Motioner

Tycker du att SU borde arbeta för en specifik fråga eller att SU ska tycka på ett visst sätt i en fråga? Vill du ändra på något i SU:s politik eller införa någonting nytt? Då ska du lämna in en motion.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag på vad SU ska tycka i olika frågor och vad SU ska arbeta för. En motion kan handla om vilka politiska frågor som helst. Motioner behandlas varje vår på SU:s kongress.

En motion består av en brödtext och att-satser. I brödtexten presenterar du bakgrunden till den aktuella frågan eller ämnet. I att-satserna klargör du vad du vill att SU ska jobba för. Behöver du hjälp med din motion kan du kontakta din kretsordförande eller verksamhetsledaren i din krets.

Lämna in en motion

Enligt förbundets stadgar ska motioner lämnas in senast tolv veckor före kongressen öppnas.
Motioner till kongressen 12–14.5.2023 lämnas in genom detta formulär senast fredagen 10.2.2023 klockan 23.59.
Observera att motionen måste lämnas in via detta formulär för att behandlas av förbundsstyrelsen.

OBS! Läs igenom motionen och rubriken noggrannt, eftersom den publiceras och behandlas på kongressen som sådan.

9 + 10 =

Exempel på motion

Motioner 2022

FPA hälsovårdsavgiften ska ges ut som faktura

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande har rätt att anlita Studenternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster. Tidigare har studenthälsovårdsavgiften betalats i samband med läsårsavgiften, men från och med 1.1.2021 har studerande skilt varit tvungna att...

Finlandsmodellen bör appliceras på andra stadiet

Enligt undervisnings- och kulturministeriet är Finlandsmodellens huvudsakliga mål att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. Det har många...

Alla politiska program skall uppdateras regelbundet

Svensk Ungdom har flera politiska program, såsom det internationella politiska programmet från år 2019, det högskolepolitiska programmet och det skattepolitiska programmet från 2016, det miljö- och klimatpolitiska programmet och det jämlikhetspolitiska programmet som...

Ätstörningsvården måste tas i beaktande!

Psykisk ohälsa har diskuterats aktivt de senaste åren och mycket har både gjorts och görs för att förbättra den psykiatriska vården i Finland. Något som däremot glömts bort är specialistvården och närmare bestämt ätstörningsvården. Enligt Institutet för hälsa och...

Bättre fungerande snöröjning

Principerna för upphandling av vägunderhåll kan orsaka problem för näringsidkare på landsbygden, då perifera vägar inte prioriteras vid plogning efter häftiga snöfall. Det kan dröja många timmar innan en väg till exempelvis en mjölkgård blir plogad. Samtidigt äger...

Stamvårdande jakt på varg

Under de senaste fyra åren har vargstammen ökat rejält i Finland och vargarna har kommit sig längre och längre mot tätorter. Det har uppkommit fall där vargar har setts bredvid livsmedelsbutiker, daghem och mitt inne i centrum av städer. Vargen är ett rovdjur och...

Motarbeta halkolyckor!

Varje år förorsakar halkolyckor behovet av sjukhusvård för tusentals personer och t.ex. år 2020 var antalet sjukvårdsbesök 13 000. Varje år uppstår det även mellan 5 till 25 dödsfall orsakade av halka. 2020 orsakades 17 dödsfall pga. halka. Halkolyckor belastar alltså...

Sluta lönedumpningen!

Enligt lagen om utstationerade arbetstagare (2016/447) skall den ansvarige arbetsgivaren följa finsk lag om minimilön (förutsatt att det är till förmån för arbetstagaren) enligt branschens allmänt bindande kollektivavtal. Dock framkommer det i en rapport som Finnwatch...

Sänk skattesatsen på hygienartiklar och glasögon

Hygienprodukter är produkter som används till vardags för att hålla kroppen frisk och ren. Glasögon är något en del av befolkningen måste ha för att kunna se, leva och arbeta. I Skottland erbjuds mensskydd gratis, medan i Finland är skattesatsen på hygienprodukter...

Satsa på framtiden, stöd grundforskning!

Finland utvecklas alltmer mot ett högteknologiland som siktar på att bli exportör av innovationer och avancerad teknologi. Mycket uppmärksamhet har på sistone riktats mot att forskning bör vara fokuserad på nya innovationer och produkter som går att sälja. I det långa...

Eheytyshoidot kiellettävä

Ranska on päättänyt kriminalisoida eheytyshoitojen tekemisen. Suomen tulisi seurata Ranskaa ja kieltää eheytyshoidot. Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat piirteitä, joita ei voi muuttaa toimenpiteillä. Eheytyshoidot ovat epäeettisiä sekä haitallisia. Suomessa ei ole tilaa...

Förbättra vården för anhöriga till missbrukare

När någon hamnar i ett missbruk är det aldrig bara den enskilda personen som drabbas. Enligt Yle (2018) räknar man med att “det för varje missbrukare finns minst sex anhöriga som far illa på grund av sin familjemedlems missbruk.” Att som anhörig få reda på att ens...

Gör nikotinpåsar lagliga

Försäljningen av snus är för tillfället olagligt i Finland sedan inträdet i EU 1995. Snusanvändningen är dock fortfarande stor och reseinförsel av snus upp till 1000 gram per dygn är tillåtet. Detta regleras och möjliggörs under tobakslagen. Nikotinpåsar är produkter...

Digitalisera mera

Covid 19-pandemin har radikalt förändrat digitaliseringens roll i samhället och har avslöjat behovet av att påskynda den digitala utvecklingen. Det har lett till att EU-kommissionen tog fram en vision för EU:s väg mot en digital övergång fram till år 2030, kallad...

Gör internationell adoption för samkönade par till en reell möjlighet!

Revideringen av äktenskapslagen 2017 var ett stort framsteg i att säkerhetsställa samkönade pars juridiska rättigheter. I samband med lagrevideringen gjorde man inga ändringar i adoptionslagen och eftersom adoptionslagen uttrycker att endast äkta makar kan adoptera...

Låt Taiwan vara Taiwan och Finlands vän

Republiken Kina, eller Taiwan, är en öppen och liberal demokrati till skillnad från Folkrepubliken Kina på kinesiska fastlandet. Taiwan är inte bara en av dem mest demokratiska länder i Asien utan också i hela världen. Landet var det första i Asien som legaliserade...

Stop hugging the vaccine so we can hug each other

Låginkomstländer kämpar med vaccinbrist och utsatta medborgare kan inte vaccinera sig eller blir beroende av vaccinleveranser från Kina och Ryssland, då Kina och Ryssland använder sin vaccinförsörjning som ett geopolitiskt instrument. Den 8 februari 2022 har endast...

Motarbeta antisemitism i Europa

Med tanke på att antisemitism och antisemitiska attacker mot judar och judisk egendom har ökat avsevärt i Europeiska unionen. För närvarande ser en majoritet av européerna antisemitism som ett problem i deras land som är ett problem inte bara för judar i Europa utan...

Spelregler behövs för decentraliserad bränsleförsäljning

I och med introduktionen av elbilar har en revolution skett gällande distributionen av energi för persontransporter. Nu kan vem som helst installera en laddningsport och ‘tanka’ sin elbil hemma. Detta innebär att man som privatperson har teknisk möjlighet att också...

Rata inte cirkulära kolvätebränslen

Under det senaste decenniet har allt större tryck riktats mot energi- och bränslesektorn för att minska på skadliga utsläpp och övergå till hållbara energiformer. I denna process har mycket fokus lagts på elektrifiering och helelektriska lösningar, såsom elfordon. I...

Klimatflyktingars rättigheter

Klimatflyktingar passar inte in i den nuvarande definitionen av vad en flykting är enligt FN:s flyktingkonvention. Sedan den industriella revolutionen har vi använt fossila bränslen och naturresurser i årtionden trots de skadliga konsekvenser det har på planeten. Som...

Klimatomställningen ska vara socialt rättvis

På senare tid har det blivit allt mer tydligt att klimatfrågor och rättvisefrågor går hand i hand. De som gjort minst för att bidra till koldioxidutsläppen drabbas hårdast av att klimatet blir allt mer oberäkneligt, samtidigt som kommande generationer riskerar att...

Motioner 2021

Öka vår vaccinationsgrad!

År 2019 beskrev WHO för första gången det ökade vaccinmotståndet som en av de tio största globala hälsoriskerna. Enligt en studie om tilltro till vaccin som Europeiska Kommissionen publicerade 2018 har förtroendet för att vacciner är säkra och effektiva minskat också...

Inför ett tredje juridiskt kön!

Enligt den nuvarande jämställdhetslagen förbjuds diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck, samtidigt som våra egna strukturer inte ger rum för personer som befinner sig utanför tvåkönsnormen. Enligt Finlands nuvarande lagstiftning kan en person...

Upptäck cancern i tid

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos finländska kvinnor och årligen insjuknar ca. 5 000 kvinnor i bröstcancer. Nästan var åttonde kvinna drabbas av sjukdomen. Risken för bröstcancer ökar med åldern; ungefär hälften av bröstcancerfallen upptäcks hos kvinnor...

Höj språkkompetensen på offentliga platser

Då man går in på köpcentret Dixi vid Dickursby järnvägsstation eller ringer till Dickursby hälsostation får man höra bruten svenska, såsom på många andra platser nuförtiden. På järnvägsstationen handlar det bara om konstigt uttalade ord, medan det vid hälsostationen...

