År: 2018
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom I Helsingfors
Ämnesord: Hälsovård

I dagens läge kan alla aktörer inom hälsovården välja sina egna patientregister. Detta orsakar tidvis att patientens information inte kan fås då den skulle behövas. Ifall valfriheten inom hälsovården införs till sjukvården, måste man säkerställa patienternas rätt till bra vård. Till en välfungerande sjukvård hör att medicinsk information måste vara lättillgänglig även om man byter tjänsteleverantör.

SU i Helsingfors vill:

– ATT alla aktörer inom hälsovården bör vara kopplade till ett nationellt patientregister.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären tar upp ett aktuellt och viktigt ämne. Under de senaste åren har social- och hälsovården debatterats flitigt på såväl nationell som kommunal nivå. I skrivande stund debatteras social- och hälsovårdsreformen i riksdagen och förbundsstyrelsen anser att det är ytterst viktigt med enhetliga patientregister om SOTE-reformen går igenom och valfriheten förverkligas. Det är människan som bör vara i fokus när man diskuterar social- och hälsovård, och för att kunna garantera individens säkerhet anser vi i förbundsstyrelsen att ett enhetlig patientregister ska upprättas i Finland. Kanta-registret är redan på god väg men täcker inte allt. Uppgifter som är äldre än från 2010 finns inte med i Kantaregistret vilket kan vara en hälsofara om läkaren inte känner till patientens tidigare medicinska historia. Den stundande SOTE-reformen som inbegriper en form av valfrihet mellan offentliga sektorn, privata sektorn och tredje sektorn är ett starkt argument till varför alla dessa parter bör ha tillgång till alla patientregister för att kunna ge den vård patienten behöver.

Utskottets förslag

Beslut: Enligt förbundsstyrelsens förslag

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag.