År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Utbildning

Varje barn har rätt till avgiftsfri grundutbildning, oavsett barnets eller barnets föräldrars rättsliga status. Denna rätt är tryggad i Finlands grundlag samt i ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. Enligt Finlands grundlag har varje barn i läropliktsålder rätt att gå i skola.

Varje kommun i Finland har enligt denna lag skyldighet att ordna grundutbildning åt alla barn som befinner sig i den kommunen. Grundlagen förutsätter inte att ett barn ska bo stadigvarande i en kommun för att ha rätt till grundutbildning i den kommunen. Grundlagen förutsätter inte heller att kommunen ska vara barnets officiella hemkommun för att barnet ska ha rätt till grundutbildning i den kommunen. Detta betyder att rätten till grundutbildning också gäller papperslösa barn.

I och med att också minderåriga asylsökande har fått negativt asylbeslut under de senaste åren vet vi med säkerhet att papperslösa barn finns i Finland. Vi vet dock inte något exakt antal. Många papperslösa vågar inte ta kontakt med hälsovårdscentraler och/eller skolor, trots att de har rätt till hälso- och sjukvård samt grundutbildning. Detta på grund av en rädsla för att ens rättsliga status ska bli avslöjad och en rädsla för följderna av detta avslöjande. För att papperslösa barn ska kunna utöva sin rätt till grundutbildning är det viktigt att de kan känna sig trygga i skolan och lita på att skolans personal inte avslöjar barnets eller barnets familjs rättsliga status. Skolans personal har enligt lag tystnadsplikt, vilket innebär att personalen på skolan inte får dela med sig av information om barnets uppehållstillstånd eller saker som har med barnets uppehållstillstånd att göra, inte ens till polisen. Tystnadsplikten får endast brytas i situationer som är fastställda enligt lag.

Svensk Ungdom i Österbotten och Internationella Utskottet anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT alla papperslösa barn i Finland ska kunna utöva sin rätt till avgiftsfri grundutbildning

–  ATT varje kommun gör sitt yttersta för att kartlägga om papperslösa barn finns i kommunen samt erbjuder avgiftsfri grundutbildning till samtliga papperslösa barn som befinner sig i kommunen

– ATT kommunerna och skolorna tar sitt ansvar för att skapa en trygg plats för papperslösa barn

Svensk Ungdom i Österbotten och Internationella Utskottet

Förbundsstyrelsens svar:

Motionärerna är ute i ett högst aktuellt ärende. Diskussionen om de papperslösas rättigheter i Finland har varit livlig under det senaste året, dock mera inom social- och hälsovården. Därför är det välkommet att motionärerna har lyft fram utbildningsaspekten i frågan.

Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om de huvudsakliga dragen och målen i motionen. Motionens tredje att-sats är något som förbundet redan länge arbetat för på daglig basis, och den omfattas också i vårt politiska program. Vi anser att varje barn och ungdom i vårt utbildningssystem ska känna sig trygg i skolan, och skolmiljön ska vara den tryggaste platsen i barnens och de ungas vardag.

Rätten till avgiftsfri utbildning för de papperslösa är inte direkt inskriven i finsk lag. Även om det inte finns direkt lagstiftning om ämnet kan man tolka grundlagen som att utbildningssystemet även omfattar papperslösa i Finland. Utanför lagstiftningen kan vi notera att rätten till avgiftsfri utbildning för alla tryggas i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som Finland ratificerade år 1975. Utöver detta har bl.a. biträdande justitieombudsmannen tagit ställning för de papperslösas rätt till grundläggande utbildning år 2013.

Förbundsstyrelsen noterar att det hör till kommunernas grundläggande uppgifter redan i dag att kartlägga ifall det finns papperslösa på kommunens område, och ifall det finns, erbjuda dem kvalitativ utbildning och hälsovård. Därmed anser vi att även den andra att-satsen är besvarad.

Med de ovannämnda motiveringarna föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT kommunerna bättre informerar om och garanterar möjligheten till utbildning för papperslösa barn

Utskottets förslag

– ATT kommunerna bättre informerar om och garanterar möjligheten till utbildning för papperslösa barn

Kongressens beslut

Kongressen beslöt att godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT kommunerna bättre informerar om och garanterar möjligheten till utbildning för papperslösa barn