Gör psykoterapi tillgängligt för alla!

I Finland måste människor med psykisk ohälsa skaffa sig en psykoterapeut. Att hitta en lämplig psykoterapeut är som att leta efter en nål i en höstack. Att springa på bekantningstillfällen ersätts inte av FPA utan är egen bekostade. I själva terapin måste man betala...

Öka kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfattandet

Medborgarbudgeten är ett sätt för kommuninvånarna att föreslå idéer och sedan bestämma hur en viss del av kommunens pengar kan användas. Medborgarbudget ökar på demokratin genom att ge beslutanderätten till invånarna. Människor som bor på området vet också ofta bäst...

Grunda en namnkomitté

I det nuvarande namnet framkommer inte förbundets värdegrund och den är inte enhetlig med det finskspråkiga namnet. Det är bra att granska om gamla strukturer med jämna mellanrum. Namnbyte är ingen simpel process och det är ett stort beslut, men det måste få...

Nettisivujen ja vaaliohjelmien on oltava helppolukuisia

Nettisivuilla ja vaaliohjelmissa oleva teksti on usein monimutkaista ja tekstiä on paljon vaikeasti luettavassa muodossa. Tämä ei inklusiivista esimerkiksi sellaisia henkilöitä kohtaan, joilla on lukivaikeuksia. Kaiken RKP-nuorten tuottaman sisällön pitäisi olla...

Gratis menskopp till unga

År 2019 omfattade Svensk Ungdom under Kongressen en motion om att mensskydd omfattas av en reducerad skattesats på 10%. Något som man jobbat hårt för men som ännu inte omfattats av regeringen. Svensk Ungdom i Österbotten vill nu fortsätta jämställdhetsarbetet och göra...

Perunat pöydälle

Potatis har länge varit en av världens mest populära råvaror och en av de nyttigaste. Men på senaste tiden har potatisen har blivit utkonkurrerad och behöver nu återfå sin status! Den är 99,9 procent fettfri och innehåller värdefulla vitaminer och fibrer. Skalet...

Antimobbnings program till skolorna!

Samhälle borde satsa mera på antimobbnings program till skolorna. Kiva koulu systemet funkar inte! Skolorna borde ha starkare åtgärder mot mobbning i skolorna. Den som mobbar i skolan borde få mycket hårdare straff. T.ex. den som mobbar borde ha byta skola, inte den...

Förbättring av sexualkunskap undervisning i skolan

Sexualkunskap undervisning ges nu i grundskolan på årskurs 5 och 8 en timme per årskurs. Detta räcker inte alls! Sexualkunskap undervisning borde ges i årskurs 1-9 och hela andra stadiet. Sexualkunskap undervisning skall ges ut av en person med utbildning i...

Ökat samarbete mellan svensk- och finskspråkiga skolor

I huvudstadsregionen finns en stor mängd finlandssvenska barn och tonåringar med bristfälliga kunskaper i det finska språket. Samtidigt har bl.a. de svenskspråkiga gymnasierna haft svårt att delta i samarbetet med finskspråkiga gymnasier i Helsingfors. De...

Gör yrkesutbildningen mer attraktiv och investera i en mångsidig elevhandledning

Gymnasieutbildningen är det mest populära alternativet i Huvudstadsregionen när det handlar om att ansöka till en andra stadiets utbildning, som dessutom nu blir obligatorisk. Elever i grundskolan upplever att man har flera möjligheter ifall man går gymnasiet, och att...

Lättare tillgång till FPA

Den myndigheten som högskolestuderande är mest i kontakt med är Folkpensionsanstalten (FPA) som beviljar studiestöd och bostadsbidrag som är studenternas primära inkomst under studietiderna. Tills den 1 januari 2018 fanns det en separat studiestödsnämnd i varje...

Stödfunktioner på högskolorna

Pandemin har haft stora effekter på studerandes mentala hälsa. En undersökning gällande distansstudiernas effekter har gjorts vid Helsingfors universitet och resultaten är alarmerande. Studien visar att ca 60% av studerande vid universitet lider av utmattning eller är...

Möjlighet till hybridstudier i framtiden

Covid-19 pandemin har i ungefär ett års tid tvingat högskolorna att tänka om kring upplägget av studierna och de flesta studerande har fått gå till studier som går helt på distans. Distansstudierna har haft många både positiva och negativa effekter på studerandes...

Inkludera mera i sexualundervisningen!

I grunderna för gymnasiet läroplan från 2019 konstateras att gymnasieundervisningen ska främja likabehandling och jämställdhet. Vidare betonas att alla i skolmiljön ska bli hörda, sedda och behandlas på lika grunder samt att man bör sträva till att tillsammans skapa...

HBTQIA+-historia hör hemma i läroplanen

Under de allmänna målen för undervisningen i gymnasiets läroplan 2019 skrivs om genusmedveten undervisning och vikten av att ha förståelse för mångfalden av sexuella läggningar och kön, men man borde redan från igrundskolan starkare betona frågor rörande HBTQIA+. År...

Obligatorisk kuratorträff för elever och studerande

Ämnet psykisk ohälsa är fortfarande väldigt tabubelagt. Elever och studerande vill inte alltid söka sig till kuratorn på egen hand för att de är rädda att någon skall komma på dem och de anser att det är pinsamt. Hälsovårdaren har heller inte möjlighet att varje gång...

Uppmärksamma andra stadiet mera

Under coronapandemin har det blivit tydligt att andra stadiets studerande fått lida av restriktionerna. Under coronapandemin har studerande på andra stadiet helt glömts bort. Högstadieelever har haft rätten att vistas i skolan då de använder ansiktsmask. Andra stadiet...

Öka samarbetet över språkgränser

Ett uppenbart problem bland både unga och vuxna är klyftan mellan de två inhemska språken. Det rådande språkklimatet och inställningen till andra språkgrupper är ett omtalat ämne. Justitieministeriets kampanj “Eget språk” som lanserades i november 2020 lyfter upp just...

Sänk förvärvsinkomstskatten

Finlands skattesystem består av många olika former av skatter, dels av straffskatter och acciser, dels av inkomstskatter och dels av konsumtionsskatter. Skatterna har olika funktioner, men fungerar ändå i huvudsak som begränsningar av mänsklig verksamhet, för att...

Från restaurangen till konsumenten – tillåt alkoholleverans genom matleveransföretag

Matleveransföretag såsom Wolt och Foodora har hittat sin väg till Finland och under de tuffa coronatiderna har de varit till stor hjälp för alla som tvingats sitta i karantän. Även de äldre kan dra stor nytta av matleveransföretagen.. Vid sidan av restaurangmat, har...

Att arbeta för mänskliga rättigheter är att arbeta för ekonomisk tillväxt

Det är dags att göra mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen till en del av bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland. Vi har förlorat vår vågmästarställning i diplomati: Vi är beroende av internationella organisationers gemenskap och styrka...

Yrkeshögskolor ska inte behöva betala för studerandenas praktik

Årligen betalar yrkeshögskolor i Finland ca 8 miljoner euro för att studeranden inom social- och hälsovårdsbranschen ska få utföra praktik. Detta försvårar studerandenas möjligheter till att bli färdiga. De pengar som går till att betala för studerandes praktik är...

Mera stödformer för unga företagare

I och med Covid-19 är det osäkrare än någonsin att vara företagare. Bara under coronavåren (januari - maj) gick 1200 företag i konkurs. I november visade en studie av organisationen “Företagarna i Finland” att 14% av alla företag hade betalningssvårigheter, medan 9%...

Förbättra arbetsförhållanden i gig-ekonomin

I och med gigekonomins snabba framfart har en helt ny marknad, med helt nya tjänstevillkor, skapats. Företag som Wolt, Foodora och Uber har växt explosionsartat i Finland under de senaste åren. Samtidigt som marknaden erbjuder nya arbetsmöjligheter så är budens...

Avgiftsfria parkeringsplatser för studeranden

Speciellt på mindre orter där kollektivtrafiken inte är heltäckande eller regelbunden kan man som studerande vara i behov av egen bil/annat fordon för att ta sig till och från skolan. Det gäller såväl studerande på andra stadiet som på högskolenivå. Ofta är man...

Publicera kurslitteratur som e-böcker

Vid tredje stadiets utbildning är det vanligt att det råder brist på kurslitteratur, speciellt den svenskspråkiga litteraturen. Det kan vara 40 studerande som ska dela på 7 böcker. Då lånetiden vanligtvis är 14 dagar, hinner inte alla studerande ens få tillgång till...

Fungerande föräldraledighet

Finland har en väldigt konkurrenskraftig föräldraledighetslagstiftning. Båda föräldrarnas rätt till föräldraledighet som är skyddad i lag. Det finns dock fortfarande rum för förbättringar för att öka jämställdheten mellan könen, både i hemmet och på arbetsmarknaden....

En aktuell påve till Finland

Den sittande påven har aldrig besökt Finland. Detta är är oacceptabelt och borde ändras på. År 2016 besökte den argentinskfödde påve Franciskus (född Jorge Mario Bergoglio) Lund i Sverige för att uppmärksamma att det var 500 år sedan reformationen inleddes. SU i...

