De samiska språken har under tidigare sekler både förbisetts och aktivt förtryckts. Så sent som på 1960-talet var det ännu vanligt att samiska barn blev bestraffade ifall de talade sitt modersmål i skolan. Skadorna från tidigare förtryck kan inte göras ogjorda, och kan aldrig heller kompenseras fullt ut.

Under senare tid har Samernas ställning lyckligtvis förbättrats, bl.a. genom inrättandet av Sametinget år 1993 och stiftandet av lagar som tryggar ursprungsfolkens rättigheter till sina egna marker och traditioner, och till sitt språk. Detta arbete bör fortsätta och även utvecklas aktivt. En viktig del i arbetet för att trygga de samiska folkens fortsatta rättigheter är att öka kunskaperna och insikterna om de samiska kulturerna också bland den övriga befolkningen.

Bland de viktigaste elementen i ett kulturarv är språket. De samiska familjer som lidit språkligt av 1960-talets förtryck kan idag glädjas åt att de samiska språken tryggats inom grundskolan, och det tillochmed i Helsingfors går att utföra grundskolan delvis på samiska. Ett bra nästa steg för att stöda de samiska kulturernas fortlevnad vore att utöka tillgången till undervisning i samiska till att omfatta hela befolkningen.

Kretsstyrelsen i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT undervisning i samiska skall bli tillgängligt för alla andra stadiets elever i Finland
– ATT möjligheterna att läsa samiska via medborgarinstituten förbättras

Förbundsstyrelsens svar:

Motionärerna är ute i ett angeläget ärende. Möjligheten att erbjuda språkundervisning i samiska åt alla andra stadiets elever i Finland innehåller dock ett antal utmaningar. Förbundsstyrelsen är oroad över att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare för att undervisa en så stor grupp av människor som andra stadiet innefattar, och anser det inte vara ändamålsenligt att för detta ändamål utbilda icke-samisktalande att undervisa i samiska. I motionen nämns inte förhandenvaron av de tre olika samiska språken, vilket väcker tanken om huruvida det finns reella möjligheter att förverkliga den av motionärerna efterfrågade språkundervisningen i samiska. Redan i dagens läge är det möjligt för samer bosatta utanför Samelandet att delta i språkundervisning i alla tre samiska språk på distans.

Utvecklingsprojektet för att möjliggöra distansstudier i de samiska språken oavsett boendeort belönades i november 2020 med Cygnaeus-priset, som med de nuvarande kriterierna årligen tilldelas en person eller ett samfund som främjar inlärning och tar i beaktande behoven hos olika elever samt likabehandlings- och jämlikhetsperspektivet. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att information om den samiska kulturen i de finska läroböckerna ökas, vilket är i linje med Svensk Ungdoms nuvarande politik och något förbundsstyrelsen aktivt arbetat kring under de senaste verksamhetsåren.

Med den här motiveringen anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder och är därmed besvarad.

Utskottets förslag:

– ATT understöda arbetet för att undervisning i samiska språk och kulturer skall bli mer tillgänglig för hela befolkningen

Kongressens beslut:

Motionen föranleder inte några åtgärder.