År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Mänskliga rättigheter

Finland har under de tre senaste åren tagit emot över 41 000 asylsökande. Enligt Global Peace Index-rapporten 2016 är Syrien det farligaste landet i världen. Irak, Afghanistan och Somalia finns också bland de fem farligaste länderna i världen. Trots detta får asylsökande från dessa länder negativa asylbeslut från det finska migrationsverket. Motiveringen lyder ofta att den asylsökande tryggt kan återvända till sitt hemland. Detta har i stor utsträckning drabbat irakiska asylsökande.

År 2016 fick i snitt 50 % av irakiska asylsökanden uppehållstillstånd i Europa. Motsvarande siffra i Finland var 17 %. Även barn fick negativa asylbeslut, något som knappt har hänt tidigare i Finlands historia. Vanligtvis får inte barn negativa asylbeslut eftersom de är skyddade av barnkonventionen. Staten ska utnyttja sina yttersta resurser för att tillgodose alla barns ekonomiska, sociala och kulturella behov, även om barnet söker asyl. Vid behov ska staten samarbeta internationellt för att nå den lösning som är bäst för barnet. Enligt flyktingkonventionen ska ingen flykting behöva återvända till ett land där hen fruktar förföljelse eller där hens liv hotas på grund av personens etnicitet, religion, nationalitet, politiska åsikter eller sexualitet. Finland har brutit mot denna konvention.

Under de två senaste åren har Finlands asylpolitik stramats åt ordentligt. Tidigare har man i Finland kunnat få uppehållstillstånd genom att ansöka om asyl, alternativt skydd eller humanitärt skydd. En bestämmelse i utlänningslagen slopades i maj 2016, så att asylsökande inte längre kan ansöka om uppehållstillstånd enligt humanitärt skydd och i samband med det blev det också svårare att söka uppehållstillstånd enligt alternativt skydd.

Finland bryter mot såväl barnkonventionen som flyktingkonventionen genom sin nuvarande asylpolitik. Detta är något som vi inte kan acceptera.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT samtliga asylsökanden som är under 18 år får uppehållstillstånd
  • ATT Finlands asylpolitik blir humanare och rättvisare i enlighet med FN:s flyktingkonvention samt barnkonvention

Svensk Ungdom i Österbotten

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett mycket angeläget ämne. Förbundsstyrelsen håller med motionärens andemening, men vill ändra formuleringen i den första att-satsen till att endast omfatta barn som enligt Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (17.6.2011/746) skulle beviljas asyl.

I lagen stipuleras bl.a. följande:

5 §

Tillämpning av lagen på barn

Då denna lag tillämpas på den som är yngre än 18 år ska särskild uppmärksamhet fästas vid faktorer som hänför sig till barnets bästa och barnets utveckling och hälsa. Vid bedömningen av barnets bästa ska bestämmelserna om bedömning av barnets bästa i barnskyddslagen (417/2007) beaktas.

I lagen framkommer ytterligare att barnets önskemål samt åsikt bör beaktas beroende på ålder och utvecklingsnivå, samt att barnets hälsa och utveckling alltid bör vara av högsta prioritet. 12 år fyllda barn bör alltid bli hörda i ärenden gällande de själva och samtliga ärenden bör alltid behandlas skyndsamt. Barnets ytterst utsatta situation beaktas därmed genomgående i lagen.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT samtliga asylsökande som fyller kraven för asyl och som är under 18 år får uppehållstillstånd
  • ATT Finlands asylpolitik blir humanare och rättvisare i enlighet med FN:s flyktingkonvention samt barnkonvention

 

Utskottets förslag:

  • ATT samtliga asylsökande som fyller kraven för asyl och som är under 18 år får uppehållstillstånd
  • ATT Finlands asylpolitik blir humanare och rättvisare i enlighet med FN:s flyktingkonvention samt barnkonvention

 

Kongressens beslut:

  • ATT samtliga asylsökande som fyller kraven för asyl och som är under 18 år får uppehållstillstånd
  • ATT Finlands asylpolitik blir humanare och rättvisare i enlighet med FN:s flyktingkonvention samt barnkonvention