Att bo i Helsingfors ska vara en möjlighet för alla

För tillfället är priserna på bostäder i Helsingfors betydligt högre än i resten av landet. Det finns förmånliga studiebostäder men det kan vara långa köer till dem och på den privata marknaden märks Helsingfors bostadspriser tydligast – samma storleks bostad i en...

Låt havremjölk heta havremjölk!

Konsumtionen och produktionen av växtbaserade drycker som används som komplement, eller som alternativ, till animaliska mjölkprodukter har ökat markant under det senaste decenniet. Växtbaserade alternativ till animaliska mejeriprodukter får enligt lagstiftning i...

Fler gratis återvinningsstationer!

Skärgården är ett av våra värdefullaste naturarv, ett hem till finländare och ett resurs för företagande. Skärgårdshavet lockar till sig både inhemskt och utländsk turism till skärgårdens och deras gästhamnar. För att bevara den unika marina miljön både över och under...

Underlätta sortering i praktiken

Finland kan och bör bli bättre på att återvinna avfall. Återvinning minskar mängden råmaterial som utvinns ur naturen och samtidigt minskar vårt ekologiska fotavtryck. En hög återvinningsgrad minskar de sammanlagda koldioxidutsläppen och man sparar både energi och...

Mer språkundervisning i samiska

De samiska språken har under tidigare sekler både förbisetts och aktivt förtryckts. Så sent som på 1960-talet var det ännu vanligt att samiska barn blev bestraffade ifall de talade sitt modersmål i skolan. Skadorna från tidigare förtryck kan inte göras ogjorda, och...

Solpaneler på kommunala byggnader

Svensk Ungdom har som mål att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2030. För att uppnå detta behöver kommunerna ha mer ambitiösa målsättningar och jobba effektivare. Genom att öka på förnybara energikällor som solpaneler, vatten- och vindkraft kommer vi närmare våra...

Raise awareness of Africa and its possibilities

The media is easily pointing out negativities and difficulties from Africa such as the Ethiopian war and the storm in Mozambique. This and old fashioned curriculums in schools lead to misleading stereotypes regarding the continent. Due to the projection that the...

Hiilivero Suomeen ja EU:n alueelle

Hiilidioksidin tuottamisen ei tule olla ilmaista ja keino saada kilpailuetua Hiilidioksidipäästöt on yksi merkittävimmistä tekijöistä ilmastonmuutoksessa. Nykyään yritykset voivat saada epäreilua kilpailuetua tuottamalla hiilidioksidipäästöjä, kun kilpailijat pyrkivät...

Dags för ett försök på avgiftsfri kollektivtrafik i större städer

I dagens läge är det fortfarande så att finländare äger sin bostad, vilket leder till arbetskraftens relativt låga mobilitet. Därför finns det ett behov av att ta sig till jobbet antingen på egen hand eller med kollektivtrafik. Tillgången till kollektivtrafik är en...

Motioner 2020

Utveckla EU:s försvarssammarbete

Vi vill att EU-försvarssamarbetet utvecklas och fördjupas. Kostnaderna för utveckling och anskaffning av försvarsmaterial håller på att stiga mycket snabbare än försvarsbudgeterna. Enligt Europeiska parlamentets utredning (2013) kostar bristen av samarbete mellan...

Gör Pluto till planet igen

Pluto, som tidigare kändes som vårt solsystems nionde planet, förlorade sin planetära status år 2006. Då Pluto klassades som dvärgplanet förlorade vårt solsystem en viktig medlem, och en exkludering som orsakade katastrofala trauman till miljontals människor. Att...

Inför en nationell jämlikhetsplan för Svensk Ungdom

Styrelserna för SU i Åboland samt SU i Åbo godkände inför verksamhetsåret 2020 varsin jämlikhetsplan, med syftet att konkret beskriva hur kretsen och lokalavdelningen i sin verksamhet och kommunikation samt i sina evenemang kan uppmärksamma och upprätthålla jämlikhet...

Flytta kongressen till hösten

Svensk Ungdom har senast reviderat sina stadgar 2015. I enlighet med god förvaltningssed bör man se över föreningens stadgar med jämna mellanrum. Eftersom det gått fem år sedan man sett över stadgarna senast är det dags att utreda huruvida de nuvarande stadgarna är i...

Mera mångspråkighet inom SU!

Finland är enligt grundlag ett tvåspråkigt land med finska och svenska som sina officiella språk. Men samhället blir allt mer mångkulturellt och därmed talar också våra väljare och medlemmar flera olika språk. I dagsläget skrivs de flesta utlåtanden på endast svenska...

Levande städer

Allt fler finländare flyttar från landsbygden till städer. Idag är Finlands städer mera än bara en plats för företag och industri, de är även för många ett hem. Alla ska ha möjligheten att få bo på ett trivsamt område som kan erbjuda mångsidiga möjligheter för...

Hållbar bostadspolitik

När man bygger måste vi i framtiden tänka långsiktigt. Storstäderna i Finland kommer att fortsätta att växa och bostadspriserna kommer att fortsätta stiga. Vi vill få ner priserna samtidigt som vi vill att man bygger klimatsmart och för morgondagens behov där...

Försvara vår personliga integritet

Personlig integritet blir allt svårare att bibehålla i och med digitaliseringen och internet som samlar in data av allt man gör. När tekniken utvecklas snabbt och möjligheten att samla in information om privatpersoner blir allt lättare är det lätt för utomstående...

En rättvis väntetid för alla

Väntetiden för arbetslöshetsförmåner för individer utan examensstudier eller jobb är 21 veckor. Under denna tid bör individen försörja sig själv. Självrisktiden, för individer som avlagt examen efter gymnasiet eller grundskolan eller har uppfyllt arbetsvillkoret, är 5...

Tvåspråkig integration i tvåspråkiga kommuner

Tvåspråkiga kommuner skall kunna erbjuda integrationsutbildning som motsvarar deras språkliga förhållanden. Detta ligger i såväl samhällets som näringslivets intressen. Kunskaper i både finska och svenska skulle öppna Finland för invandrare från ett helt nytt och...

För en mer inkluderande arbetsmarknad för unga

Sommarjobb fungerar ofta som ett första steg in i arbetslivet och ger samtidigt värdefulla arbetserfarenheter och -kontakter. Det är viktigt att ungdomar tidigt blir involverade i arbetslivet, eftersom tröskeln för att söka sommarjobb kommande år på det sättet blir...

Reformera religionsundervisningen

Motionstext: Religionsundervisningen i Finland är väldigt fokuserad på kristendom på grund av att majoriteten av befolkningen är evangelisk-luthersk. Detta leder till att människor som tillhör en minoritetsreligion marginaliseras och inte får den undervisning de själv...

Lika villkor för alla att utföra “Språkexamina för statsförvaltningen” på universitetet

För att få anställning inom statsförvaltningen måste man bevisa utmärkta kunskaper i finska. Enligt § 6 i Lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda* ”krävs det vid tvåspråkiga myndigheter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i...

Garantera en praktiksedel åt varje studerande

För tillfället ser arbetsmöjligheterna olika ut för studerande beroende på universitet. Överlag kräver praktikplatser universitetets finansiering, men beroende på vilket universitet man studerar på varierar möjligheterna för praktik. Praktikplatser erbjuds bl.a. på...

Alla studerande skall ha rätt till bra campus

Yrkeshögskolan Novias campus på Henriksgatan är luftkvaliteten dålig, så dålig att till och med studerande och lärare mår dåligt och klarar inte av att vara i byggnaden. En del studerande lider till och med av ständig huvudvärk efter en heldag i byggnaden, i och med...

Mera undervisning om internet och datahanteringsprogram i grundskolan

I ett samhälle som kretsar kring skärmar är det viktigt att barn och ungdomar lär sig använda internet på säkert och effektivt. Därför vill vi att det i grundskolan skulle ingå mer undervisning kring användningen av internet och olika program. Även om det till en viss...

Gör yrkesskolorna i huvudstadsregionen mer attraktiva

Gymnasieutbildningen är det mest populära alternativet i Huvudstadsregionen när det kommer till ansökan till andra stadiets utbildning. Elever i grundskolan upplever att man har flera möjligheter ifall man går gymnasiet, och att det är mer lönsamt att söka sig till...

Palkattomat harjoittelut yleistyvät ja eriarvoistavat

Suomessa palkattomat harjoittelut ovat yleisiä erityisesti ammattikorkeakouluissa ja sote-alan opinnoissa. Harjoittelubarometrin mukaan (2019) ammattikorkeakouluissa opiskelevista vain 36 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoista 57 prosenttia kertoi, että harjoittelusta...

Mer undervisning om samerna och deras kultur i grundskolan

Enligt en rapport gjort av Europeiska Kommissionen som handlade om rasism och intolerans så vet finländarna förvånansvärt lite om sitt eget lands ursprungsfolk, samerna. Genom att öka medvetenheten om samernas kultur och identitet skulle man minska risken för...

Studiestöd åt alla heltidsstuderande

Studiestöd beviljas enligt de kriterier som finns i lagen om studiestöd 21.1.1994/65. Enligt lagen kan studiestöd beviljas för utbildning som inte står under offentlig tillsyn. Utbildning som motsvarar utbildning enligt lagen om yrkesutbildning och dess syfte är...

