År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Djurens välmående

I Djurskyddslagen står det i 32 § (9.8.2013/584) att “Ett djur ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt genom en metod och en teknik som lämpar sig för avlivning av det djuret.” Med de nuvarande bestämmelserna för slakt av produktionsdjur tillses inte denna del av lagen till sitt fullo. Slaktdjur forslas i transporter från den trygga gård de blivit uppfödda på till ett för djuret främmande och stressframkallande slakteri. När ett djur blir stressat utsöndras hormoner i köttet som försämrar köttets kvalitet och hållbarhet. Stress påverkar inte endast köttkvaliteten, det påverkar i allra högsta grad även djurets välbefinnande.

En stor del forskning har gjorts på något som på engelska heter on-farm slaughter, vilket betyder att slaktdjuret avlivas på gården med kulgevärsmetod (Schiffer, 2015). Djuret får befinna sig i en trygg miljö ända till avlivning, vilket är viktigt för djurets välbefinnande. Denna metod gynnar producenter med småskalig produktion som förädlar egna köttprodukter i och med att de inte behöver skicka iväg sina redan dyra boskap och betala för att slakta dem.

Kravet på gårdsslakt är bl.a. att transporten mellan styckning och avlivning inte får vara för lång, att bedövning av djuret sker under säkra förhållanden och att hygieniska förhållanden säkerställs. Det möjliggör utövning av verksamhet i glesbygd, förbättrar förutsättning för direkt förädling, tar djurets välbefinnande i hänsyn, stöder lokal produktion och miljön samt höjer köttkvaliteten.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT djurets välbefinnande ska tas hänsyn till ända till slakt, genom t.ex. gårds- eller gårdsnära slakteri.

– ATT landsbygdsutveckling understöds genom bestämmelser som främjar direkt förädling.

Länk till svensk sammanfattning av Schiffers doktorsavhandling ON-FARM SLAUGHTER OF CATTLE VIA GUNSHOT METHOD: http://www.eldrimner.com/core/files/gardsslakt_av_notkreatur_med_kulgevar.pdf

Länk till kortare förklaring om vad gårdsslakt är: http://www.jannelundsgard.se/tag/gardsslakt/

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett ämne som under hela 2010-talet är ständigt aktuellt. Ursprungsmärkning, närproducerat och djurens välmående prioriteras mer och mer av konsumenter såväl inom det offentliga som bland privatkunder. Många livsmedelsproducenter får i dag en stor del av sin inkomst från olika REKO-ringar eller via annan direktförsäljning. Den första att-satsen som handlar om djurens välbefinnande omfattas redan i Svensk Ungdoms politik, Finland är redan idag det land i världen där man satsar mest på djurens välfärd, och så vill förbundsstyrelsen att det ska förbli.

År 2008 kom en ny lag i Finland som gjorde att många mindre gårdsslakterier i Finland blev tvungna att lägga ner. Lagstiftningen som orsakade detta var kravet på att slakt och styckning skulle ske i olika utrymmen, något som Finland är ensam inom EU att kräva. I andra länder räcker det med att man ordentligt gör rent samma utrymme mellan slakt och styckning. Gårdsslakterierna blev i det här fallet tvungna att investera i nya utrymmen för att uppfylla lagstiftningen.

Förbundsstyrelsen ser att en lagändring som skulle lätta på detta krav för mindre slakterier vore på sin plats och att man på så vis kunde möjliggöra billigare investeringar och möjliggöra förmånliga nyetableringar av gårdsslakterier, som förstås annars bör följa de gällande reglerna om hygien, livsmedelssäkerhet och etik. Utrymmena efter en lagändring måste fortfarande garantera att en god hygien i kötthanteringen bevaras. För att inte öka smittoriskerna är det fortfarande viktigt att alla djur som slaktas för försäljning också i fortsättningen granskas av veterinär, samt att medicinjournalerna uppföljs och beaktas. Gårdsslakt är något som förbundsstyrelsen ser som ett gott alternativ förutsatt att livsmedelssäkerhet uppfylls.

Därför anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för att:

– ATT kravet på att slakt och styckning bör ske i olika utrymmen slopas för små gårdsslakterier.

Utskottets förslag

– ATT kravet på att slakt och styckning bör ske i olika utrymmen slopas för små gårdsslakterier.

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT kravet på att slakt och styckning bör ske i olika utrymmen slopas för små gårdsslakterier.