År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet
Ämnesord: Kollektivtrafik

Vanda är Finlands fjärde största stad samt grannstad till Helsingfors, Finlands överlägset största stad. Vandas årliga befolkningstillväxt är 5000 invånare, medan Helsingfors årliga befolkningstillväxt är 7000 individer varje år. En årlig ökning på 5000 respektive 7000 individer är mycket ur ett finländskt perspektiv. Trafiken, både privatbilismen och de offentliga färdmedlen, mellan Vanda och Helsingfors är stor och trafiken behöver utvecklas i en mer miljövänlig riktning. Om allt fler individer skaffar bilar i respektive kommuner, så kommer följderna att bli allvarliga. Mängden koldioxid kommer att öka, vilket medför att antalet astmatiker ökar. Vägarna slits allt mer och det uppstår allt fler bilköer på det ena och det andra stället. Människorna kan även snabbare komma framåt med metron än med den egna bilen eller om de färdas med exempelvis bus. Vanda och Helsingfors skulle tjäna på att bygga ut metron till Vanda, kanske inte på kort sikt men definitivt på lång sikt.

Svensk Ungdoms miljö- och jordbrukspolitiska utskott vill att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT SU i sin politik och kommunikation jobbar för att metron byggs ut till Vanda

– ATT SU i sin politik påverkar Helsingfors stad och Vanda stad att bygga en metro mellan städerna

Svensk Ungdoms miljö- och jordbrukspolitiska utskott

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen är glad att motionären lyfter upp den alltid aktuella kollektivtrafikfrågan i sin motion. Diskussionen om vilka kollektiva färdmedel vi har i våra tätorter är viktig, speciellt då staden har landets största flygplats på sitt område.

Vanda har gynnats av två separata tågförbindelser (stambanan och Marja-banan) redan länge, och då dessa förbindelser kopplades ihop genom ringbanan år 2015 blev Vandas kollektivtrafiks bas mycket stark. I dagens läge når man alla de största stadsdelarna i Vanda med närtåg, och man kommer effektivt både till flygplatsen och till Helsingfors från dessa. Busstrafiken inom staden har också utvecklats effektivt under de senaste åren för att bemöta den växande befolkningens behov.

Den aktuella diskussionen om huvudstadsregionens trafiklösningar kretsar kring en möjlig snabbtågsförbindelse från Helsingfors (eller Tallinn) via flygplatsen till Tammerfors. Målet är att frigöra mera kapacitet för närtåg i huvudstadsregionen, och göra pendling från övriga delar av landet till flygplatsen bättre. De övriga logistikprojekten inkluderar snabbspårvägar som knyter ihop stora stadscentrum i huvudstadsregionen samt en östlig metro till Sibbo. Dessa är redan inplanerade i stadsplanerna, och kommer att verkställas inom kommande årtionden.

Med de de ovannämnda motiveringarna föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag

– Att motionen inte föranleder några åtgärder.

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag: Motionen föranleder inte åtgärder.