Studieförmåner åt alla studerande

Studieförmåner beviljas studerande som har studiekort från sin studerandeorganisation, förening eller FRANK. För att bli beviljat ett studiekort från en studerandeorganisation eller förening bör du vara en medlem av en studerandeorganisation eller förening....

Bostadsbidraget ska vara individuellt

Många nya studerande flyttar till nya orter varje höst för att studera och de ska alla bo någonstans. Att bo tillsammans med någon annan är för många det smidigaste alternativet med mindre ensamhet, delad hyra och bättre möjligheter att hitta bostad. Enligt FPA hör...

Bättre förutsättningar för blivande högskolestuderande!

Från och med 2020 kommer den huvudsakliga antagningen till högskolorna ske på basis av betyg. I praktiken innebär detta att något över hälften av platserna kommer att fyllas på basis av betyg. Sökande som inte antas på basis av betyg kommer att ha möjlighet att delta...

Utmattningssyndrom som godkänd medicinsk diagnos

I dagsläget är inte utmattningssyndrom en godkänd medicinsk diagnos i Finland. Detta innebär att den inte berättigar sjukledighet med sjukdagpenning. Den som är utmattad och behöver vara långtidssjukskriven får nu oftast en depressionsdiagnos. Det vore viktigt att...

Märk alla livsmedel med tillsatt socker

Enligt Nordiska näringsrekommendationer (2012) bör vi minska vårt intag av tillsatt socker, då konsumtionen av tillsatt socker har kopplats till förhöjd risk för olika kroniska sjukdomar. Näringsrekommendationerna fastslår att intaget av tillsatt socker bör vara under...

Värnplikt för båda könen och förnyande av värnpliktssystemet

Värnpliktslagen är en av väldigt få lagar i Finland som behandlar män och kvinnor olika. Detta är klart baserat på tradition, men då Finland gör stora framsteg mot jämställdhet finns det ingen bra orsak att behålla detta. Uppbåd för båda könen och selektiv värnplikt...

Tillämpa åtgärdseftergift inom drogpolitiken, tillåt injektionsrum

Motionen ”Sprutorna bort från gatorna”, som talar för att införa injektionsrum godkändes på Svensk Ungdoms kongress 2016. Motionen är fortfarande aktuell, då man på flera håll i landet vill införa injektionsrum. Ärendet har varit upp till behandling i bland annat...

Tillåt polygama äktenskap

De senaste åren har Finlands äktenskapslagstiftning har ändrat en hel. Ändringarna har omfattat bland annat tillåtelsen av samkönade äktenskap och ändringar i moderskapslagen. I regeringsprogrammet finns också en ändring av translagen. Vi vill betona individens...

Sexualisering i reklam

Uttrycket “Sex säljer” är något som inte hör hemma år 2020. Att sexualisera speciellt den kvinnliga kroppen men också den manliga är något som man i årtionden gjort för att sälja produkter. Bilder av lättklädda kroppar är något du ser i marknadsföring på TV, vid...

Skärp sexköpslagstiftningen!

I liberalismens namn vill många legalisera både köp och försäljning av sexuella tjänster, med argumentet att alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. Man menar att i och med en legalisering av sexköp skulle människohandeln och sexuell exploatering minska och...

Förbättra lagen om besöksförbud

Att kunna ansöka om, få beviljat och vara säker på att ett besöksförbud upprätthålls är viktigt för att den enskilda individen ska kunna känna sig trygg. Besöksförbud är en skyddsmekanism, som måste fungera på ett bra sätt för att garantera säkerheten hos den som...

Ta bort spelautomaterna från det offentliga rummet

Veikkaus har 18 500 spelautomater i offentliga rum t.ex kiosker, service stationer och butiker, som medborgaren inte kan undvika. Veikkaus uppgift är att minska på de skadliga effekter av penningspelande. Det är inte passande att samtidigt får Veikkaus ha...

Minska trafikolyckor orsakade av hjort

I Finland skedde 2018 12 000 viltdjursolyckor, varav 7000 av dem var med hjortdjur (1). Sydvästra Finland har en hög täckning av olyckor som orsakar mycket materiell skada för fordon och risker för människor. I Raseborg förekom högst antal viltkrockar på 365, Salo...

Förläng betalningstid på gåvo- och arvsskatt för studerande

Den ekonomiska situationen som studerande är för de flesta betungande. Studiestödet, studielånet samt det allmänna bostadsstödet gör det möjligt för studerande att studera på heltid, men utöver vanliga levnadskostnader räcker inte stödet långt. Om man utöver...

Skydda Oliver’s Inn

Motionstext: 35 år av verksamhet bör respekteras, i decennier har Oliver’s Inn skapat minnen som varar livet ut för unga i svenskfinland. Platsen, som för många, kallas det gemensamma vardagsrummet har år efter år levererat underhållning för studerande och unga i...

Innehållsförteckning på alkoholhaltiga drycker

I dagsläget behöver alkoholprodukter inte ha någon innehållsförteckning. Som konsument borde man ha rätt att veta vad en produkt innehåller. Människor borde ha rätt att göra informerade och medvetna val, något som inte uppfylls med nuvarande lagstiftning. Med...

Dumpa dickpicksen

Med sexuella trakasserier avses någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur som syftar till eller leder till att en persons psykiska eller fysiska integritet kränks, särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande...

Jord- och skogsbruk och klimatförändringen

Riksdagsvalet 2019 var långt ett klimatval. I media lyftes jordbruket upp som en av de största bovarna,trots att dess andel är ca 10% av Finlands totala utsläpp. Finlands jord och skogsbruk är väldigt effektiva. Skogen växte med ca 107 miljoner m3 per år och det...

Jordbrukarnas lönsamhet måste öka

I Finland har vi en effektiv jordbrukarkår som odlar på ett mer klimatvänligt sätt än många, både sett på mängden växthusgas och på vattenanvändning. Men att stå på konkursens rand och kämpa mot dålig lönsamhet så finns inte pengar att göra de förändringar som krävs...

Naturbete

Kulturlandskapen i Finland minskar i rask takt och detta utgör ett stort hot mot vår biologiska mångfald. Hagmarker, strandängar och vildängar har minskat kraftigt vilket har lett till att skalbaggar, fjärilar, trollsländor och andra insekters mist sina naturliga...

Motioner 2019

Mera 5G till landsbygden!

År: 2019 Hur kan vi öka inflyttning till landsbygdsområden såsom skärgården? Arbetsmarknaden har förändrats mycket under de senaste årtiondena och många arbetsplatser har flyttat till det digitala utrymmet. Idag är det möjligt för vem som helst att påbörja ett eget...

Flytta partikansliet till Åbo

SFP och Svensk Ungdom har i dagens läge sitt huvudsakliga säte i huvudstaden. En stor del av de evenemang som förbundet ordnar i södra Finland äger därför rum på partikansliet - och det betyder långa och dyra resor för deltagare som kommer från mera avlägsna regioner,...

Åbo – the ÅB-vious choice

Då man talar om städer, framförallt huvudstäder, är det helt naturligt att stadens historia kommer på tal.  Då det kommer till Finlands städer finns det väl ingen som har en längre historia än vårt mest älskade Åbo? Idag är hjärtat av vårt land beläget i Helsingfors -...

Behåll fartygsstöden

Med motivering att Svensk Ungdom var redo i skuggregeringsförhandlingarna för en kompromiss i frågan om att slopa handelsfartygsstödet, vill SU i Helsingfors nu poängtera vikten av att behålla ifrågavarande stöd oberörd. Varför då? För det första, är vår export helt...

Förbjud pälsnäringen

År: 2019 Det är dags att på lång sikt förbjuda pälsnäringen i Finland. Pälsnäringen sysselsätter ca 5000 personer i Finland och pälsfarmarna har på de senaste åren gjort stora investeringar för att nå de krav som lagen ställer på pälsfarmarna. Det är därför motiverat...

Ingen järnväg till Murmansk!

År: 2019 Argumenten för den s.k. Ishavets järnväg är ekonomiska: järnvägen skulle vara en av de största investeringar i Lappland och kunde ha en central roll för att öka sysselsättning och exporten. Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner har kallat järnvägen...

Stoppa inte framtidens matutveckling!

År: 2019 Sommaren 2018 tolkade European Court of Justice att nya generationen av bioteknologiska genediteringsmetoder berörs av EU:s reglering av GMO:s (genetiskt modifierade organismer). EU:s nuvarande regleringar skrevs nästintill 20 år sedan i en tid då modifiering...

Främja folkhälsan!

År: 2019 Sjukvårdssystemet i Finland står inför förändringar. Kostnaderna för specialsjukvården ökar, och i och med det uppstår det problem med finansieringen av vården. För att minska på kostnaderna inom specialsjukvården behövs en tillräcklig finansiering av...

Mensa utan moms!

År: 2019 I Finland klassas tamponger och bindor som en lyxvara och omfattas av en mervärdesskatt på 24%, vilket är bland de högsta i EU. Vi anser att mensskydd istället skulle ha en reducerad skattesats på 10 % likt läkemedel. Mens är ingenting man väljer att ha och...

Stärk transpersoners ställning i samhället

År: 2019 Majoriteten av alla definierar sig som kvinna eller man, men det finns människor som inte gör det. Flera länder har redan infört ett tredje kön, och nu är det dags för Finland att göra samma sak. Svensk Ungdom i Österbotten anser att det på statliga dokument...

