I huvudstadsregionen finns en stor mängd finlandssvenska barn och tonåringar med bristfälliga kunskaper i det finska språket. Samtidigt har bl.a. de svenskspråkiga gymnasierna haft svårt att delta i samarbetet med finskspråkiga gymnasier i Helsingfors.

De svenskspråkiga skolorna och läroinrättningarna ska inte bilda sin egen “bubbla” i samhället. Svenskspråkiga skolor ska samarbeta med de finskspråkiga för att garantera en språkrik och nätverkad ungdom. Partnerskolor, gemensamma kurser och evenemang är exempel på sätt för att uppnå och upprätthålla en framgångsrik finlandssvensk kultur.

Läroplanen 2021 har dock förstört hoppet om att avsluta den svenskspråkiga isoleringen inom skolväsendet. Den nya läroplanen bestämmer att perioderna inom de svenskspråkiga gymnasierna kommer att minska från fem till fyra stycken. Det här förändrar även längden på kurserna, och omöjliggör därmed samarbetet mellan de flesta finsk- och svenskspråkiga gymnasier.

Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland anser därför att SU borde arbeta för:

– ATT den nya läroplanen ska beakta samarbete och gemensamma kurser mellan svensk- och finskspråkiga skolor.
– ATT kommunala myndigheter ska kunna hjälpa att utveckla samarbetet mellan gymnasier och studerandekårsstyrelser bl.a. genom möten och evenemang.

Förbundsstyrelsens svar:

Finland är en nation i konstant förändring. Gränsen mellan svensk- och finskspråkiga blir allt mindre för varje generation. Även andelen tvåspråkiga familjer stiger markant år för år. Att utveckla skolväsendet är alltid relevant för att säkerställa att Finlands skolor även i framtiden skall vara framåtsträvande.

Motionens första att-sats anser förbundsstyrelsen som bra och nödvändig. I den andra att-satsen anser förbundsstyrelsen att även studerande vid yrkesutbildningen behöver inkluderas eftersom Svensk Ungdom arbetar aktivt för att även studenter från yrkesutbildningen skall inkluderas i beslutsfattandet i en högre grad.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT den nya läroplanen ska beakta samarbete och gemensamma kurser mellan svensk- och finskspråkiga skolor.
– ATT kommunala myndigheter ska kunna hjälpa att utveckla samarbetet mellan gymnasier, yrkesutbildningen och studerandekårsstyrelser bland annat genom möten och evenemang.

Utskottets förslag:

– ATT den nya läroplanen ska beakta samarbete och gemensamma kurser mellan svensk- och finskspråkiga skolor.
– ATT kommunala myndigheter ska kunna hjälpa att utveckla samarbetet mellan gymnasier, yrkesutbildningen och studerandekårsstyrelser bland annat genom möten och evenemang.

Kongressens beslut:

– ATT den nya läroplanen ska beakta samarbete och gemensamma kurser mellan svensk- och finskspråkiga skolor.
– ATT kommunala myndigheter ska kunna hjälpa att utveckla samarbetet mellan gymnasier, yrkesutbildningen och studerandekårsstyrelser bland annat genom möten och evenemang.