Högskolepolitik

Vi engagerar oss i högskolepolitiken runtom i Finland via SU:s högskolepolitiska utskott Liberala Studerande (LSK). LSK har representation i kårfullmäktige i Åbo Akademis studentkår, studerandekåren Novium och Arcadas studerandekår ASK. SU:s högskolepolitik förverkligas via lokala evenemang, debatter och seminarier. LSK påverkar högskolepolitiken såväl nationellt via utskottets styrelse och högskolepolitiska program och lokalt via utskottets lokalavdelningar och kårfullmäktigegrupper. LSK har lokalavdelningar i Åbo, Vasa och Helsingfors.

AVGIFTSFRIHET

Grundpelaren för vårt välfärdssamhälle har varit den avgiftsfria utbildningen på alla
utbildningsstadier. För att trygga en fortsatt finländsk välfärd krävs ett högklassigt
utbildningsväsen som erbjuder lika möjligheter för alla också i fortsättningen.

TVÅSPRÅKIGHET

I Finland ska det vara möjligt att studera på både finska och svenska. För att garantera och möjliggöra detta krävs att de svenskspråkiga högskolorna bibehåller sin självständighet. Vid de tvåspråkiga högskolorna ska tvåspråkigheten synas i den dagliga verksamheten.

ANTAGNING

Vid antagningen till högskolor ska man i första hand mäta den sökandes lämplighet genom inträdesprov. Alla sökande bör behandlas jämlikt. Därför bör inte exempelvis nyblivna studenter vara berättigade till förtur eller tilläggspoäng vid antagningen.

PÅVERKNINGS-
MÖJLIGHET

Engagemang i kårverksamhet ska uppmuntras och aktiva studerande måste få verkliga möjligheter att delta i verksamheten vid sidan av studierna. I alla beslutsfattande organ inom högskolan ska studerande vara jämlikt representerade. För att säkra studentkårernas inflytelse ska kårobligatoriet bevaras.

INTER-NATIONALISERING

Internationella studerande är en tillgång för finländska högskolor. Internationella studerande ska ha bättre möjlighet att stanna kvar i Finland efter examen. Terminsavgifterna för studerande utanför EU och EES borde slopas för att flera ska ha möjligheten att flytta till Finland för att studera och arbeta.

Läs mera om SU:s högskolepolitik i det högskolepolitiska programmet