För en feministisk utrikespolitik

År: 2019 Jämställdhetsutskottet vill se att förbundet under kommande verksamhetsår arbetar med att föra en feministisk utrikespolitik i sin agenda. Begreppet är brett och har en stor innebörd. Präglat av jämställdhet bidrar det i stora helheten till målet om att nå...

Höj lönen för personalen inom vårdbranschen och småbarnspedagogiken

Fortfarande idag tjänar kvinnor mindre än män och ibland funderar man på varför löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar så långsamt, fastän kvinnor utbildar sig allt mera jämfört med förr i tiden. En förklaring är att män och kvinnor ofta väljer olika yrken. Män...

Hållbar konsumtion, företagsansvar och mänskliga rättigheter

År: 2019 Idag använder vi allt mera resurser och bekvämligheter. Under de senaste åren har t.ex. fast fashion vuxit fram. Vi köper mera kläder än aldrig förr och kastar bort kläder allt snabbare för att man billigt kan köpa nya. Forskning visar att klädproduktionen...

Ett attraktivare Finland

År: 2019 Med en åldrande befolkning och brist på arbetskraft är Finland i stort behov av arbetskraftsinvandring, något som SU också förespråkar. Samtidigt som bristen på arbetare i arbetarklassen ökar drabbas vi också av en hjärnflykt där högutbildade och kompetenta...

Gör barnbidraget inkomstrelaterat!

År: 2019 I vårt nordiska välfärdssamhälle utgör barnbidraget en väsentlig grundsten. Alla barns lyckligauppväxt ska tryggas, också med hjälp av statliga medel. Barnbidraget regleras enligt barnbidragslagen. Enligt denna lags 7§ är barnbidraget enligt följande i dagens...

Mera utbildning i psykisk ohälsa i grundskolan

År: 2019 Bristen på förståelse och kunskap om mentala sjukdomar är ett stort problem, speciellt för ungdomar. Hur ska barn och ungdomar kunna acceptera varandra och förstå sig själva utan att få veta något om mentala sjukdomar, mycket stora sjukdomar i dagens...

Utbilda personer som jobbar med ungdomar i psykisk ohälsa

År: 2019 Under de senaste åren har finländska ungdomars psykiska hälsa försämrats avsevärt. Allt fler ungdomar drabbas av depressioner, panikångest, ätstörningar samt andra psykiska sjukdomar. Ökad psykisk ohälsa resulterar bland annat i att färre ungdomar söker sig...

Mera svenskspråkiga stödtjänster för ungdomar i kommunerna

År: 2019 Navigatorverksamheten är en statligt finansierad stödtjänst riktad till ungdomar under 30 år. Vid Navigatorerna (Ohjaamo) kan ungdomar gratis söka hjälp som gäller allt från studier till boende, hälsa och jobb. På Navigatorerna handleder utbildad personal...

Lagstadga studiehandledning i tredje stadiet

År: 2019 I den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning är studiehandledning lagstadgat, men inte för tredje stadiets utbildning. Idag är det upp till varje högskola och universitet att ordna studiehandledning för studerande. Nuvarande system med...

Mer ekonomiundervisning i skolan!

År: 2019 Allt fler unga människor får olika former av betalningsanmärkningar samt hamnar i ekonomiskt trångmål, fastän konjunkturen gått uppåt de senaste åren. Detta är mycket oroväckande att speciellt unga vuxna ofta inte har koll på sin privatekonomi och...

Mångsidig möjlighet till kultur & idrott

År: 2019 I Finland har vi ett stort utbud av kultur- och idrottsevenemang, föreningslivet är stort och vi kan vara stolta över vårt kulturarv. Många barn och ungdomar väljer att delta i en eller flera idrottsgrenar på fritiden, spela något instrument, vara med i en...

Vem har tid för eleverna? Satsa på elevvård!

År: 2019 Unga i dagens samhälle mår allt sämre och många känner sig stressade på grund av skolan och lider av prestationsångest. Därför är det viktigt att alla barn och unga har tillgång till elevvård i skola. Vilken skola man går i ska inte vara avgörande huruvida...

Ändra finansieringsgrunden för universiteten

År: 2019 Regeringen bestämmer årligen i samband med statsbudgeten om basfinansieringen, sedan avisar undervisnings- och kulturministeriet den för högskole-och universitetssektorn.  Basfinansieringslagen fördelas mellan universiteten och yrkeshögskolorna enligt en...

Mera veganskt i skolorna!

År:2019 Skolmaten är en fråga som det ständigt debatteras om. Utöver de näringsrekommendationerna livsmedelsverket utfört, ska skolmaten även tillredningssättet vara så snabbt och smidigt som möjligt, samt kostnaderna hållas låga. Under 2018 införde Borgå stad vegansk...

Klimatkompensera förbundets flygresor!

År: 2019 Klimatförändringen är vår generations största utmaning. Att bekämpa klimatförändringen har blivit en central del i politiska beslut, och har också präglat vårens riksdags- och EU-val. Svensk Ungdom är ett förbund som aktivt lyfter upp klimatfrågor, och vi...

Skydda arktis från olja och gasutvinning

År: 2019 SU har en ambitiös klimatpolitik där långsiktiga målsättningen är ett utsläppsfritt Finland utan fossila bränslen och att globala uppvärmningen begränsas till 1,5℃. SU arbetar även för att den biologiska mångfalden bibehålls och inte hotas av mänskligt...

Beskatta bränsle för kommersiell flygtrafik

Enligt statistikcentralen har finländarnas utlandsresor ökat i antal de senaste åren. Flygtrafiken är ett snabbt växande miljöproblem, och för personer i rikare länder blir det allt mer tillgängligt att förflytta sig med flygplan. Energiproduktion hör till en av de...

Motioner 2018

Slopa burhönsäggen

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Kretsstyrelsen i Åboland Ämnesord: Djurens välmående, klimat De flesta skolor och offentliga upphandlingar i Finland använder för tillfället burhönsägg i skolan. Dessa ägg kommer från hönor som tvingas värpa ägg...

Metro till Vanda

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Kollektivtrafik Vanda är Finlands fjärde största stad samt grannstad till Helsingfors, Finlands överlägset största stad. Vandas årliga befolkningstillväxt är 5000...

Tågbana mellan Helsingfors och Kotka

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Kollektivtrafik Motorväg E18, mellan Helsingfors och Kotka, är en av landets bästa motorvägar. Det är dock på tiden att man utvecklar ett mer miljövänligt alternativ...

Utveckla den östra kustbanan

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Kollektivtrafik Tågen går från Helsingfors till Österbotten, till Åbo, till Västra Nyland, till S:t Petersburg och till många ställen runt om i Finland, men Östra Nyland ligger förglömt. Den östra...

Avskaffa arvs- och gåvoskatten!

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Ekonomi I Finland tas av bröstarvingar 7-19% arvsskatt på den summa som överstiger 20 000€. Av övriga arvtagare tas 20-35% på motsvarande summa. Från 2018 beskattas dessutom...

Begränsa politiska strejker

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Arbete Den finländska strejkkulturen har blivit föråldrad över årtiondenas gång. Stora arbetarorganisationer strejkar med politiska motiveringar, istället för att påverka med moderna...

Mera integration på svenska!

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Invandringspolitik Invandrare, asylsökande, flyktingar och papperslösa har inte mycket tillgång till utbildning eller information på svenska. Dessa personer får närmast information på finska och...

Ungdomars psykiska hälsa – bekämpa, motverka, förebygg!

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Ungas välmående Psykiska sjukdomar är sjukdomar som fastställs av en psykiater och existerar i flera olika former, t.ex. fobier, depression, personlighetsstörningar, panikångest,...

Bemötande av individer

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom I Helsingfors Ämnesord: Utbildning Då man hör ordet sexualkunskap tänker man kanske på könsorgan och sex, men sexualkunskap är mycket mera än bara det. Det handlar om hur man bemöter andra med respekt. Riksförbundet för...

Idrott åt alla!

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom I Helsingfors Ämnesord: Jämställdhet Många idrottsföreningar i Finland satsar märkbart mera, ända från ung ålder, på pojkar än flickor. Detta syns exempelvis på att man ger pojkarna bättre...

Nationellt patientregister

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom I Helsingfors Ämnesord: Hälsovård I dagens läge kan alla aktörer inom hälsovården välja sina egna patientregister. Detta orsakar tidvis att patientens information inte kan fås då den skulle behövas. Ifall valfriheten...

För en sund och ansvarsfull drogpolitik

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Internationella utskottet Ämnesord: Drogpolitik Drog- och missbrukspolitik är ännu tabubelagt i Finland, trots att vindarna vänt i stora delar av västvärlden. Forskning och rationalitet har överröstat den värdeladdade debatt som...

Alla ska ha rätt att ge blod

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Internationella utskottet Ämnesord: Hälsovård Donering av blod räddar liv och är ett uttryck för människans villkorslösa medmänsklighet. Trots det är blodgivning inte ett alternativ för alla i samhället. De som får och inte får...

Mera praktik i gymnasiet!

År (vuosi): 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Utbildning       I och med dagens dualmodell inom utbildningsväsendet har vi i Finland det teoretiskt inriktade gymnasiet samt den praktiskt lagda yrkesskolan och...

