politiska teman.