År (vuosi): 2017
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Alkohol, trafiksäkerhet

 

För tillfället ska den som kör ett motordrivet fordon eller en spårvagn ska dömas för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader om hen förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten under eller efter färden är minst 0,5 promille i hens blod eller minst 0,22 milligram per liter i hens utandningsluft. Svensk Ungdom i Nyland anser en sänkning från 0,5 promille till 0,2 promille vara motiverad.

I juli år 2015 presenterades en undersökning som TNP Gallup gjort för Finlands Bilskoleförbund angående promillegränsen. I undersökningen deltog 1000 finländare varav 46 procent var för en sänkning av promillegränsen. Detta indikerar på att det finns en vilja hos finländare att sänka promillegränsen. Annat som motiverar en sänkning av promillegränsen är att våra grannländer Sverige, Norge och Ryssland har en promillegräns på 0,2 promille. Ett enhetligt system underlättar och är att förespråka. Varför skulle det vara motiverat att ha en högre gräns i Finland?

En sänkning av promillegränsen hindrar nödvändigtvis inte dem som kör med 1,5 promille eller liknande i blodet, men det ger en klar signal om att alkohol och framförande av motordrivet fordon och spårvagn inte hör ihop. En sänkning skulle i de allra flesta fall inte hindra en person från att njuta av ett glas vin till maten. Däremot kunde det leda till att människor slutar “sporta” med sina intag och håller sig till en säker mängd.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT det i strafflagens 23 kap. 3 § 1 mom. ändras från minst 0,5 promille till minst 0,2 promille.

 

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären tar upp ett aktuellt ärende. Förbundsstyrelsen har tidigare diskuterat frågan och den togs även upp på kongressen år 2016.  En sänkning av promillegränsen för rattfylleri har även med jämna mellanrum diskuterats i den offentliga debatten. För tillfället ligger gränsen för när man kan dömas för rattfylleri vid minst 0,5 promille. Det finns flera argument som talar för en minskning av denna gräns till 0,2 promille. Exempelvis rekommenderade EU-kommissionen år 2001 att det kan vara befogat med en promillegräns på 0,2 mg/ml.

Den nordiska samhörigheten och gemenskapen är något som ofta poängteras när olika ämnen diskuteras, och så även i detta fall. I Norden har Norge och Sverige en promillegräns på 0,2 promille, vilket bevisligen minskat antalet fall av rattfylleri. Även den allmänna attityden till rattfylleri har skärpts. En undersökning i Finland visar att 46 procent av befolkningen är för en sänkning av promillegränsen. En sänkning skulle göra trafiken säkrare eftersom alkohol påverkar reaktionsförmågan och stoppsträckan blir längre även om alkoholhalten är liten. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att en sänkning av promillegränsen från 0,5 till 0,2 promille skulle visa att alkohol och framförandet av ett motordrivet fordon inte hör ihop.

 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT det i strafflagens 23 kap. 3 § 1 mom. ändras från minst 0,5 promille till minst 0,2 promille

 

Utskottets förslag:

  • ATT det i strafflagens 23 kap. 3 § 1 mom. ändras från minst 0,5 promille till minst 0,2 promille

 

Kongressens beslut:

  • ATT det i strafflagens 23 kap. 3 § 1 mom. ändras från minst 0,5 promille till minst 0,2 promille