Flytta sommarlovet fram till september!

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Utbildning Idag i Finland avslutas skolarbetet sista vardagen i vecka 22 enligt (kap 1. § 7 Förordning om grundläggande utbildning). Detta innebär att sommarlovet börjar sista veckan i...

Gymnasiebetyget i ansökan till högskolor

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Utbildning Studentexamen har sedan gymnasiernas ursprung karaktäriserats som gymnasiernas enda egentliga prov. Idag är det bara studentexamen som tas i beaktande som merit från...

1 % högre inkomstgräns för studerande är inte tillräckligt!

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Högskolepolitiska utskottet LSK Ämnesord: Utbildning Svensk Ungdom antog år 2017 en motion, enligt vilken man bör arbeta för att inkomstgränser för studerande som lyfter studiestöd ska höjas. FPA höjde inkomstgränserna...

Cykla mera på campus

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Högskolepolitiska utskottet LSK Ämnesord: Utbildning Många högskolestuderande lever i dagsläget utan bil eller andra personliga transportmedel. De flesta måste ändå röra sig mellan campusbyggnader och -enheter, och...

Vetenskapligt bevisade metoder framom alternativ medicin

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Forskning Efter mat och rent vatten är vaccinationer den viktigaste faktorn som påverkar hälsa på global nivå. Sjukdomar som mässling och polio har nästan utrotats på nationell nivå...

16-åringar bör ha rätt att skriva på medborgarinitiativ

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Ungas rättigheter Svensk Ungdom har redan länge drivit frågan om att 16-åringar ska få rösträtt. Något som dock ofta glöms bort är ungas rätt att skriva på medborgarinitiativ. För att...

Sätt stop för bildmanipulering!

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors Ämnesord: Sociala medier Allt fler unga påverkas av sociala medier. Bloggare, vloggare och modeller är ofta en inspiration för unga gällande mode och utseende, och har således en enorm...

Jag vill rösta hemma

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors Ämnesord: Val I och med att vårt samhälle hela tiden går stormsteg framåt inom elektroniken, vill SU i Helsingfors införa ett röstningssystem likt det i Estland. I Estland har man möjlighet...

Bara pirater smuttar vid rodret!

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Sjöfart Att röra sig till havs och på sjöar är en rättighet som många finländare njuter av. För att röra sig på vatten är det viktigt att vi kan känna oss trygga. Tryggheten består av dels de egna...

Får det vara en tutor? Ja, tack!

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Medlemsvård Under de senaste åren har Svensk Ungdom växt så det brakat. En del av de nya medlemmarna har aktiverat sig, men tyvärr är det väldigt många som inte har blivit aktiva...

Alla barn har rätt till utbildning

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Utbildning Varje barn har rätt till avgiftsfri grundutbildning, oavsett barnets eller barnets föräldrars rättsliga status. Denna rätt är tryggad i Finlands grundlag samt i...

Genuskolla Liber!

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Jämställdhet I efterspelet av kampanjen #Meetoo och de otaliga motsvarande branschvisa kampanjerna mot sexuella trakasserier har jämställdhet över allt varit under luppen....

Vegetariskt betyder inte dåligt!

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Frida Sigfrids, vice ordförande för Svensk Ungdom Nicholas Kujala, förbundsstyrelsemedlem Svensk Ungdom Ämnesord: Kost Idag ser vi konsekvenserna av våra matvanor allt tydligare i vår värld och det har redan länge varit...

Framtiden är i rymden

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Utbildning Att förstå rymden och dess reglerande funktioner för jordens existens är livsviktigt för människorna. Rymden är platsen där vi hittar svar på de flesta naturvetenskapliga...

Utveckla EU:s försvarssamarbete – försvarsallians

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: EU, försvarspolitik Vi vill öka EU- samarbetet politiskt, genom att EU institutionerna förstärks och genom att EU:s gemensamma försvar förstärks. Med ett förstärkt försvarssamarbete...

Stoppa hatretorikens framväxt!

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Mänskliga rättigheter 2016 lämnade regeringen den första rapporten om den interna säkerheten till riksdagen. I rapporten konstateras att rasism, hatbrott och extrema rörelsers...

Ju tidigare, desto bättre!

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Utbildning Nuläget med finskan och svenskan för elever i lågstadiet och högstadiet är obalanserad. Finskspråkiga elever börjar svenskalektioner så sent som 6:e eller 7:e klass, och...

Mera finlandssvenska i skolorna!

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Utbildning Majoriteten av den modersmålsinriktade svenskan vi läser i de finländska skolorna fokuserar främst på rikssvenska. Finlandssvenskan och rikssvenskan skiljer sig dock från...

Mera digitalt i skolan!

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Utbildning Digitaliseringen är ett fenomen som nuförtiden berör oss alla, oavsett vilka vi är eller var vi bor. Det innebär att vi måste kunna hänga med i tidens utveckling och sakta...

Svensk Ungdom behöver en klarare EU-politik

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Internationella utskottet Ämnesord: Internationell politik Under de senaste åren har den säkra grunden för europeiskt samarbete som vi tagit som självsäkerhet skälvt. De politiskt osäkra tiderna, kombinerat med en ny...

Finland behöver en konkret tidsplan för att nå 0,7 % – målsättningen!

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Internationella utskottet Ämnesord: Ekonomi Finland, tillsammans med andra rika länder, antog i oktober 1970 en FN-resolution där man senast vid mitten av årtiondet skulle ha höjt sitt utvecklingsbistånd till minst 0,7 % av...

Vintervägunderhållet i Österbotten måste förbättras!

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Trafiksäkerhet Under pågående och senaste vintrarna har det varit väldigt dåligt väglag på de statliga vägarna i Österbotten. Ibland har vägarna sett ut som frusna potatisland...

Soprevolution – den som slänger får också betala

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Klimat, Återvinning Återvinningsgraden i Finland är fortfarande för låg, och hushållen kunde sortera flitigare. Många slänger allt sitt avfall i brännbart avfall, inklusive farligt...

Gårdsslakt är bättre för djuren!

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Djurens välmående I Djurskyddslagen står det i 32 § (9.8.2013/584) att “Ett djur ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt genom en metod och en teknik som lämpar sig för...

Vegankondomer åt folket!

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors Ämnesord: Klimat, Preventivmedel I och med den ökade vegankulturen i Finland kräver SU i Helsingfors att alla hälsocentraler i hela Finland erbjuder ett veganalternativ till kondomer. I...

Bara Förnya translagen!

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Nyland  och jämställdhetsutskottet Ämnesord: Mänskliga rättigheter För tillfället är Finland det enda nordiska landet som förutsätter sterilisering för att få göra ett könsbyte. Tvångssterilisering...

Motioner 2017

Fler cykelställ med tak

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Miljö   En ökad cykelanvändning i stället för bilism erbjuder som bekant många fördelar bl.a. för miljö och hälsa. Därför bör folk uppmuntras att använda cykeln...

Cykeln först!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Miljö På Kongressen 2016 godkände Svensk Ungdom en motion om kilometerersättning för cykelresor till jobbet, så att cykling blev attraktivare än tidigare. Nu behöver vi...

Återvinn mera!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Miljö   Finland borde bli bättre på att återvinna avfall. Vid återvinning minskas mängden råmaterial som utvinns ur naturen och samtidigt minskar vårt ekologiska...

Förhöjd dagpenning för beväringar

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors Ämnesord: Ekonomi   I dag får en person som utför sin värnplikt 5,10 euro per dag under de sex första månaderna i militären. För de som fortsätter sin tjänstgöring längre än sex månader får...

Man ska inte behöva låna för att leva

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Ekonomi  Staten har minskat studiestöden för studerande i Finland med 87 euro. Om man lyfter studiestöd i 9 månader rör det sig om 783 euro i året. Det är en betydande summa. Samtidigt som man minskar...

Inför individuell bedömning i det allmänna bostadsstödet för studerande

År: 2017 Status: Föranleder inga åtgärder Motionär: Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet Ämnesord: Ekonomi, stöd   Finlands regering beslöt i budgetramarna den 1.9.2016 att studerande övergår från bostadstilläggsmodellen till det allmänna bostadsstödet från och...

En mer flexibel arbetstidslag

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet Ämnesord: Arbete   Enligt arbetstidslagens 6 § bestäms arbetstiden i timmar per dag och timmar per vecka. Arbetstiden kan vara högst 8 h per dygn och högst 40 h i veckan. Inom vissa...

Slopa arvs- och gåvoskatten för bröstarvingar

År: 2017 Status: Föranleder inga åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Ekonomi Ofta känns det fel att bröstarvingar inte har råd att behålla till exempel en sommarstuga i släkten då dess anhöriga går bort och arvsskatten är för hög för att kunna...

Inför punktbeskattning på köttprodukter

År: 2017 Status: Föranleder inga åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Ekonomi   Produktionen och konsumtionen av kött är en bidragande faktor till klimatförändringen. Flera undersökningar visar att upp till hälften av växthusgaserna är direkt eller...

Slopa skatteåterbäringen för energiintensiva industrier

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet Ämnesord: Ekonomi Den finska energibeskattningen skärptes under 2011. Då ansåg man att för att kunna säkerställa konkurrenskraften får energiintensiva industrier ansöka om skatteåterbäring för...

