För att få anställning inom statsförvaltningen måste man bevisa utmärkta kunskaper i finska. Enligt § 6 i Lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda* ”krävs det vid tvåspråkiga myndigheter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket.” På ett svenskspråkigt universitet i Finland har finska medborgare med svenska som modersmål möjlighet att avlägga en kurs i finska som visar på goda kunskaper i finska. Detta är dock en lägre språkexamen än den som visar på utmärkta kunskaper. Denna lägre språkexamen erbjuds på alla universitet i Finland och kan avläggas för de båda inhemska språken.

Det finns tre andra sätt att bevisa utmärkta kunskaper i de inhemska språken: om man gått grundskolan samt andra stadiets utbildning på endera språket; om man har fått minst M i språket som modersmål i studentskrivningarna; eller om man fått E i språket som andra språk i studentskrivningarna*. Om man inte passar in i dessa kriterier, måste man ta ett språkprov som ordnas av Utbildningsstyrelsen: Språkexamina för statsförvaltningen. Examensavgiften för detta prov är idag 370 €*. Eftersom språkkravet är högre för kunskaper i det finska språket är svenskspråkiga medborgare i ett underläge.

Detta innebär i praktiken att de som utexamineras från ett svenskspråkigt universitet inte uppfyller kraven för en tjänstemannakarriär i Finland, medan varje person som utexaminerats från ett finskspråkigt universitet gör det. På grund av att studerandena vid finskspråkiga universitet automatiskt uppfyller de språkkrav som krävs för svenska som ämbetsspråk, är det en ytterst liten del av finskspråkiga medborgare som någonsin är i behov av att ta statens dyra språkexamina.

Fastän lagen om att vissa språkkrav för att få anställning inom den offentliga förvaltningen är nödvändig så är det orättvist att svenskspråkiga medborgare måste betala en avgift på 370 € för att få samma kompetenser som finskspråkiga får gratis via universitetsutbildning. Vi vill ge en möjlighet för svenskspråkiga medborgare att kunna bevisa utmärkta kunskaper i finska på högskolenivå på ett sådant sätt som gör det förmånligare för dessa studeranden. Det är orimligt att en del av finska medborgare måste betala nästan 400 € för att kunna få ett jobb inom statsförvaltningen.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

– ATT statens språkexamina utförs på samma ekonomiska villkor inom de båda inhemska språken

– ATT vid högskola ha möjlighet att utföra ett språkprov i det andra inhemska språket som ger utmärkta kunskaper i språket

– ATT ärendet prövas hos jämställdhetsombudsmannen

Källor (märkta med *)

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030424s

https://www.oph.fi/utbildning_och_examen/sprakexamina/sprakexamina_for_statsforvaltningen/att_visa_kunskaper

https://www.oph.fi/utbildning_och_examen/sprakexamina/sprakexamina_for_statsforvaltningen/examina_som_galler_utmarkta_sprakkunskaper

För mera information:

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/03/23/stora-finska-sprakprovet-orsakar-problem

https://svenska.yle.fi/artikel/2013/12/05/dyrt-sprakprov-kravs-att-bevisa-kunskaper-i-finska

 

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen anser att motionären är ute i ett gott syfte om att framhäva jämlikheten mellan Finlands två nationalspråk. I Finland finns flera orättvisor mellan svenskan och finskan och motionären lyfter upp en av orättvisorna. Förbundsstyrelsen anser att högskolor ska ha behörighet att utföra det stora finska språkprovet så att finlandssvenska studenter inte tvingas betala för att skriva det stora språkprovet.

Det stora finska språkprovet är så pass dyrt (370e) att det i värsta fall kan hindra flera finlandssvenska studenter att söka sig till statliga ämbeten, där utmärkta kunskaper i de båda inhemska språken krävs. För att bevisa sina kunskaper i de båda inhemska språken behöver därför även den svenskspråkiga utföra provet i finska. Ifall högskolor skulle ha möjlighet att erbjuda sina studerande utförandet av språkprovet skulle även fler svenskspråkiga studerande sikta på en karriär som tjänsteman inom den offentliga sektorn.

Förbundsstyrelsen anser att den sista att-satsen om att föra ärendet vidare till  jämställdhetsombudsmannen är problematisk. En organisation eller ett förbund kan inte pröva ärenden hos jämställdhetsombudsmannen vilket försvårar situationen ytterligare. Därmed skulle att-satsen betyda att någon av förbundets förtroendevalda i sitt eget namn skulle behöva pröva ärendet hos jämställdhetsombudsmannen som en del av sin motionsuppföljning, vilket förbundsstyrelsen inte anser att är skäligt. Därmed föreslår förbundsstyrelsen att den sista att-satsen slopas.

Därför anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska jobba för att:

– ATT statens språkexamina utförs på samma ekonomiska villkor inom de båda inhemska språken

– ATT vid högskola ha möjlighet att utföra ett språkprov i det andra inhemska språket som ger utmärkta kunskaper i språket

Utskottets förslag:

– ATT statens språkexamina utförs på samma ekonomiska villkor inom de båda inhemska språken

– ATT vid högskola ha möjlighet att utföra ett språkprov i det andra inhemska språket som ger utmärkta kunskaper i språket

Kongressens beslut:

– ATT statens språkexamina utförs på samma ekonomiska villkor inom de båda inhemska språken

– ATT vid högskola ha möjlighet att utföra ett språkprov i det andra inhemska språket som ger utmärkta kunskaper i språket