Styrelserna för SU i Åboland samt SU i Åbo godkände inför verksamhetsåret 2020 varsin jämlikhetsplan, med syftet att konkret beskriva hur kretsen och lokalavdelningen i sin verksamhet och kommunikation samt i sina evenemang kan uppmärksamma och upprätthålla jämlikhet mellan alla individer. Genom planen förbinder sig medlemmarna i styrelserna att behandla varandra samt kretsens/lokalavdelningens medlemmar jämlikt i alla situationer. Planen finns också till för att styrelserna ska ha verktyg att ta emot feedback av medlemmarna för att ytterligare utveckla värnandet av jämlikheten i sin verksamhet.

SU i Åboland/Åbo anser att en nationell jämlikhetsplan, alternativt ett nationellt jämlikhetspolitiskt program, bör införas inom förbundet som helhet så snabbt som möjligt. Då skulle förbundet visa öppet att man sätter fokus på jämlikhet i verksamheten och dessutom ha en konkret handlingsplan för hur jämlikheten i verksamheten kan förverkligas, övervakas, följas upp och utvecklas. Planen skulle finnas till för medlemmarnas och de anställdas bästa och säkerställa ett enhetligt bemötande av alla medlemmar och all personal.

Jämställdhetsplanen kan utarbetas av förbundsstyrelsen och godkännas av kongressen med jämna mellanrum, i likhet med andra centrala dokument inom förbundet.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland att SU ska jobba för:

– ATT Svensk Ungdom inför en jämlikhetsplan på förbundsnivå

Förbundsstyrelsens svar:

En jämlikhetsplan är ett måste för en trovärdig organisation som strävar efter jämlikhet. Förbundsstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att även Svensk Ungdom som organisation hänger med i tidens anda och inför en jämlikhetsplan även på förbundsnivå. En jämlikhetsplan behöver finnas tillgänglig för att framhäva en positiv anda i Svensk Ungdom där alla trivs och skall kunna känna sig välkomna. Jämlikhetsplaner har instiftats i flera organisationer, så även i Åbolands krets, vilket förbundsstyrelsen gläds över.

Ärendet har även diskuterats även innan den angelägna motionen eftersom förbundsstyrelsen redan tidigare fört diskussioner tillsammans med jämställdhetsutskottet om att tillsammans skriva ihop en jämlikhetsplan. . Det är ingen hemlighet att projektet inte ännu kommit till skott och förbundsstyrelsen välkomnar därmed motionen och anser att det är på tiden att en jämlikhetsplan tas i bruk, även på förbundsnivå.

Det ligger i hela Svensk Ungdoms intresse att alla skall känna sig trygga på förbundets evenemang. Med en jämlikhetsplan kan Svensk Ungdom lägga upp riktlinjer för verksamheten och se till att alla trivs på de evenemang som ordnas. Kontinuerlig feedback från våra medlemmar är även viktig för att kunna trygga att alla känner sig välkomna på förbundets evenemang och därför har förbundet redan tidigare valt att sätta in en blankett för kontinuerlig feedback på hemsidan.

Med den här motiveringen som bakgrund anser förbundsstyrelsen att motionen ska godkännas i sin helhet.

Utskottets förslag:

Att motionen omfattas i sin helhet.

Kongressens beslut:

– ATT Svensk Ungdom inför en jämlikhetsplan på förbundsnivå

– ATT förbundstyrelsen förbereder ett jämlikhetspolitiskt program till nästa kongress