Förenkla ägarbyten av företag

År (vuosi): 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet Ämnesord: Ekonomi Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut. Finnvera kan bland annat låna pengar för företagsförvärv, ägarbyte...

Äntligen dags att utveckla Kustbanan och Hangö-Hyvingebanan

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Kollektivtrafik   Utvecklingen av Finlands kollektivtrafik har under de senaste åren varit ett stort diskussionsämne i Finland. På flera håll i Svenskfinland har man kunnat konstatera...

Feministisk stadsplanering i finska städer

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors Ämnesord: Jämställdhet Feministisk stadsplanering betyder att alla invånare kan vistas på staden allmänna platser på samma villkor. Feministisk stadsplanering ser kritiskt på stadsstrukturer...

Skolhuset skall andas!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Utbildning Det är uppskattad att vart tredje skolhus är fuktskadat för tillfället i Finland. En betydande del av dessa byggnader är inte utrymda, och ingen plan för renovering finns för...

Förbättra vägskicket!

År: 2017 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Trafiksäkerhet   Under de senaste vintrarna har de mindre trafikerade vägarnas underhåll blivit undermåligt skött, vilket resulterat i fler trafikolyckor och dikeskörningar....

Invandrarråd till kommunerna!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Invandringspolitik   Finlands befolkningsökning beror från och med fjolåret enbart på invandring. Allt fler väljer att komma till vårt land för arbete eller kärlek, eller så...

Trygghet på fyra ben

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors Ämnesord: Hälsovård, djur Assistenthundar är ett stort hjälpmedel för människor som lider av olika synskador. Det speciella med assistenthundar är att man får ta med den över allt, även...

Större resurser till organisationer som förebygger marginalisering och arbetar med marginaliserade

  År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Välmående, kommunalpolitik   Den som är marginaliserad befinner sig utanför såväl studie- som arbetslivet och kan inte på egen hand ta sig tillbaka. Var femte ung...

Reformera tvångsvården vid missbruk

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Hälsovård   Tvångsvård innebär att, enligt lag fastställda grunder, döma en person till institutionsvård då denne på grund av sitt missbruk lever på ett sätt som är farligt för denne själv...

Kultur åt folket!

År: 2017 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Kultur Det finska folket skulle må bättre av att få mera kultur i sina liv. Studier har pekat på att kulturupplevelser har en gynnsam effekt på folkhälsan, leder till en minskad...

Mera samarbete över språkgränserna mellan daghem!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Språk, utbildning Flerspråkighet är en rikedom, men trots det behärskar många finländare inte det andra inhemska språket. Språkinlärning är mindre komplicerat för små barn än för andra,...

Se över dagvården

År : 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: utbildning Den pågående social- och hälsovårdsreformen kommer att förändra kommunernas uppgifter under de närmaste åren. En av de viktigaste uppgifterna kommunerna har i framtiden är...

Gratis preventivmedel för alla under 20 år

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Hälsovård, preventivmedel   Idag får unga i vissa kommuner gratis preventivmedel. Bland annat Esbo och Raseborg har infört detta. På andra håll förs kampanjer för att man ska införa...

Grunda författningsdomstol i Finland

År (vuosi): 2017 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors Ämnesord: Juridik Under vårvinter 2017 framgick det under förhandlingen av social- och hälsovårdsreformen i riksdagen att utlåtanden från riksdagens grundlagsutskott inte beaktades av varken...

EU och skatteflykt

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Internationella utskottet Ämnesord: EU      Skatteflykt var på tapeten i år efter att Panamapappren publicerades - inte endast företagspersoner och skådespelare men också många politiker har undvikit att betala skatt, genom att hålla...

Norden ska bli en federation

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Internationell politik Det nordiska samarbetet har en lång historia och fördjupas hela tiden. Förutsättningarna för att ta nästa steg och bilda en nordisk federation är väldigt...

Grundläggande rättigheter för papperslösa

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Mänskliga rättigheter År 2015 anlände drygt 32 000 asylsökande till Finland, en markant ökning jämfört med året innan då antalet asylsökande var 3 650. Migrationsverket tillsammans...

Flyktingkonventionen och barnkonventionen måste följas!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Mänskliga rättigheter Finland har under de tre senaste åren tagit emot över 41 000 asylsökande. Enligt Global Peace Index-rapporten 2016 är Syrien det farligaste landet i världen....

Förbjud våldsamma extremnationalistiska och nynazistiska rörelser!

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Juridik   Under de senaste åren har en oroväckande företeelse blivit allt vanligare i Finland. Många extremnationalistiska och nynazistiska rörelser har aktiverat sig för att ”rädda vårt...

Tillåt surrogatmödraskap i Finland

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Mänskliga rättigheter Surrogatmödraskap, det vill säga att en kvinna bär och föder ett barn som inte är hennes eget, förbjöds i Finland år 2007. Surrogatmödraskap är idag tillåtet i flera västländer,...

Lika rätt för alla att få vara sig själv!

År (vuosi): 2017 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Mänskliga rättigheter Transpersoner i Finland tvingas i dagens läge att steriliseras för att få genomgå ett fullständigt könsbyte. Detta innebär att om inte transpersonen i...

Förnya abortlagen

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Mänskliga rättigheter För att göra i abort i Finland måste du uppge ett skäl för det. I Finland kan du avbryta en graviditet i tidigt skede i följande fall: Om förlossningen kan utgöra...

Inför en samtyckeslag!

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Jämställdhetsutskottet Ämnesord: Mänskliga rättigheter I Finland anmäls årligen ca 1000 våldtäkter. Det är ändå långt ifrån alla våldtäkter som anmäls, varav bara en del leder till åtal och i några få fall en fällande dom. En orsak...

Muddra åarna!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Miljö I och med klimatförändringen kan man vänta sig ett klimat med större nederbörd i Finland. Detta har man redan fått erfara på flera ställen i Österbotten. Höga vattennivåer i...

Fiskarna tillbaka!

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Miljö Fisk är på många ställen hotad eller har helt försvunnit i våra vatten. Detta är ett resultat av att fiskens lekplatser och födoområden förändrats på grund av energiproduktion,...

Minska plasten!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Miljö Det är allmänt känt att plast orsakar stora problem i vår omgivning när det kommer ut i naturen. Särskilt svårhanterliga är mikroplast, alltså plast i...

Låt folket plocka skräp!

År: 2017 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Juridik Enligt finsk lagstiftning måste finländare ta en kurs i vägsäkerhet för att vara behöriga skräpplockare. Kursen i sig är rätt så dyr (ca 200 €), och licensen är i kraft i...

Mindre antibiotika i vår mat och miljö!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Miljö Storkonsumtion av antibiotika skapar antibiotikaresistenta bakterier. Antibiotikarester ger skadliga hälsoeffekter hos människor och djur, vilket leder till...

Ökade satsningar på klimatpolitiken

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Klimatpolitik  Klimatavtalet godkändes i slutet av 2016 och är nu bindande för de undertecknande länderna. För att nå de mål klimatavtalet förutsätter, har länderna...

Sänk promillegränsen till 0,2 promille / (Ingen mänsklig rättighet att dricka och sedan köra!)

År (vuosi): 2017 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Alkohol, trafiksäkerhet   För tillfället ska den som kör ett motordrivet fordon eller en spårvagn ska dömas för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader om hen förtärt...

Slopa sommartidsbytet!

År: 2017 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Välmående, sommartid   Byte till sommartid innebär att lokal tid flyttas fram en timme sista söndagsmorgonen i mars för att ta till vara på en timme mer solljus per dag...

Undervisning i nordiska språk för rekryter i finska försvarsmakten

År: 2017 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors Ämnesord: Utbildning   Som en fortsättning på att införa en jämlik allmän värnplikt vill Svensk Ungdom i Helsingfors göra språkundervisning till en del av försvaret, främst för att...

Sänk kvoten av förstagångssökande till högskolor

Från och med 2016 måste högskolorna enligt lag reservera en del av studieplatserna till förstagångssökanden. Till förstagångssökande räknas inte de som: a) har tagit emot en studieplats som leder till en högskoleexamen och som började hösten 2014 eller senare b) har...

Inför en bilfri-dag i EU

År: 2017 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Internationella utskottet Ämnesord: Miljö, EU Internationella bilfria dagen (World Carfree Day) har ordnats den 18 september varje år sedan år 2000. Runt dagen har det ordnats EUROPEAN MOBILITY WEEK, vars mål är att...

Slopa inte inträdesproven!

Regeringen och utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen har presenterat ett förslag på att man skulle slopa inträdesproven i den finländska högskolorna och istället anta studerande på basis av studentexamensvitsord samt andra stadiets studieframgång. Vi anser att...

Högre studiestöd för föräldrar

I dagens värld är det inte längre lika ovanligt för ett ungt, studerande par att få barn och bilda familj, vilket ökar det ekonomiska trycket som ett ungt par utsätts för under studietiden. På grund av reformerna i utbildningspolitiken tvingas finländska studerande...

Motioner 2016

Prata, inte piller!

Depressionsmedicinering har blivit allt vanligare sedan SSRI-mediciner (selective serotonin reuptake inhibitor, selektiva serotoninåterupptagningshämmare) etablerade sig på marknaden. Rätt använt lindrar de effektivt symptomen, men tyvärr har de blivit ett alternativ...

