År: 2017
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Juridik

Enligt finsk lagstiftning måste finländare ta en kurs i vägsäkerhet för att vara behöriga skräpplockare. Kursen i sig är rätt så dyr (ca 200 €), och licensen är i kraft i endast 5 år varvid den måste förnyas. Vägtalkon är vanliga runt om i Finland, särskilt efter att snön smält på våren. Minst en person i en talkogrupp måste ha avlagt kursen i vägskydd. Den här sortens evenemang är viktiga för byagemenskapen och är ett effektivt och kostnadsfritt sätt för att hålla närmiljön ren från skräp. Idag väljer många ändå att plocka skräp även om man inte har avlagt kursen. Vägarbetarna räcker inte till alla småvägar så lokala ortsbor väljer att rycka in. Olaglig verksamhet idkas således. SU i Nyland anser att den här sortens frivilligarbete borde uppmuntras, inte försvåras med dyra avgifter.

Den enkla lösningen skulle vara att man inte kräver kursen i vägsäkerhet då det gäller privatpersoners städning av vägrenarna.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT lagstiftningen kring skräpplockning blir mildare, så att alla får plocka skräp utan att skaffa vägsäkerhetslicens

 

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären har en god tanke bakom motionen och förbundsstyrelsen håller fullständigt med motionären om att vägtalkon är viktiga och bra, både för miljön och för bygemenskapen. Förbundsstyrelsen anser ändå inte att man behöver lätta på lagstiftningen i den här frågan.

Våren år 2016 uppdagades ett fall där en by i Österbotten traditionsenligt skulle hålla sitt vägstädartalko och meddelade den lokala NTM-centralen om sina planer, och fick där besked om att man behövde tillståndet som motionären skriver om.

En vecka senare visade det sig att en tjänsteman på just denna NTM-central hade misstolkat ett direktiv som egentligen gällde entreprenörer som arbetar längs vägarna. NTM-centralen medgav sitt misstag i ett pressmeddelande och uppgav även i samma uttalande att man ser positivt på att frivilliga krafter städar vägarna och att det hör till allemansrätten.

Förbundsstyrelsen anser med denna motivering att det handlade om ett misstag, och eftersom det inte heller idag behövs en vägsäkerhetslicens anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.