Världen möter idag den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Över 60 miljoner personer har tvingats fly sina hem på grund av oroligheter såsom väpnade konflikter, förföljelse och sexuellt våld. Av dessa ca 60 miljoner personer är ungefär 19,5 miljoner flyktingar, 38,2 miljoner som blivit omplacerade inom landet och 1,8 miljoner asylsökande. Av dessa 20 miljoner flyktingar är 14.4 miljoner under UNHCR:s mandat medan 5,1 miljoner under UNRWA (2014). Över hälften av alla flyktingar kommer från endast 3 länder; Syrien, Afghanistan och Somalien.

Flyktinghjälpen finansieras inte för tillfället direkt av FN, utan UNHCR gör appeller till medlemsländerna och privata aktörer för att få medel för olika typer av operationer. Medlemsländerna står för tillfället för över 83% av finansieringen, men pengarna räcker inte till; matransoner i flyktinglägren halveras, hälsovården är otillräcklig och barn blir utan skolgång. Finansieringssystemet är oflexibelt och det tar alldeles för lång tid att få tilläggsresurser vid behov.

Finland och de övriga nordiska länderna har länge varit bidragsgivare som UNHCR kunnat räkna med. Vi vill även i fortsättningen höra till denna skara och hoppas att Finland kan öka sin andel.

Svensk Ungdoms Internationella utskott anser därför att SU ska jobba för att:

 • UNHCR ska finansieras direkt från FN, eftersom finansieringen då är förutsägbar och leder till att finansieringen fördelas jämnare.
 • Мan slutar öronmärka pengarna för specifika användningsområden och låter UNHCR bestämma var pengarna behövs mest.
 • Finland ska öka sitt bistånd till UNHCR.

Internationella utskottet

Övrigt: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1a.html

Förbundsstyrelsens svar

UNHCR, FN:s flyktingorgan, gör ett viktigt jobb gällande många kriser i världen. UNHCR försöker hitta varaktiga lösningar i människors kaosartade liv. UNHCR är en politiskt obunden organisation som har fått i uppdrag av FN att ge människor på flykt internationellt skydd och i första hand se till att de inte tvingas tillbaka till det land som de har flytt ifrån.

UNHCR finansieras av medlemsländer och privata aktörer, vilket innebär att UNHCR ofta får stöd för de aktuella kriser som syns i massmedia. De kriser som inte media rapporterar om tenderar att hamna i skymundan. Dessutom är det bidragsgivarna själva som långt styr vart medlen ska gå. Det är viktigt att UNHCR får en fortsatt finansiering men även att organet får mandat att förmedla pengarna dit de behövs.  Det är därför bättre om medlemsländerna slutar att öronmärka pengarna och istället ger UNHCR möjlighet att verka så självständigt som möjligt.

År 2015 var Finlands bidrag enligt egen utsago ”rekordartat stort”, eftersom en allt större mängd människor lever på flykt. Men UNHCR har även från Finlands sida varit underfinansierat under en längre tid. UNHCR själva är oroade över de ökade skillnaderna mellan de stora humanitära behoven och den internationella hjälp som faktiskt existerar. År 2015 finansierades krisen i Syrien till ca 50 procent av behovskostnaderna och mestadels utav medlen kom först i slutet av året. Att finansieringen inte räcker till för de humanitära behoven och att den dessutom är osäker gör att UNHCR har svårt att genomföra sitt arbete. Därför är det viktigt att Finland även i fortsättningen bidrar till finansieringen av flyktingarbetet som UNHCR gör.

Därför föreslår förbundsstyrelsens att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT UNHCR finansieras direkt från FN, eftersom finansieringen då är förutsägbar och leder till att finansieringen fördelas jämnare.
 • ATT resurser inte öronmärks för specifika användningsområden och att UNHCR får fördela pengarna enligt var de behövs mest.
 • ATT Finland ökar sitt bistånd till UNHCR

Utskottets förslag:

 • Att UNHCR finansieras direkt från FN, eftersom finansieringen då är förutsägbar och leder till att finansieringen fördelas jämnare.
 • Att resurser inte öronmärks för specifika användningsområden och att UNHCR får fördela pengarna enligt var de behövs mest.
 • Att Finland ökar sitt bistånd till UNHCR

Kongressens beslut:

 • Att UNHCR finansieras direkt från FN, eftersom finansieringen då är förutsägbar och leder till att finansieringen fördelas jämnare.
 • Att resurser inte öronmärks för specifika användningsområden och att UNHCR får fördela pengarna enligt var de behövs mest.
 • Att Finland ökar sitt bistånd till UNHCR

 

År: 2016
Status: Godkänd
Motionär: Internationella utskottet
Ämnesord: Mänskliga rättigheter