Sänk promillegränsen till 0,2 promille

För tillfället ska den som kör ett motordrivet fordon eller en spårvagn dömas till böter eller fängelse i högst sex månader om hen förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten under eller efter färden är minst 0,5 promille i hens blod eller minst 0,22 milligram per...

Legalisera cannabis

Kriget mot droger är förlorat. Land efter land börjar förstå att de problem som droger medför inte försvinner i och med förbud. Tvärtom flyttas fokuset i och med förbud från att hjälpa till att straffa. I Finland förs det, som tur, inte ett krig i dess verkliga...

Sluta fimpa på gatan!

Cigarettfimpar är ett av de vanligaste skräpen. Gatustädning kostar. Genom att uppmuntra renlighet driver man ner offentliga utgifter. En renare gatubild gör städer och tätorter mer attraktiva att bo i. En vacker miljö tillfredsställer människors estetiska sinne....

Sprutorna bort från gatorna

Den finska drogpolitiken har sakta övergått från att betona straff till att hjälpa de som hjälp behöver. Drogmissbruk är inte ett livsval, utan ett sjuktillstånd. Utöver substitutionsbehandling, som man har ordnat i Finland redan i 20 år, har man hjälpt missbrukare av...

Förnya körkortssystemet för att reducera priserna – körkortet en klassfråga

I Finland har vi ett allmänt problem med att genom regleringar lyckas skapa oerhört höga priser. Då det gäller bilkörkort, som är nödvändigt för de flesta arbetssökande, arbetande eller studerande i vårt land, har priserna skenat iväg helt och hållet. Exempelvis får...

Hastighetsbegränsningar ska bestämmas regionalt

Fram till oljekrisen 1973 fanns det inga hastighetsbegränsningar utanför tätorter i Finland, och antalet döda i trafiken låg kring 1200 människor per år. Sedan dess har ett allmänt hastighetstak på 80 km/h varit gällande, vilket har bidragit till att tusentals...

Sänk promillegränsen för roderfylleri

Den finska lagstiftningen gällande roderfylleri ligger efter de övriga nordiska ländernas. I Finland är promillegränsen för roderfylleri 1,0, medan gränsen är 0,5 i Danmark och 0,2 i Sverige. Den förhållandevis höga promillegränsen för roderfylleri kan anses stöda...

Mamma, mamma, barn – godkänn moderskapslagen!

Enligt faderskapslagens 3 kap § 16 (trädde i kraft 1.1.2016) har en man möjlighet att erkänna sitt faderskap före barnets födelse. Detta efter att innebörden och rättsverkningarna klargjorts för parterna. Anmälan inlämnas personligen och i den blivande moderns...

Erkänn flerspråkighet i befolkningsdatasystemet!

Erkänn flerspråkighet i befolkningsdatasystemet! För närvarande går det att registrera endast ett språk som sitt modersmål i befolkningsdatasystemet. Många människor är ändå de facto två- eller t.o.m. flerspråkiga, vilket är vanligt i familjer där exempelvis...

Ge möjligheten att rösta på parti

Ge möjligheten att rösta på parti Idag baserar sig Finlands valsystem på personval, till skillnad från Sveriges valsystem med listor. Det finländska valsystemet ger kandidaterna en rättvis chans att samla röster utan att ha en förutbestämd placering på ett partis...

GMT +1

Vi vill att Finland skulle växla över till samma tidszon som övriga Norden, alltså GMT+1. Detta skulle främja Finlands roll i det nordiska samarbetet. Denna en timmes förskjutning skulle innebära att den finska affärsvärlden skulle harmoniseras med övriga Norden, och...

Förenhetliga yrkeslegitimeringssystemet inom hälso- och sjukvården i Norden

Idag behöver yrkesutövare i hälso- och sjukvården en yrkeslegitimation specifikt för det land där personen vill utöva sitt yrke. I fall en sådan person vill utöva sitt yrke i ett annat nordiskt land behöver personen ansöka om en ny legitimation specifikt för landet i...

Mer pengar åt UNHCR

Världen möter idag den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Över 60 miljoner personer har tvingats fly sina hem på grund av oroligheter såsom väpnade konflikter, förföljelse och sexuellt våld. Av dessa ca 60 miljoner personer är ungefär 19,5 miljoner...

Humanitära visum – en lösning som räddar liv och sätter käppar i hjulen för människosmugglare

Den dramatiska ökningen i antalet flyktingar och migranter som söker gränsöverskridande skydd har under de senaste åren överrumplat omvärlden – en utveckling som också påverkat Europa och Norden. Även om endast en fraktion av världens flyktingar försöker nå Europa,...

Att skydda är också att förebygga: dags för ett finländskt avradikaliseringsprogram

Finland är en av världens tryggaste länder och att forma ett tryggt och säkert samhälle ska vara en av varje regerings grundläggande målsättning. På sistone har flera länder emellertid upplevt en ökande mängd terrordåd och försök till sådana. Det är en konsekvens av...

Det krävs bredare axlar för integrering

Den pågående flyktingkrisen har väckt en stor diskussion kring integreringen av invandrarna. Med tanke på såväl det finländska samhället som de som ansöker om asyl är det väldigt viktigt att vi har goda förutsättningar för integrering oberoende var man bor i Finland....

Slopa övre pensionsgränsen

På grund av en åldrande befolkning i Finland blir behovet av arbetskraft allt större. Under de kommande åren kommer pensionsåldern att stiga stegvis. Idag är den lägre pensionsgränsen 63 år och den övre gränsen är 68 (folkpensionen 65 år). Det finns många äldre som...

Fler förmånliga bostäder!

Det råder en stor brist på förmånligt boende särskilt i våra större städer. 1,1 miljoner människor i Finland bor ensamma.  I hälften av bostäderna i Helsingfors bor enbart en person.  Allt fler människor har dessutom en osäker arbetssituation, vilket gör att människor...

Momssänkning på kvinnors hygienartiklar

I Finland är den allmänna mervärdesskattesatsen 24 % och den uttas på de flesta varor och tjänster, inklusive alla hygienartiklar. SU i Nyland anser det motiverat att sänka mervärdesskattesatsen på kvinnors hygienartiklar (bindor, tamponger och trosskydd) till den...

Låt delningsekonomin blomstra

En av delningsekonomins grundtankar är att människor skall kunna dela med sig av sina resurser som ofta är värdefulla för andra människor då användningsgraden av resurserna inte når sin fulla potential. I en delningsekonomi kan andra människor då låna eller hyra...

Studeranderabatt på kollektivtrafik oberoende hemort

Om en persons hemort ligger utanför HRT-området är man idag inte berättigad till studierabatt, även om man är bosatt och studerar inom området.  Man är berättigad studierabatt endast om ens hemkommun ligger inom HRT-området. Unga som exempelvis flyttar till...

Ta bort sockret från grundskolan

Skolmaten är något unikt ur ett globalt perspektiv. I Finland kan vi erbjuda alla elever i grundskolan och på andra stadiet en gratis måltid under skoldagen. Måltiden bör vara näringsrik och hälsosam för att eleverna ska orka under hela skoldagen. För många barn och...

Skolan ska vila på vetenskapen inte spekulationer

I Finland har utbildningen traditionsenligt baserats på vetenskapen, liksom i västvärlden överlag. Likväl finns det fortfarande teorier som aktivt utmanar vetenskapen, och samtidigt lever vi i ett samhälle där det blir allt svårare att urskilja sanning i den flod av...

Alla elevers rätt till skolträdgård

I takt med megatrender som urbanisering och globalisering kommer den enskilda individen allt längre ifrån grundläggande kunskaper. Förståelse för matens ursprung och jordbrukarens arbete håller på att försvinna helt, och begreppet ”sunt bondförnuft” förlorar sin...

Gör elbilar momsbefriade

I Finland, där avstånden är långa, är elbilars relativt korta räckvidd ett problem. Ny teknologi är ofta dyr, vilket syns på elbilarnas höga priser. En elbil är ungefär 10 000 euro dyrare än en motsvarande bensindriven bil. Beslutet att köpa en elbil i Finland kan...

Kilometerersättning för arbetsresor med cykel

Frågan har blivit aktuell i och med ett medborgarinitiativ, men det utesluter inte att man driver frågan på andra plan. Nuvarande ersättning för arbetsresor med cykel är 80 euro om året i form av en skattelättnad. Motsvarande ersättning för bilar och andra motordrivna...

Jämställ Östersjövikaren med gråsälen

Skyddet av säl har en historisk förklaring genom människans aktiva jakt i början av 1900-talet och under senare delen av århundradet på grund av miljöföroreningar. Men skyddet är föråldrat och för västkustens ack så viktiga fiskenäring håller det nu på att gå riktigt...

Punktskatt för fyrverkeripjäser

Svensk Ungdom i Helsingfors har tidigare motionerat om samma ämne, eftersom vi anser att avfyrandet av raketer är ett problem eftersom de belastar miljön och orsakar skador åt människor. Dessutom lider husdjur av buller som framkommer. Varje år i Finland skjuts det...

Mera bzz i maten!

Den globala uppvärmningen har gjort att flera börjat se över sina matvanor. Det har redan länge varit känt att köttproduktionen medför stora utsläpp av växthusgaser. En alternativ proteinkälla, som skulle klart förorsaka mindre växthusgaser än köttproduktionen, är...