År: 2017
Status: Godkänd
Motionär: Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet
Ämnesord: Arbete

 

Enligt arbetstidslagens 6 § bestäms arbetstiden i timmar per dag och timmar per vecka. Arbetstiden kan vara högst 8 h per dygn och högst 40 h i veckan. Inom vissa branscher kan den ordinarie arbetstiden ordnas så att den är högst 120 h under en period om tre veckor, eller högst 80 h under en period om två veckor.

Arbetsmarknaden är under ständig förändring. Framtidens arbetsmarknad kommer inte att se ut som den gör idag. Därför behövs också förändringar i arbetstidslagen för att kunna anpassa sig till framtidens arbetsmarknad. En flexiblare arbetstidslag skulle därför vara ett steg i rätt riktning. Allt fler människor jobbar inte längre 8-16, utan arbetstiden kan variera stort mellan olika perioder.

Dold arbetstid är ett annat fenomen som ökar allt mer. Övertidsarbete bör arbetsgivare och arbetstagare alltid separat komma överens om. Allt fler känner press på att prestera så bra som möjligt i sitt arbete, men en dags- eller veckobegränsad arbetstid i kombination med en arbetsgivare som inte tillåter övertidsarbete leder i många fall till att arbetstagaren väljer att arbeta hemma på kvällar och helger utan lön.

Svensk Ungdoms ekonomi- och arbetspolitiska utskott förespråkar en arbetstidslag som bestäms enligt timmar per månad. Detta är något som så väl arbetsgivare och arbetstagare skulle gynnas av. På detta sätt får arbetstagaren mer frihet att bestämma över sin egen arbetstid. Man kan t.ex. en vecka jobba 60 h och en annan 20 h, vilket gör att man bättre kan anpassa arbetstiden enligt mer hektiska och lugnare perioder. Genom lokala avtal kan man vidare förtydliga hur arbetstiden kan fördelas under månaden.

 

Svensk Ungdoms ekonomi- och arbetspolitiska utskott anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT förnya arbetstidslagen så att man i Finland bestämmer arbetstiden i timmar per månad istället för timmar per dag/vecka.

Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären har fingret på pulsen och lyfter en fråga som är aktuell just nu. Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som bereder ett nytt förslag på arbetstidslag. Den nuvarande arbetstidslagen är från år 1996 och semesterlagen från år 2005. Bägge lagar bygger på lagstiftning som har införts på 1940- och på 1970-talet.

Därför är det naturligt att det behövs en uppdatering av lagstiftningen med tanke på hur närings- och åldersstrukturen har förändrats och hur arbetets natur har förändrats under de senaste 20 åren. Arbetsgruppen kommer att ge ett första förslag till sommaren vilket gör att motionärens förslag är högaktuellt.

Arbetsmarknaden förändras och i framtiden bedöms allt fler arbeta i yrken som inte har någon regelbunden arbetstid. För att kunna bemöta förändringarna behövs en mer flexibel lagstiftning. Motionärens förslag är något som flera har fört fram som ett bra första steg. Förslaget ger möjlighet att jobba mer intensivt vissa perioder och i lugnare takt under andra perioder. Det ger också bättre möjligheter för arbetsgivare att följa upp arbetsmängden och undvika dolt arbete.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT arbetstidslagen förnyas så att man bestämmer arbetstiden i timmar per månad istället för timmar per dag/vecka

 

Utskottets förslag:

  • ATT arbetstidslagen förnyas så att man bestämmer arbetstiden i timmar per månad istället för timmar per dag/vecka

 

Kongressens beslut:

  • ATT arbetstidslagen förnyas så att man bestämmer arbetstiden i timmar per månad istället för timmar per dag/vecka