Finland har en väldigt konkurrenskraftig föräldraledighetslagstiftning. Båda föräldrarnas rätt till föräldraledighet som är skyddad i lag. Det finns dock fortfarande rum för förbättringar för att öka jämställdheten mellan könen, både i hemmet och på arbetsmarknaden.

Forskning visar att jämställdheten i hemmet gynnas av mer jämbördigt utnyttjande av föräldraledigheten. Även jämlikheten inom arbetslivet gynnas av att båda föräldrarna utnyttjar föräldraledigheten till jämförbart stor grad.

För att jämlikheten på arbetsmarknaden ska öka måste föräldraledigheten bli mer flexibel och modifierbar för varje familjs egen situation. Möjligheterna att vara föräldraledig på deltid måste tryggas.

Det ekonomiska ansvaret för flexiblare lösningar kan inte lämnas endast till arbetsgivaren. Särskilt småföretagare med ett litet antal anställda måste erbjudas bättre stödtjänster för att möjliggöra flexibelt förverkligande av föräldraledigheter.

Kretsstyrelsen i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT möjligheterna till partiell föräldraledighet stärks
– ATT arbetet för att förverkliga 6+6+6-modellen fortsätter
– ATT den statliga kompensationen för föräldraledigheten betalas till arbetsgivaren redan i början av ledigheten
– ATT småföretagare ges extra stöd för att kunna förverkliga flexibla föräldraledigheter

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett högaktuellt ämne i och med den nya familjeledighetsreform som har lagts fram av regeringen. I och med reformen förekom ändringar i form av förlängd föräldraledighet, öronmärkta dagar för vardera föräldern, flexibilitet i uttag av föräldraledighet och erkännande av ensamstående föräldrar och olika familjesammansättningar. Trots dessa framsteg finns det, som motionären skriver, rum för förbättringar. Till exempel framför den nya reformen en 1+7+7 modell, medan Svensk Ungdom går in för att arbeta för en 6+6+6 modell.

I och med reformen har oroade röster höjts över huruvida pappor kommer att ta ut sin ledighet och vilka effekterna på arbetsmarknaden kommer att bli, främst sett till kvinnors sysselsättning. Småföretagare, däribland kvinnliga företagare, efterfrågar flexibilitet och tillgång till stöd. Detta är aspekter som lyfts upp av motionären och orosmoment som förbundsstyrelsen också ser.

Svensk Ungdom ska fortsätta arbetet med att uppnå en 6+6+6 modell, som är inskriven i det politiska programmet. Svensk Ungdom värnar också om småföretagare och en förbättrad sysselsättning. I den föreslagna modellen finns rum för förbättring vad det gäller dessa punkter.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT möjligheterna till partiell föräldraledighet stärks.
– ATT arbetet för att förverkliga 6+6+6-modellen fortsätter.
– ATT den statliga kompensationen för föräldraledigheten betalas till arbetsgivaren redan i början av ledigheten.
– ATT småföretagare ges extra stöd för att kunna förverkliga flexibla föräldraledigheter.

Utskottets förslag enligt ovan:

– ATT möjligheterna till partiell föräldraledighet stärks.
– ATT arbetet för att förverkliga 6+6+6-modellen fortsätter.
– ATT den statliga kompensationen för föräldraledigheten betalas till arbetsgivaren redan i början av ledigheten.
– ATT småföretagare ges extra stöd för att kunna förverkliga flexibla föräldraledigheter.

Kongressens beslut:

– ATT möjligheterna till partiell föräldraledighet stärks.
– ATT arbetet för att förverkliga 6+6+6-modellen fortsätter.
– ATT den statliga kompensationen för föräldraledigheten betalas till arbetsgivaren redan i början av ledigheten.
– ATT småföretagare ges extra stöd för att kunna förverkliga flexibla föräldraledigheter.