I och med introduktionen av elbilar har en revolution skett gällande distributionen av energi för persontransporter. Nu kan vem som helst installera en laddningsport och ‘tanka’ sin elbil hemma. Detta innebär att man som privatperson har teknisk möjlighet att också erbjuda ‘eltankning’ åt andra, och alltså agera bränsledistributör i privat regi.

Liknande situationer håller även på att uppstå med andra bränsleformer som kan ersätta fossil bensin och diesel. Till exempel biogas går att tillverka i liten skala i samband med ett lantbruk, vilket möjliggör för lantbrukare att tillverka bränsle både för eget bruk och till försäljning. I framtiden kan även biodiesel bli en liknande lokalt framställbar produkt.

Den klassiska bränsledistributionen har skett på en marknad med relativt få aktörer, vilket gjort det lätt att koordinera lagstiftning, riktlinjer och normer gällande exempelvis prissättning, beskattning och betalmedel. Då privatpersoner och andra små aktörer introducerar sig på bränslemarknaden innebär detta en decentralisering, och gamla förfaringssätt fungerar inte nödvändigtvis i denna nya tillvaro. Det är därför nödvändigt att granska hur denna förändring fungerar i praktiken, vilka spelregler som bör gälla, och hurdan koordinering som kan behövas gällande betalkanaler, prissättning och beskattning.

Därför föreslår Miljöpolitiska utskottet att SU skall jobba för:

  • ATT det görs en utredning kring de praktiska marknadsekonomiska konsekvenserna av bränslemarknadens decentralisering.
  • ATT gemensamma spelregler för privat bränsleförsäljning börjar förberedas.

Förbundsstyrelsens svar: 

Motionären lyfter fram ett mycket viktigt och aktuellt tema. Den pågående utvecklingen gällande energidistribution har på kort tid skapat stora förändringar i samhället, men beslutsfattandet släpar efter den tekniska utvecklingen. Även det säkerhetspolitiska läget globalt har fått debatten om bränsleförsäljning att hetta till.

Precis som motionären skriver har bränsledistributionen med enbart få aktörer varit betydligt lättare att koordinera och styra genom bland annat lagstiftning och beskattning. I nuläget då privatpersoner relativt lätt själva kan distribuera energi, behövs det en uppdatering också av lagstiftningen. Det finns ett omfattande behov av att granska hur denna förändring fungerar i praktiken, vilka spelregler som bör gälla, och hurdan koordinering som kan behövas gällande betalkanaler, prissättning och beskattning. 

Eftersom det ännu inte i nuläget har gjorts några utredningar gällande ärendet finns det nu ett markant behov för omfattande utredningar. Motionärens yrkan är därmed enligt förbundsstyrelsen viktig och något som även förbundsstyrelsen hoppas att kongressen kommer att omfatta. 

Därmed anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT det görs en utredning kring de praktiska marknadsekonomiska konsekvenserna av bränslemarknadens decentralisering.
  • ATT gemensamma spelregler för privat bränsleförsäljning börjar förberedas.

Utskottets förslag:

  • ATT det görs en utredning kring de praktiska marknadsekonomiska konsekvenserna av bränslemarknadens decentralisering.
  • ATT gemensamma spelregler för privat bränsleförsäljning börjar förberedas.

Kongressens beslut:

  • ATT det görs en utredning kring de praktiska marknadsekonomiska konsekvenserna av bränslemarknadens decentralisering.
  • ATT gemensamma spelregler för privat bränsleförsäljning börjar förberedas.