När man bygger måste vi i framtiden tänka långsiktigt. Storstäderna i Finland kommer att fortsätta att växa och bostadspriserna kommer att fortsätta stiga. Vi vill få ner priserna samtidigt som vi vill att man bygger klimatsmart och för morgondagens behov där stadsplaneringen tar i beaktande en ökad andel fot och cykelgångare samt smidig kollektivtrafik. Det ska även kunna byggas utgående från behoven och efterfrågan oc h inte utgående från normer och standarder som är föråldrade. Vi vill göra det attraktivare för byggnadsentreprenörer att investera i storstäderna och öka utbudet på bostäder. Städerna ska dock se till att det även finns förmånliga hyresbostäder för att inte skapa socioekonomiskt segregerade områden. Vi vill även att de finska städerna är trivsamma och vill därför se att man även bygger hållbart ur ett estetiskt perspektiv.

SU i Helsingfors vill:

– ATT det byggs mera bostäder och att det byggs tätare.

– ATT städerna gör det lättare att bygga genom att avskaffa onödig reglering såsom parkeringsnormen

– ATT det byggs hållbart och långsiktigt ur ett klimatperspektiv men även ur ett estetiskt perspektiv.

– ATT det byggs mera i trä.

Förbundsstyrelsens svar:

Svensk Ungdom vill satsa på mer klimatsmarta städer och denna motion stöder den politiken. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att beakta klimatpåverkan, speciellt i och med att bostadsbygge och uppvärmning av bostäder, vilket för tillfället är en av de största orsakerna till klimatskadliga utsläpp. Motionens ATT-satser och dess motiveringar är bra och genomgående och passar väl in enligt förbundsstyrelsen. Vi anser dock att tillägget ”såsom parkeringsnormen” i andra ATT-satsen inte är nödvändig, eftersom SU tidigare lyft fram just parkeringsnormen relativt mycket och tycker att att-satsen gör sig bättre utan tillägget. Det hindrar såklart inte den kommande förbundsstyrelsen att jobba med just parkeringsnormen även om det inte stadgas specifikt i att-satsen. . Motionären för tydligt fram sina ståndpunkter och motionen är välformulerad.

Motionen är speciellt angelägen med tanke på det stundande kommunalvalet där flera av SU:s kandidater kunde föra fram exakt de frågor motionären yrkar på. Klimatsmarta städer har en stor inverkan på ifall Finland lyckas nå det mål regeringen lagt upp om att Finland ska bli klimatneutralt år 2035. Därmed anser förbundsstyrelsen att motionen är bra i tiden, och en fråga som förbundsstyrelsen kunde arbeta vidare med under det kommande verksamhetsåret.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT det byggs mera bostäder och att det byggs tätare.

– ATT städerna gör det lättare att bygga genom att avskaffa onödig reglering

– ATT det byggs hållbart och långsiktigt ur ett klimatperspektiv men även ur ett estetiskt perspektiv.

– ATT det byggs mera i trä.

Utskottets förslag:

– ATT det byggs mera bostäder och att det byggs tätare.

– ATT städerna gör det lättare att bygga genom att avskaffa onödig reglering såsom parkeringsnormen

– ATT det byggs hållbart och långsiktigt ur ett klimatperspektiv

– ATT det byggs mera i trä.

Kongressens beslut:

– ATT det byggs mera bostäder och att det byggs tätare.

– ATT städerna gör det lättare att bygga genom att avskaffa onödig reglering såsom parkeringsnormen

– ATT det byggs hållbart och långsiktigt ur ett klimatperspektiv

– ATT det byggs mera i trä.