Svensk Ungdom har som mål att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2030. För att uppnå detta behöver kommunerna ha mer ambitiösa målsättningar och jobba effektivare. Genom att öka på förnybara energikällor som solpaneler, vatten- och vindkraft kommer vi närmare våra mål.

Att investera i solpaneler är både lönsamt ur ett klimatperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi vill att kommunerna ska föregå med gott exempel och installera solpaneler på kommunala byggnader. Genom att kommunerna vågar investera i förnybara energikällor så ökar också chansen att privatpersoner investerar i förnybara energikällor.

Kommunerna ska också förespråka användningen av förnybar energi till kommuninvånarna. Exempelvis kan kommunerna samköpa solpaneler tillsammans med invånarna och på det sättet få ett förmånligt pris av leverantörerna.

Därför vill Svensk Ungdom i Nyland:

– ATT kommunerna föregår med gott exempel och investerar i solenergi
– ATT kommunerna förespråkar användningen av förnybar energi till medlemmarna
– ATT kommunerna tillsammans med kommunmedlemmarna undersöker möjligheten att samköpa solpaneler

Förbundsstyrelsens svar:
Motionären är ute i ett viktigt ämne och förbundsstyrelsen stöder andemeningen av motionen. Svensk Ungdom har länge arbetat för klimatneutralitet inom kommuner och för att mer förnybar och/eller utsläppsneutral energi ska stå för energiproduktionen för att minska på utsläpp.

Motionens första att-sats är bra i grunden, men förbundsstyrelsen ser det inte som lönsamt att kräva en viss typs utsläppsneutral energi då vi inte vet vilka andra alternativ framtiden kan föra med sig. Förbundsstyrelsen anser att vi ska satsa på utsläppsneutral energi ur ett teknologineutralt perspektiv. Den andra att-satsen ser styrelsen som problematisk då kommuninvånare inte är “medlemmar” i kommunen och kommunen inte därmed kan “förespråka användningen till medlemmarna”. Förbundsstyrelsen anser också att det kan vara mycket svårt att ordna samköp mellan en kommun och kommuninvånare och det skall inte vara på kommuninvånarnas ansvar att införskaffa medel åt kommunen.

Förbundsstyrelsen ser att det är mer effektivt att sporra kommuninvånarna till att använda mer utsläppsneutral energi genom att exempelvis underlätta installeringen av solpaneler i kommunen. Med dessa motiveringar som grund anser förbundsstyrelsen att samtliga att-satser borde strykas.

Dock anser styrelsen att andemeningen i motionen är bra och föreslår därmed två att-satser som är torde vara mer ändamålsenliga, men som i grunden förespråkar samma slutmål.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT kommunerna gör det lättare att installera solpaneler genom aktiv kommunal- och stadsplanering
– ATT man minskar på regleringen för införskaffning och installationsplaneringen av solpaneler.

Utskottets förslag:

– ATT kommunerna gör det lättare att installera solpaneler genom aktiv kommunal- och stadsplanering
– ATT man ska minska på regleringen kring införskaffningen och installationsplaneringen av solpaneler

Kongressens beslut:

– ATT kommunerna gör det lättare att installera solpaneler genom aktiv kommunal- och stadsplanering
– ATT man ska minska på regleringen kring införskaffningen och installationsplaneringen av solpaneler