Teksti: Anni-Sofia Niittyvuopio, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja


 

Saamelaiskäräjillä, ja näin ollen myös nuorisoneuvostolla, on tällä vaalikaudella käsiteltävänä suuria kokonaisuuksia, kuten totuus- ja sovintoprosessi, saamelaiskulttuurilain valmistelu ja saamelaiset hyvinvointipalvelut. Lisäksi saamelaisten itsehallinto-oikeudelle oleellisia käsiteltäviä asioita on saamelaiskäräjälain ja kaivoslain uudistamiset saamelaisten itsehallinto-oikeutta kunnioittaviksi. Näiden kokonaisuuksien sisällä ja ulkopuolella nuorisoneuvosto keskittyy erityisesti nuoria koskevien asioiden edistämiseen. Tässä on viisi saamelaisnuorille tärkeää ja ajankohtaista asiaa.

ILMASTONMUUTOS

Alkuperäiskansojen kulttuurit perustuvat puhtaaseen luontoon, joten ilmastonmuutos vaikuttaa jo raskaasti perinteisiin elinkeinoihin, kulttuurin ja kieliin. Alkuperäiskansat ovat ilmastonmuutoksesta vähiten vastuussa, mutta kokevat ilmastonmuutoksen vaikutukset ensimmäisinä. Saamelaisten ääni kuuluu harvoin ilmastotoimia ja siihen liittyvää maankäyttöä koskevissa keskusteluissa. Nuorisoneuvosto haluaa varmistaa saamelaisten perinteisen tiedon olevan osa käytävää keskustelua.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 

Nuorisoneuvosto kannustaa saamelaisnuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen järjestötoiminnan ja aktivismin kautta. Suomen käsivartta kaivoksilta puolustavan adressin edistämisessä oli mukana monia aktiivisia saamelaisnuoria. Yhteisen uhan alla saamelaisnuoret yhdistivät voimansa toistensa, muiden sukupolvien ja valtaväestön kanssa puolustaakseen perinteisiä alueitaan ja kulttuuriaan. Adressilla halutaan myös vaikuttaa kaivoslain uudistamiseen. Tänä keväänä toteutettiin myös ensimmäinen nuorisoneuvoston ja hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen yhteistyö julkaisemalla kannanotto ”Kaivoksille ei tilaa saamelaisten kotiseutualueella”. Yhteistyö oli merkittävä, koska sillä luotiin painetta tasa-arvoiselle ja saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa kunnioittavalle kaivoslaille. Kannanotolla vaadittiin asianomaisten paliskuntien ja Saamelaiskäräjien kunnollista kuulemista sekä mahdollisuutta olla sallimatta kulttuuria heikentävää maankäyttöä.

YHDENVERTAISET SOTE-PALVELUT

Saamelaiskäräjät kampanjoi hallitusohjelman mukaisten, yhdenvertaisten sote-palveluiden puolesta. Kampanjan tarkoituksena on tuoda esille saamelaisten tarvetta positiiviselle erityiskohtelulle, joka ottaa huomioon saamelaisten kokeman pitkäaikaisen syrjinnän ja epätasa-arvon palveluiden saatavuudessa. Nuorisoneuvosto on mukana kehittämässä saamelaisnuorille kohdistettuja sote-palveluita ottaen huomioon erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaisnuorten mielenterveyteen.

SAAMELAINEN NUORISOTYÖ

Saamelaisyhteisössä ja saamelaisalueen kunnissa on huomattu tarve saamenkieliselle nuorisotyölle. Tarpeeseen on vastattu liikkuvalla ja digitaalisella nuorisotyöllä. Toimintaa on tarkoitus vakiinnuttaa tulevien vuosien aikana muun muassa palkkaamalla Saamelaiskäräjille saamelaisten kotiseutualueen kuntien yhteinen nuorisotyöntekijä, jonka tehtäviin kuuluisi kehittää saamenkielistä ja saamelaista nuorisotyötä, sekä tarjota nuorille kohtaamispaikkoja kuntarajojen yli, joko liikkuvan tai digitaalisen nuorisotyön kautta.

DIHTOSIS -HANKE

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt nuorisoneuvostolle rahoituksen Dihtosis-hankkeen kolmannelle lukuvuodelle. Hanke lisää valtaväestöön kuuluvien nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista, ja sen avulla ehkäistään saamelaisiin kohdistuvaa vihapuhetta ja syrjintää. Hankkeen myötä opettajien avuksi on luotu saamelaisuuden käsittelemisen menetelmäpakkaus ja mobiilipeli. Aikaisempina kahtena vuotena kouluvierailut on kohdistettu yläasteen ja toisen asteen oppilaille, mutta tänä vuonna vierailuja laajennetaan myös ala-asteelle. Vierailuja on mahdollista järjestää myös etänä. Nyt kolmantena vuonna tarkoituksena on tavoittaa paremmin myös saamelaisten kotiseutualueen koulut.