Den sittande påven har aldrig besökt Finland. Detta är är oacceptabelt och borde ändras på. År 2016 besökte den argentinskfödde påve Franciskus (född Jorge Mario Bergoglio) Lund i Sverige för att uppmärksamma att det var 500 år sedan reformationen inleddes. SU i Främre Tölö tycker det här är en välkommen visit, men önskar att den religiösa superstjärnan skulle ha besökt Finland på samma gång. Det var nämligen senast 1989 som en påve besökte Finland då tredje biskopen i Helsingfors katolska stift Paul Verschuren tog emot påven Johannes Paulus II. Johannes Paulus II dog 2005, och varkens de efterträdande Benedictus XVI eller Franciskus har besökt Finland efter detta.

SU i Främre Tölö tycker att den sittande påven Franciskus borde besöka Finland och landets drygt 15 500 katoliker, en siffra som ständigt ökar. Dessutom tycker SU i Främre Tölö att en alumniförening för påvar ska grundas, för att före detta påvar inte ska känna sig bortglömda. På lång sikt kunde till och med hela alumniföreningen besöka Finland. För att säkerställa att påvarna får informationen om alumniföreningen borde SU skicka personliga brev till påvarna och dessa borde visas i motionsuppföljningen under kommande kongress.

Därför vill Ellinor Juth med stöd SU i Främre Tölö att Svensk Ungdom ska jobba för:

– ATT den sittande påven Franciskus besöker Finland
– ATT SU grundar en alumniförening för påvar

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen tackar motionären för ett nytänk inom motionsämnen som skickats till kongressen. Frågan om den Katolska kyrkans och Vatikanstatens ledare (påven) och hans besök till olika länder är inte dock direkt politiskt, utan närmast religiöst, motiverad.

Av Finlands befolkning är ungefär 15 000 personer medlemmar i den Katolska församlingen, vilket är ett väldigt litet antal. Trots en ökning på cirka tre procent årligen i medlemsantalet, är den Katolska kyrkans roll i det finska samhället marginellt. Påven brukar betona sina besök till länder som firar världshistoriskt anmärkningsvärda märkesdagar, till länder som har en omfattande katolsk befolkning samt till områden som drabbats av kriser eller katastrofer. Påven har också nyligen besökt till exempel Irak, för att bland annat stöda de allvarligt förföljda kristna i landet.

I Finland är läget med religionsfriheten på toppnivå jämfört med världens länder. Det är också säkert att utöva sin katolska religion i Finland utan större risker för förföljelse, hot eller andra allvarliga brott. Därmed är det befogat att anta att påvens besökskalender är fylld med länder som behöver hans närvaro i en större utsträckning, samtidigt som den finska statsledningen kan fokusera på att stärka sina diplomatiska förband med övriga stater.

Då det kommer till påvens alumnförening kan det konstateras, att påven brukar sitta sitt mandat ut till sin död. Att påven Benedictus XVI abdikerade var en unik situation, och enligt standard och praxis behövs det fler än en person för att grunda en förening. Förbundsstyrelsen uppmuntrar trots detta motionären till aktiv kontakt med den Katolska kyrkans ledning i frågan.

Med den här motiveringen anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder och är därmed besvarad.

Utskottets förslag:
Motionen föranleder inga åtgärder

Kongressens beslut:
Motionen föranleder inga åtgärder