I Finland skedde 2018 12 000 viltdjursolyckor, varav 7000 av dem var med hjortdjur (1). Sydvästra Finland har en hög täckning av olyckor som orsakar mycket materiell skada för fordon och risker för människor. I Raseborg förekom högst antal viltkrockar på 365, Salo 318. Det betyder att Egentliga Finland och Nyland har en av Finlands största risker för att vara delaktig i viltdjursolyckor på huvudvägarna. Enligt det nuvarande jaktbeståndet skulle man kunna öka jakten för att kunna få ner viltdjursbeståndet. Hjortdjursbeståndet är också en risk med tanke på att fästingarna breder ut sig i hela Finland. En teoretisk möjlighet är också att vargbeståndet ökar med ett ökande viltdjursbestånd.

Som ett förslag vill SU i Nyland att de lokala jaktföreningarna får tillstånd att jaga vitsvanshjort under jaktperioden enligt de lokala förhållandena utan antalsbegränsning. Det betyder att större viltbestånd ger mera jakt. Jakten begränsas också till de marker där jaktlagen har tillåtelse att jaga och enligt god jaktsed. Om jaktlagen inte skulle använda sina jaktlov skulle de kunna sälja eller ge loven till andra jägare som vill jaga vitsvanshjortar på området. 500 hektar har varit kraven för ett jaktområde och ett förslag är att minska jaktområdet till 100 hektar förutsatt att där finns vitsvanshjortar. MTK har också förslagit att kunna skjuta fölar.

Svensk Ungdom i Nyland vill

– ATT man vidtar åtgärder för att minska på hjortrelaterade trafikolyckor, t.ex genom att bevilja jaktlagen större jaktkvoter, förlänga jaktsäsongen eller att minska på arealkravet för jakt på hjort.

Förbundsstyrelsens svar:

Antalet trafikolyckor hänger starkt samman med hur mycket vilt det finns i våra skogar. Precis som motionären hänvisar till har olyckorna även ökat kraftigt under det senaste året eftersom siffran för år 2019 redan uppgår till över 13 000 olyckor, enligt statistikcentralen. Det här påvisar klart att det behövs åtgärder för att minska antalet trafikolyckor för att stoppa den växande trenden. Ett exempel på hur dessa olyckor kan minskas är, precis som motionären lyfter fram, att öka de beviljade jaktloven och på så sätt minska hjortstammen. Det här är något som även Finlands viltcentral länge förespråkat just för att minska antalet olyckor. Förbundsstyrelsen anser dock att det även finns flera andra metoder på vilka de här olyckorna kan minskas. Därför föreslår förbundsstyrelsen att ta bort de exempel från att-satsen som motionären nämner.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att SVensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT man vidtar åtgärder för att minska på hjortrelaterade trafikolyckor

Utskottets förslag:

– ATT minska på arealkravet för jakt på hjort.

– ATT man vidtar åtgärder för att minska på viltrelaterade trafikolyckor.

Kongressens beslut:

– ATT man vidtar åtgärder för att minska på viltrelaterade trafikolyckor.