I Finland har vi ett allmänt problem med att genom regleringar lyckas skapa oerhört höga priser. Då det gäller bilkörkort, som är nödvändigt för de flesta arbetssökande, arbetande eller studerande i vårt land, har priserna skenat iväg helt och hållet.

Exempelvis får man vid en bilskola i Vasa betala 1739€ för körkortsutbildningen, till vilken det fattas halkbana 42€, mörkerkörning 110€, teoriprovet 31€, körprovet 110€ och polistillståndet 40€. Totala summan för körkort är då 2072€, och det körkortet är bara tillfälligt. För sedan krävs ännu, en månad efter först skedet, ett övningsskede på 215€ och efter ytterligare ett år det fördjupade skedet för en summa på 435€. Totalt blir körkortet att kosta 2722€.

Körkortet är i första hand aktuellt för 18-åringar, för vilka en summa som närmar sig 3000€ är övermäktig. Ändå är det vad som krävs för att man ska kunna leva ett normalt liv: ta sig på egen hand från punkt a till b och för att utbilda sig eller skapa en inkomst. Det är oacceptabelt att körkortet på detta vis blir en klassfråga som ytterligare vidgar inkomsklyftorna. Vi vill inte att flerbarnsföräldrar ska, hela barnens uppväxt, vara tvungna att spara enkom till körkorten.

I Sverige används en skolningsmetod där man redan som 16-åring får börja övningsköra med en person som haft körkort i minst 5 år och som avlagt en kort kurs i att lära ut att köra bil. Detta är utan tvång på broms och koplingsinsatts och sänker körkortspriset till ca 4000 SEK (just över 400 euro).

Därför vill Svensk Ungdom i Österbotten att SU jobbar för en sänkning av priserna på (B) körkortet genom:

 • Att stryka övningsskedet
 • Att införa den svenska modellen då det gäller övningskörning med person som gått kort kurs

Svensk Ungdom i Österbotten

Förbundsstyrelsens svar

Motionärerna lyfter upp en viktig fråga. Finland är ett glesbebott land med långa avstånd och i många regioner är körkort en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Därför får körkortet inte bli en klassfråga, utan det ska vara något som är tillgängligt för alla oberoende av inkomstnivå.

Enligt Automobilförbundets uppskattningar kostar det i medeltal 2 500 euro att ta körkort i bilskola i Finland. Jämfört med många andra europeiska länder så är det svårt att ta körkort i Finland. I Spanien finns till exempel inga obligatoriska teori- och körlektioner. Den som tar körkort anmäler sig till lektionerna efter behov. I Sverige, som motionärerna nämner, tar 90 procent körkort med hjälp av körundervisningstillstånd. Trots det hör Sverige till ett av toppländerna då det gäller trafiksäkerhet.

Under de senaste åren har flera ändringar gjorts i körkortslagen. År 2012 godkändes en förändring i körkortslagen som krävde ett nytt sorts körundervisningstillstånd av personer som lär till exempel närstående att köra. För att få tillståndet krävdes det att såväl eleven som utbildaren ska delta i en kurs före tillståndet ges samt att undervisningen ska utvärderas av bilskolan.

Förändringen  ledde till att bilskolorna såg ett sätt kontrollera den egna marknaden och lade höga priser på kursen som krävdes för tillstånd. Förändringen ledde till att priset för att ta körkort med körundervisningstillstånd fördubblades. Dåvarande trafikminister Merja Kyllönen (V) ändrade därför lagen till dess tidigare form, mindre än ett år efter att den hade trätt i kraft.

Sedan 1.1.2014 får körundervisning enligt lagen inledas utan undervisning i bilskola, utan krav på besök på bilskola för utvärdering av framstegen i undervisningen av lärare och elev och innehavaren av ett undervisningstillstånd för körkort för kategori B får ge all den utbildning som krävs för deltagande i förarexamen.

Kraven för utbildningstillstånd i dagsläget är att:

 •      läraren har fyllt 25 år,
 •      läraren har haft ett körkort för kategori B minst tre år,
 •      läraren har avlagt teoriprov för lärare med undervisningstillstånd för kategori B eller har trafiklärartillstånd, kostnad ca 30 euro.
 •      läraren i övrigt är lämpad för ett undervisningsuppdrag, bland annat påverkar tidigare trafikförseelser huruvida man kan få ett undervisningstillstånd
 •      det fordon som används i undervisningen under den grundläggande utbildningen har behövliga manöverorgan för läraren och att det har godkänts som övningsfordon vid ändringsbesiktning.

För den avslutande och fördjupande fasen av förarutbildningen, också av många kallat andra skedet eller övningsskedet, krävs en trafiklärarexamen. Detta innebär att det i praktiken endast kan genomföras av bilskolor. Andra skedet har på många sätt endast blivit ett sätt för bilskolor att dra in pengar.

För att få undervisningstillstånd i Sverige, eller bli handledare som det kallas där, måste personen i fråga vara minst 24 år gammal och gå en handledarutbildning. Handledarutbildningen tar ca 3 timmar. Avgiften för utbildningen bestäms av den som håller i introduktionsutbildningen och kostar runt 300 SEK. Efter genomgången introduktionskurs utfärdas ett intyg som sänds till Transportstyrelsen för godkännande och utfärdande av handledarbevis.

Trots att förbundsstyrelsen håller med motionärerna om målet att sänka kostnaderna för körkort så ser styrelsen kanske inte att det är ändamålsenligt att anamma den svenska modellen i sin helhet. Den svenska modellens uppbyggnad med en kurs är mycket lik den lagförändring som togs tillbaka av minister Kyllönen. Förbundsstyrelsen ser inte att det är ändamålsenligt att återigen ta tillbaka ett system som redan en gång visat sig leda till högre körkortspriser.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att utbildningstillståndet skulle fås genom det teoriprov som görs idag utan krav på broms och kopplingsinsats och att övningskörning skulle få påbörjas vid 16 år. På så sätt skulle de delar som gör det svenska systemet billigare tas in utan omfattande förändringar i det finska systemet.

 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska  jobba för:

 • Att kraven på broms för fordon som används för övningskörning för körkort i kategori B slopas.
 • Att övningskörning för körkort i kategori B får påbörjas vid 16 års ålder
 • Att den avslutande fasen av förarundervisningen för körkort i kategorin B slopas och att den fördjupande fasen reformeras så att priserna sjunker.

Utskottets förslag:

 • Att övningskörning i kategori B får påbörjas vid 16 års ålder
 • Att den avslutande fasen av förarundervisningen för körkort i kategorin B slopas och att den fördjupande fasen reformeras så att priserna sjunker.

Kongressens beslut:

 • Att övningskörning i kategori B får påbörjas vid 16 års ålder
 • Att den avslutande fasen av förarundervisningen för körkort i kategorin B slopas och att den fördjupande fasen reformeras så att priserna sjunker.

 

År: 2016
Status: Godkänd med förändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Trafik