Fram till oljekrisen 1973 fanns det inga hastighetsbegränsningar utanför tätorter i Finland, och antalet döda i trafiken låg kring 1200 människor per år. Sedan dess har ett allmänt hastighetstak på 80 km/h varit gällande, vilket har bidragit till att tusentals människoliv sparats under de gångna årtiondena.

Att införa hastighetsbegränsningar har absolut varit en tydlig nödvändighet, dock finns det ohållbara missförhållanden angående vinterhastighetsbegränsningar som används från oktober-november till mars-april. I dagsläget införs sänkta hastighetsbegränsningar samtidigt i hela landet, såväl i Hangö som i Utsjoki. Det är Trafikverket i Helsingfors som beslutar om en viss kilometerandel med sänkt hastighet inom varje NTM-centrals område och de lokala myndigheterna måste iaktta de här ovillkorliga bestämmelserna.

Undantag kan dock göras och sommarhastigheten behållas, men endast om det finns räck mellan körfälten eller trafikmängden är tillräckligt liten. T.ex. vägbelysning räcker inte till sådana här undantag. Trafikverket motiverar sin linje med att minska olycksrisken som annars skulle fördubblas under den mörka tiden, men motiveringen är bristfällig eftersom kvällarna är mörka redan i september då sommarhastigheterna fortfarande är i kraft. Enligt Trafikverket sparar begränsningarna åtta människoliv varje år.

Det är dock uppenbart att vintern anländer senare och senare varje år och tydliga skillnader mellan årstiderna finns inte längre. Dessutom varierar väderförhållandena kraftigt mellan olika delar av landet. I Hangö har det knappast varit ens minusgrader när det redan snöar i Utsjoki. Det är obegripligt att det plötsligt blir farligt att köra 100 km/h i november trots det utmärkta väglaget jämfört med en regnig sommar, medan på många smala och usla vägar är hastighetsbegränsningen 80 km/h året runt. Detta leder till frustration och farliga omkörningar, vilket knappast förbättrar trafiksäkerheten. Vidare är säkerheten i nutida bilar flera gånger bättre än för fyra årtionden sedan.

Därför vill Svensk Ungdom i Österbotten att SU jobbar för:

  • Att behovet för sänkta hastigheter avgörs regionalt av NTM-centralerna i samarbete med lokal trafikpolis
  • Att vägnätet på längre sikt utrustas med digitala hastighetsskyltar vars information direkt baseras på rådande väglag

Svensk Ungdom i Österbotten

Förbundsstyrelsens svar

Motionären är ute i ett aktuellt ämne. Förbundsstyrelsen ser dock gärna att denna förändring sker i samråd med nuvarande lagstiftning samt i samverkan med Trafikverket.

Svensk Ungdom har även tidigare jobbat för digitala hastighetsskyltar och trots det dåliga ekonomiska läget är det motiverat att man i samband med förnyandet av vägnätet, speciellt i större projekt, bygger ut nätet av digitala hastighetsskyltar.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed att Svensk Ungdom jobbar för:

  • Att behovet för sänkta hastigheter avgörs regionalt av NTM-centralerna i samverkan med Trafikverket och lokal trafikpolis samt i samråd med nuvarande lagstiftning
  • Att vägnätet på längre sikt utrustas med digitala hastighetsskyltar vars information direkt baseras på rådande väglag

Utskottets förslag:

  • Att behovet för sänkta hastigheter avgörs regionalt av NTM-centralerna i samverkan med Trafikverket och lokal trafikpolis samt i samråd med nuvarande lagstiftning
  • Att vägnätet på längre sikt utrustas med digitala hastighetsskyltar vars information direkt baseras på rådande väglag

Kongressens beslut:

  • Att behovet för sänkta hastigheter avgörs regionalt av NTM-centralerna i samverkan med Trafikverket och lokal trafikpolis samt i samråd med nuvarande lagstiftning
  • Att vägnätet på längre sikt utrustas med digitala hastighetsskyltar vars information direkt baseras på rådande väglag

 

År: 2016
Status: Godkänd med förändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Trafik