Medborgarbudgeten är ett sätt för kommuninvånarna att föreslå idéer och sedan bestämma hur en viss del av kommunens pengar kan användas. Medborgarbudget ökar på demokratin genom att ge beslutanderätten till invånarna. Människor som bor på området vet också ofta bäst om vad området behöver. Med deltagande budgetering får invånarna konkret vara delaktiga. Exempel på deltagande budgetering finns bl.a. I Helsingfors och Tammerfors. Deltagande budgetering är ett konkret exempel på hur man till en högre grad kan involvera och engagera kommuninvånarna i beslutsfattandet. Även personer som inte har rösträtt kan genom deltagande budgetering bli bekanta med det kommunala beslutsfattandet, exempelvis i Helsingfors får personer över 12 år föreslå och rösta på förslag. Vi vill att alla kommuner börjar med deltagande budgetering och inför en medborgarbudget i till den omfattningen det är möjligt för kommunen.

Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland anser därför att SU borde arbeta för:

– ATT deltagande budgetering ska införas på någon nivå i alla kommuner i Finland

Förbundsstyrelsens svar:

Svensk Ungdom har på olika sätt förespråkat utökad inkludering av medborgarna i beslutsfattandet. Till exempel unga, invandrare och kvinnor är underrepresenterade i beslutsfattandet på kommunal nivå. Detta vill Svensk Ungdom ändra på, bland annat genom att sänka rösträttsåldern till 16 år. Utökad inkludering bidrar till att nya och fler perspektiv tas i beaktande när beslut fattas och den representativa demokratin förbättras. Att införa deltagande budgetering på kommunal nivå skulle utöka möjligheterna för medborgare att delta i beslutsfattandet som direkt berör dem och bidra till utökad inkludering.

Att engagera och inkludera unga på kommunal nivå är en förutsättning för att de ungas perspektiv ska tas i beaktande i beslutsfattandet. Svensk Ungdoms målsättning inför kommunalvalet 2021 har varit att få fler unga än någonsin tidigare att ställa upp i kommunalval. Resultatet blev ett rekordantal unga som ställer upp, en utveckling är ytterst positiv. Den kan säkras om unga involveras och engageras av kommunen i beslutsfattandet.

Beslut på kommunal nivå har en tydlig inverkan på kommuninvånarna. Hur pengar fördelas inom kommunen har en direkt inverkan på kommuninvånarnas möjligheter och trivsel. Transparens och möjlighet till beslutsfattande som berör fördelningen av pengar gynnar tilliten och inkluderingen av invånarna. Deltagande budgetering skulle således gynna både kommun och invånare.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT deltagande budgetering ska införas på någon nivå i alla kommuner i Finland.

Utskottets förslag:

– ATT deltagande budgetering ska införas på någon nivå i alla kommuner i Finland.

Kongressens beslut:

– ATT deltagande budgetering ska införas på någon nivå i alla kommuner i Finland.