År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet
Ämnesord: Klimatpolitik 

Klimatavtalet godkändes i slutet av 2016 och är nu bindande för de undertecknande länderna. För att nå de mål klimatavtalet förutsätter, har länderna tillsammans gjort upp ett handlingsprogram: Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Finlands regering har också kommit med bra planer genom energi- och klimatstrategin på hur Finland borde jobba för att nå de gemensamma målen. Dessa planer och många andra löften, har dessvärre ofta visat sig vara mera ord än handling.

I regeringens energi- och klimatstrategi som presenterades i november 2016 satte regeringen upp konkreta strategier för hur målen skall nås. Främst handlar målen om att öka andelen el- och gasdrivna bilar men också om stora satsningar på biobränslen. Dessa är steg i rätt riktning men räcker inte för att tackla klimatförändringen som sker just nu. Incitament för klimatsmart inhemsk industri och företagsamhet samt medborgares livsstil bör införas nu, inte sedan. Hur hemskt det än låter har Finland stora möjligheter att vinna på klimatförändringen bara vi är tidigt ute med innovationer inom clean tech men också genom att utveckla traditionella industrier såsom stålindustrin, t.ex. eftersom den finländska stålindustrin ligger bland världens minsta utsläpp per producerad ton stål.

Finland bör alltid vara en föregångare när det gäller arbete för miljö och emot klimatförändringen. Det är en vinn-vinn-situation om vi lyckas bromsa klimatförändringen och gynna den nationella ekonomin – det gäller bara att ta chansen.

 

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet anser därför att SU bör arbeta för:

 • ATT Finland är en föregångare när det handlar om klimatmål och lägger upp fler och tydligare strategier för hur klimatavtalets mål skall nås
 • ATT ytterligare incitament för klimatsmart industri och företagsamhet införs snarast
 • ATT finländska medborgare ges incitament för en klimatsmartare livsstil

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Idag lever vi i en politiskt turbulent tid med ständiga förändringar som exempelvis Brexit och Trump. Även om de här frågorna är viktiga och kräver uppmärksamhet får de inte överrösta andra viktiga frågor som FN:s klimatavtal, som ratificerades i slutet av år 2016, och det handlingsprogram för hållbar utveckling som Finland förbundit sig till. Agenda 2030 innehåller mål och delmål för en hållbar utveckling. I Finland har också egna handlingsplaner gjorts upp, exempelvis har man gjort en energi- och klimatstrategi. I den slår man fast mål som handlar om hur Finland ska nå en högre grad av förnybar energi och att Finland på lång sikt ska bli ett koldioxidneutralt samhälle. Dessa mål är ändå inte så ambitiösa som man kunde hoppas och Finland borde definitivt satsa mera på klimatpolitiken i landet och sikta högre för att bli en föregångare i klimatpolitiken.

Ett sätt att öka ambitionsnivån är att lägga upp fler och tydligare strategier för hur Finland ska nå sina mål. En konkret sak Finland kunde förändra för att förbättra ställningen för de förnybara energiformerna är att vara mer enhetlig gällande subventionerna av energiformer och slopa sådana subventioner som förvränger marknaden. Idag subventioneras olika energiformer olika, vilket kan skapa problem för förnybara energiformer och ny energiteknik. En mer enhetlig linje kunde i bästa fall gynna mindre företag som kan ha svårt att komma in på marknaden. Förbundsstyrelsen vill gärna konkretisera motionen något, och föreslår därför en ny att-sats om en slopning av marknadsförvrängande subventioner för olika energiformer.

Förbundsstyrelsen föreslår ytterligare en ny att-sats för att få inkludera den cirkulära ekonomin i motionen. Målet med cirkulär ekonomi är att i en allt högre grad frångå det resurskrävande slit-och-släng-samhälle vi lever i idag och istället använda våra begränsade resurser så effektivt och hållbart som möjligt. Genom att lägga till en att-sats kring den omfattas även återvinning av motionen.

Med denna utredning som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT Finland är en föregångare när det handlar om klimatmål och lägger upp fler och tydligare strategier för hur klimatavtalets mål skall nås
 • ATT ytterligare incitament för klimatsmart industri och företagsamhet införs snarast
 • ATT finländska medborgare ges incitament för en mer klimatsmart livsstil
 • ATT Finland slopar marknadsförvrängande energisubventioner för olika energiformer
 • ATT den cirkulära ekonomin prioriteras i högre grad i allt beslutsfattande

 

Utskottets förslag:

 • ATT Finland är en föregångare när det handlar om klimatmål och lägger upp fler och tydligare strategier för hur klimatavtalets mål skall nås
 • ATT ytterligare incitament för klimatsmart industri och företagsamhet införs snarast
 • ATT finländska medborgare ges incitament för en mer klimatsmart livsstil
 • ATT Finland slopar marknadsförvrängande energisubventioner för olika energiformer
 • ATT den cirkulära ekonomin prioriteras i högre grad i allt beslutsfattande

 

Kongressens beslut:

 • ATT Finland är en föregångare när det handlar om klimatmål och lägger upp fler och tydligare strategier för hur klimatavtalets mål skall nås
 • ATT ytterligare incitament för klimatsmart industri och företagsamhet införs snarast
 • ATT finländska medborgare ges incitament för en mer klimatsmart livsstil
 • ATT Finland slopar marknadsförvrängande energisubventioner för olika energiformer
 • ATT den cirkulära ekonomin prioriteras i högre grad i allt beslutsfattande